” Kokocz ” Zespół Przyrodniczo –Krajobrazowy

Warto zastanowić się nad tym pomysłem Sołtysa Woli Lubeckiej tak aby mieszkańcy planowanego Zespołu Przyrodniczo –Krajobrazowego nie wpadli z deszczu pod przysłowiową rynnę . Wszak jak sami twierdzą zostali już oszukani przez biznesmena z Dębicy Pana Bokotę który pod pretekstem budowy na zboczu Kokocza kompleksu rekreacyjnego nabył znaczną ilość ich ziemi. Jest to jednak jak się wydaje wersja nie zbyt wiarygodna gdyż sprawa kamienia i kamieniołomu na zboczu Kokocza  nie była dla nikogo tajemnicą pisały o tym gazety a ludzie mieli świadomość w jakim celu kupowana jest ich ziemia. Ludzie z Woli Lubeckiej może nawet zaakceptowali by ten kamieniołom gdyby nie największy jego przeciwnik mieszkający w Ryglicach radny Andrzej Jezior który na tej sprawie postanowił zbić kapitał polityczny. To za jego sprawą opinia publiczna jest tak zdezorientowana i podzielona  w swej ocenie co do powstania kamieniołomu. To zapewne on i związani z nim ludzie stoją za projektem uchwały w tej sprawie, czy nie zapomnieli jednak że za ich decyzje zapłacą mieszkańcy planowanego terenu chronionego . Warto się zastanowić nad konsekwencjami tej decyzji która w skutkach może okazać się dotkliwsza niż kamieniołom którego powstania może nie być w stanie zablokować . Czas skończyć z populizmem w tej sprawie bo drogo może to nas jako gminę kosztować warto chyba iść na kompromis. Powstanie kamieniołomu nie musi nieść za sobą takich drastycznych skutków jakimi straszą jego oponenci wszak nie jest tajemnicą co było celem tych działań ,kto jeszcze nie odczytał prawdziwych celów podpowiem. Celem było przejęcie władzy zaś środkiem (nie celem ) obrona góry Kokocz . Dziś kiedy zmiana się dokonała dla czysto populistycznych celów proponuje się nie informując rzetelnie ludzi o skutkach tych decyzji. Utworzenie Zespołu Przyrodniczo-krajobrazowego którego powstanie w oparciu o działki jakie zostały zgłoszone w projekcie uchwały bez włączenia do niego działek na których planowane jest powstanie kamieniołomu nie jest w stanie zablokować jego powstania . Aby lepiej zobrazować Państwu teren planowanego zespołu zaznaczyłem na mapieobraz w dalszej części przybliżam państwu konsekwencje podjęcia tej uchwały pokazując że mogą być odwrotne do zamierzonych a efekt łatwy do zaskarżenia .  Uchwałę o utworzeniu zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, która podejmowana jest przez radę gminy na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, zaliczyć należy do aktu prawa miejscowego zawiera ona bowiem normy prawne o charakterze lokalnym. Zawarte w niej postanowienia muszą być brane pod uwagę przez organy administracji przy wydawaniu decyzji rozstrzygających kwestie związane z zagospodarowaniem terenu objętego uchwałą. Akt prawa miejscowego, jakim jest uchwała rady gminy ustanawiająca zespół przyrodniczo-krajobrazowy, ingeruje w jedno z podstawowych, chronionych konstytucyjnie praw obywatelskich, jakim jest prawo własności. Dlatego Rada Miejska przed podjęciem uchwały  powinna ustalić, czy ustanowienie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego na wyznaczonym w uchwale obszarze, zostało należycie udokumentowane pod względem chronionych ustawowo walorów przyrodniczych.W sytuacji, gdy utworzenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego głęboko ingeruje w prawo własności niezbędnym jest szczegółowe wykazanie, iż na danej konkretnej działce znajdują się szczególnie cenne i wymagające ochrony wartości przyrodnicze. Poprzestanie jedynie na ogólnikowym stwierdzeniu, iż wartości takie występują na całym obszarze zespołu przyrodniczo-krajobrazowego jest niewystarczające, mając na uwadze to, że przedmiotową uchwałę o ustanowieniu zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, mają prawo skarżyć do sądu administracyjnego wszyscy właściciele nieruchomości objętych tą uchwałą Aby jeszcze lepiej uzmysłowić Państwu co zdecydowano się wziąć pod ochronę przedstawiam mapkę z satelity gdzie widać że na planowanym terenie znajdują się głównie pola uprawne .

. Na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego mogą być wprowadzone następujące zakazy:

 • niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;
 • wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
 • uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
 • dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
 • likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;
 • wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;
 • zmiany sposobu użytkowania ziemi;
 • wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
 • umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
 • zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych, utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych;
 • umieszczania tablic reklamowych.

Zasadniczym zarzutem podnoszonym w stosunku do proponowanej przez sołtysa uchwały, może być  zarzut ograniczenia uprawnień właściciela co do możliwości swobodnego dysponowania swoją nieruchomością w zakresie zabudowy działek. Przyjęta uchwała będzie  zawierać bowiem zakaz m.in. zakaz niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obszaru czy też zakaz zmiany sposobu użytkowania ziemi, z których wynika zakaz zabudowy tego terenu, jako niewątpliwie przekształcający obszar oraz zmieniający jego użytkowanie. Wprowadzone uchwałą zakazy ograniczają prawa własności i całkowicie uniemożliwiają im rozporządzanie ich własnością. Czy o taką ochronę o ile można to nazwać ochroną chodzi mieszkańcom Woli Lubeckiej ? Czy nie lepiej usiąść do stołu z Panem Bokotą i na drodze porozumień wynegocjować jak najlepsze warunki dla zabezpieczenia interesów mieszkańców ?  Pan Bokota to zamożny człowiek biznesmen ,czy sadzicie że nie zaskarży do wszelkich możliwych instytucji uchwały która będzie ograniczać jego konstytucyjne prawa? Czy stać nas będzie ponieść jako społeczeństwo skutki tych decyzji ? Pytań jest sporo i są to pytania na które odpowiedzi poznać mamy wkrótce, oby nie zabrakło radnym rozsądku i troski o całą gminne nie tylko o jej część jaka jest góra Kokocz.

Sorry, there are no polls available at the moment.
Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Blogger.com

Permalink do tego artykułu: https://lepszeryglice.cba.pl/%e2%80%9d-kokocz-%e2%80%9d-zespol-przyrodniczo-%e2%80%93krajobrazowy/

56 Komentarzy

Skip to comment form

  • ryglice on 20 maja 2011 at 17:03
   Author

  Szanowni mieszkańcy po uprawomocnieniu się uchwały:

  UCHWAŁA Nr IX/55/11
  Rady Miejskiej w Ryglicach
  z dnia 10 maja 2011 roku

  w sprawie : ustanowienia Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „KOKOCZ” na terenie Góry Kokocz w miejscowości Wola Lubecka.

  Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn zm./ oraz art. 44 ust. 1 i 2 i art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody /Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz, 1220/ , Rada Miejska w Ryglicach uchwala co następuje:

  §1.

  1. Ustanawia się Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „KOKOCZ”, o powierzchni
  54,9537 ha, położony w miejscowości Wola Lubecka na terenie Góry „Kokocz”, zwany dalej „Zespołem Przyrodniczo- Krajobrazowym”.

  2. W skład Zespołu Przyrodniczo -Krajobrazowego wchodzą nieruchomości położone
  w Woli Lubeckiej , obręb Wola Lubecka ,całe działki o numerach: 135, 137/2, 137/1, 219, 218/1, 215, 142, 143, 141/5, 141/3, 141/1, 147, 146, 145, 148, 149, 153, 213/1, 213/2, 213/3, 150, 152, 151, 154, 155/1, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 128, 122, 121, 120, 119, 115, 111/3, 110, 109, 108, 106, 105, 104, 103, 102, 101, 100, 97, 96, 95, 155/2, 116, 114, 111/1, 107, 99, 141/9 oraz działki o numerach: 163/3 w części niezabudowanej, 138/3 w części niezabudowanej, oraz działki o numerach: 138/2, 138/1, 139, 140, 132, 131/2, 131/1,130, 129/1,125, 126,127,141/7, 124, 118, 112,113, 117/1, 117/2, 240/2, 240/1.

  3. Szczegółowy przebieg granic Zespołu Przyrodniczo –Krajobrazowego przedstawia załącznik (graficzny) nr 1 do uchwały.

  §2.

  Celem ustanowienia Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego jest ochrona mozaiki ekosystemów leśnych, nieleśnych i wodnych zasiedlanych przez wiele cennych gatunków roślin i zwierząt oraz krajobrazu naturalnego i kulturowego, zasługujących na ochronę ze względu na ich walory widokowe, przyrodnicze i estetyczne.

  §3.

  1. Na obszarze Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego zabrania się:

  1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obszaru;
  2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,
  z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
  3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
  4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej wodnej lub rybackiej;
  5) zmiany sposobu użytkowania ziemi;
  6) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;
  7) wydobywania do celów gospodarczych skał w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
  8) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną rybacką i łowiecką;
  9) umieszczania tablic reklamowych.

  2. Zakazy o których mowa w ust.1 nie dotyczą:

  1) prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody,
  2) realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody,
  3) zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa,
  4) likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych.

  §4.

  Nadzór nad Zespołem Przyrodniczo-Krajobrazowym powierza się Burmistrzowi Ryglic

  §5.

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ryglic.

  §6.

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

  Przewodniczący Rady
  /-/
  mgr inż. Grzegorz Wojtanowski

  Po uprawomocnieniu się tej uchwały w stosunku do wyżej wymienionych działek zaczną obowiązywać następujące przepisy odszkodowawcze z tytułu utraty wartości oraz ograniczenia w prawie własności . Ciekaw jestem kto pokryje koszt tych roszczeń kierowanych do organu uchwałodawczego które z całą pewnością się pojawią ciekawie też wygląda mapka tego obszaru załączona do uchwały jako załącznik link http://www.ryglice.pl/bip/index/open/id/113 Mam nadzieje że doczekamy się opracowania z wyszczególnieniem dotyczącym występowania cennych i niezwykle rzadkich roślin o jakich mówił Pan przewodniczący oby nie było to tak wyraziste i jaskrawie białe opracowanie jak załączona mapka.

  Zapisy dotyczące roszczeń pochodzą z
  USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
  całość ustawy http://www.abc.com.pl/serwis/du/2008/0150.htm

  Ograniczanie sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska

  Rozdział 1

  Przepisy ogólne

  Art. 129. 1. Jeżeli w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości korzystanie z niej lub z jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone, właściciel nieruchomości może żądać wykupienia nieruchomości lub jej części.
  2. W związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości jej właściciel może żądać odszkodowania za poniesioną szkodę; szkoda obejmuje również zmniejszenie wartości nieruchomości.
  3. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, przysługuje również użytkownikowi wieczystemu nieruchomości, a roszczenie, o którym mowa w ust. 2, także osobie, której przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości.
  4. Z roszczeniem, o którym mowa w ust. 1-3, można wystąpić w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia lub aktu prawa miejscowego powodującego ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości.
  5. W sprawach, o których mowa w ust. 1-4, nie stosuje się przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dotyczących roszczeń z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

  Rozdział 2

  Ograniczenia związane z ochroną zasobów środowiska

  Art. 130. 1. Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną zasobów środowiska może nastąpić przez:
  1) poddanie ochronie obszarów lub obiektów na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody;
  2) ustalenie warunków korzystania z wód regionu wodnego lub zlewni oraz ustanowienie obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych na podstawie przepisów ustawy – Prawo wodne;
  3) wyznaczenie obszarów cichych w aglomeracji oraz obszarów cichych poza aglomeracją.
  2. Przepis ust. 1 nie wyklucza możliwości ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w celu ochrony zasobów środowiska na podstawie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

  Art. 131. 1. W razie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, o którym mowa w art. 130 ust. 1, na żądanie poszkodowanego właściwy starosta ustala, w drodze decyzji, wysokość odszkodowania; decyzja jest niezaskarżalna.
  2. Strona niezadowolona z przyznanego odszkodowania może w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej decyzji, o której mowa w ust. 1, wnieść powództwo do sądu powszechnego. Droga sądowa przysługuje także w razie niewydania decyzji przez właściwy organ w terminie 3 miesięcy od dnia zgłoszenia żądania przez poszkodowanego.
  3. Wystąpienie na drogę sądową nie wstrzymuje wykonania decyzji, o której mowa w ust. 1.

  Art. 132. Do żądania wykupu nieruchomości w przypadkach ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, o których mowa w art. 130 ust. 1, stosuje się odpowiednio zasady i tryb określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.20)).

  Art. 133. Ustalenie wysokości odszkodowania oraz ceny wykupu nieruchomości następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej wartość nieruchomości według zasad i trybu określonych w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami.

  Art. 134. Obowiązanymi do wypłaty odszkodowania lub wykupu nieruchomości są:
  1) właściwa jednostka samorządu terytorialnego – jeżeli ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości nastąpiło w wyniku uchwalenia aktu prawa miejscowego przez organ samorządu terytorialnego;
  2) reprezentowany przez wojewodę Skarb Państwa – jeżeli ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości nastąpiło w wyniku wydania rozporządzenia Rady Ministrów, właściwego ministra albo wojewody;
  3) reprezentowany przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Skarb Państwa – jeżeli ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości nastąpiło w wyniku wydania przez niego rozporządzenia.

  • Jaś on 3 maja 2011 at 18:34

  czy będzie jakiś skrót video z dzisiejszych uroczystości widziałem jakościomioerza z kamerką a Połoskowa się trochę myliła w swoim przemówieniu . Czy będzie można to obeżnijże ?? Za kogo była przebrana Poloskowa bo nie wiem wyglądała jak by do jazdy konnej była ubrana.

  • Anonim on 1 maja 2011 at 17:26

  Chciałem zapytać, bo w Święta było ogłoszenie o zebraniu mieszkańców Ryglic w dn. 04/05/11 o godz. 19,00, dlaczego o tym tak cicho?
  Nigdzie żadnych ogłoszeń. Sądzę, że zarówno Jakościomierz jak i Jezior powinni o tym informować i namawiać do wzięcia udziału. A tak na marginiesie, ciekawe ilu znajdzie się odważnych i potrafi wtedy powiedzieć coś konkretnego prosto w oczy.
  Będzie tak, że wszyscy posiedzą posłuchają, coś tam pod nosem pomruczą i rozejdą się do domów by potem na blogach dać upust swojej erudycji.
  Czy się mylę?

   • Anonim on 1 maja 2011 at 17:33

   To chyba urząd organizują to spotkanie to urząd powinien ogłosić na stronie a nie w kościele co za irytująca sytuacja w dupę by księdzu weszli jak by mogli czuję wstręt do takich klerykałów.

   • Jakościomierz on 1 maja 2011 at 17:49

   Taka informacja powinna być na stronie urzędu miasta to jest miejsce przeznaczone do tego typu ogłoszeń nie blogi . Jeżeli będzie takie spotkanie a nie było ogłoszenia na stronie i w sposób zwyczajowo przyjęty to takie zebranie może zastać uznane za nieważne . Jeżeli takie spotkanie będzie a nie został spełniony ten wymóg to trzeba będzie zawiadomić odpowiednie organy na okoliczność łamania postanowień ustawy samorządzie gminnym i STATUT MIASTA RYGLICE który stanowi że :O miejscu, I i II terminie Zebrania Mieszkańców oraz proponowanym porządku obrad Zebrania Przewodniczący Zarządu informuje mieszkańców, co najmniej na 7 dni wcześniej, w sposób zwyczajowo przyjęty lub przez obwieszczenia. Zawiadomienie musi zawierać informację, że w przypadku braku quorum w I terminie, Zebranie odbędzie się w II terminie bez względu na liczbę obecnych.

    • Anonim on 3 maja 2011 at 13:43

    Sprawdziłem, na stronie urzędu nie ma żadnej choćby wzmianki o zebraniu Mieszkańców Ryglic a dziś w kościele znów ta informacja została przekazana. Czyżby kościół stał się rozgłośnią Nowej Jakości?
    Jeszcze jedna rzecz rzuciła mi się w oczy przeglądając stronę gminy – ostatnie wpisy są tam umieszczone 01.05 po godz. 20tej. To już jest chyba łamanie prawa pracy a z całą pewnością dekalogu.
    Więc jak ma się jedno do drugiego?

  • ryglice on 28 kwietnia 2011 at 19:12
   Author

  Proszę bardzo w górnej belce znajdują się trzy zakładki odpowiednio Pan Karasiewicz Pani Połoska i Pan Jezior w komentarzach wpisujcie ich dokonania jak chcecie to możemy to zrobić ciekawiej ale na zasadzie logowania wasz wybór piszcie.

  • Jakościomierz on 28 kwietnia 2011 at 16:27

  Proszę nie zważajcie na zaczepki o pisownie w ten sposób odchodzimy od tematu mnie to nie rusza piszę co chcę i jak chce i nie zamierzam się tłumaczyć dlaczego tak a nie inaczej . Komentujmy na temat bo temat jest ważny i poważny tu chodzi o to ile będzie nas kosztować ta ochrona pul uprawnych . Owszem widok z Kokocza jest piękny ale to jest krajobraz ,pod nogami szara zwyczajna zaorana od lat ziemia .

   • no pięknie on 28 kwietnia 2011 at 16:59

   W kolejnych wyborach na Burmistrza swuj głos oddał bym na:

    • alek on 30 kwietnia 2011 at 09:45

    Poważam niezmiennie tylko jednego, gdyby zechciał stanąć do wyborów wygrałby w cuglach , niezależnie od wyników tej sądy. Ludzie stawiają na uczciwość, i nie tolerują pieniactwa , krętactwa czy fałszywego umizgiwania się

   • Bronek on 28 kwietnia 2011 at 17:59

   Łoncze sie z wami w bulu i nadzieji.

    • :) on 1 maja 2011 at 21:36

    🙂

  • Anonim on 28 kwietnia 2011 at 12:21

  Ty mi tu z kulturą nie wyskakuj bo jak się ma 50 pare lat to wypadało by składać życzenia bożonarodzeniowe w grudniu nie w kwietniu .

   • polak mały on 28 kwietnia 2011 at 12:45

   Tak jakoś uderza na tym blogu język większości wpisów . I z braku dbałości o pisownię ,kulturę wypowiedzi uczyniono cnotę .

    • Anonim on 28 kwietnia 2011 at 14:31

    A może byś na tamtym blogu sprawdziła babulu czy poprawnie Andrzej i komentatorzy piszą .

    • Dyzio on 28 kwietnia 2011 at 15:00

    Starasz się zasugerować że pisze jedna i ta sama osoba ? To ci się nie uda nie zapominaj że w gminie Ryglice mieszkają zwykli ludzie nie pseudo wykształciuchy znające jedynie zasady pisowni te zasady was nie wyżywią , gdybyś był- a kiedykolwiek na tzw. saksach to przy odrobinie samo krytycyzmu ocenił -a byś że polak nie mały ale duży to dla polaka świnia największa . Kto był to wie jak się tam zachowujemy co sobą reprezentujemy, takie wpisy jak ten wcale mnie nie dziwią bo jak nie ma się do czego przyczepić to zawsze znajdzie się jakiś błąd w pisowni tak było w szkole taka to przypadłość ciał pedagogicznych . Ten blog chyba właśnie jest takim miejscem gdzie mogą się wypowiadać wszyscy w większości forów internetowych nikt już nie krytykuje błędów liczy się treść nie to jakich się liter użyje . Kiedyś na jakimś forum rozgorzała dyskusja na ten temat zdanie kończące wątek było mniej więcej takie jak cie rażą błędy to nie zaglądaj bo nikt tu nie potrzebuje nauczycieli tu każdy pisze jak chce , w pełni to popieram sam nie zwracam uwagi jak piszę np komentarze w różnych miejscach ale tylko tu jest takie wielkie halo o ortografie moim zdaniem śmieszne i puste .

     • złość on 28 kwietnia 2011 at 16:40

     Moim zdaniem komentarze mogą byc pisane byle jak czyli z błędami, to ujdzie . Jednak tematy wprowadzajace, które pisze administrator powinny jednak trzymać poziom i spełniać obowiązujące normy w jezyku polskim. Bardzo prosze nie krytykowac mi tu nauczycili !!!!. To co nie da sie połaczyć mądrej myśli z poprawnym pisaniem?? Chyba sie da to zrobić. Mówię raz jeszcze, komentarze byle jak, bo pisze je ze tak powiem byle kto, a tematy wprowadzajace muszą być poprawne i koniec. Powiedzialem !!!!!!! AMEN KROPKA KONIEC AMEN!!!!!!!!!!!!

      • pisze on 28 kwietnia 2011 at 17:12

      byle kto i byle jak ?

      • admin on 28 kwietnia 2011 at 17:35

      Ty sobie możesz w szkole to powiedzieć i to nie do końca bo cie uczniowie wyśmieją a ja będę sobie pisał jak mi się podoba nie chcesz nie czytaj

    • siarczan on 28 kwietnia 2011 at 18:34

    A to że przewodniczącym komisji rozwoju gospodarczego i budżetu (czy jakoś tak) zrobiono kompletnego durnia to już tak jakoś “polaka małego” nie uderza? Najważniejsza jest ortografia, tego nie wolno odpuścić. Głupotę trzeba zaś tolerować. Zaiste mały z Ciebie Polak

  • polak mały on 28 kwietnia 2011 at 10:22

  Piszę z Pogórza Ciężkowickiego ( pisanego przez Ż z kropką) i mam pytanie czy prawdą jest że w Gminie Ryglice zaprzestano nauki języka polskiego?

   • derechtor śkoły on 28 kwietnia 2011 at 11:58

   Pragnę poinformować szanownego “polaka małego” iż z chwilą odejścia Pani Teresy P. z oświaty na stanowisko Burmistrza edukację w podnoszonej przez Pana dziedzinie wznowiono.

   • Anonim on 28 kwietnia 2011 at 12:08

   Prawda bo jedyna kompetentna nauczycielka została burmistrzem i uczy teraz w gminie to reszta rozpuszczona jest jak dziadowski bicz. A tak na poważnie to jak ktoś napisze że w gminie pracuje pan ktury ukradł milion złotych to zastanowi cię pewnie dlaczego ktury jest napisany przez u anie ó o nad tym kto to jest nawet się nie zastanowisz . Skończ nauczać i oceniać teksty na ortografie zacznij myśleć bo marnie skończysz .

  • z za wody on 27 kwietnia 2011 at 15:43

  Piszę z Chikago a pochodze z gminy naszej, teraz jestem u rodzina na św. Dzieki blogom wiem co u was sie dzieje. Byl blog radnego Jeziora. Nadal jest ale jakby nik tam nie pisze. Teraz jest ten blog i mozna poczytać to i owo. Nagrywania obrad radnych – rewelacja !!! pozdro ziomale

   • :) on 27 kwietnia 2011 at 19:23

   U rodziny na św. w Polsce ?? Jednocześnie piszesz, że piszesz z Ameryki??? Ciekawe to nawet 🙂

    • Koparkowy on 27 kwietnia 2011 at 20:22

    Mądralo zerknij co piszesz w zamówieniu na odmulanie rowów

    Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:
    CENA jednostkowa oferty brutto za:
    1) odmulenie rowów przydrożnych w ilości 0,25m2/mb (z odwozem urobku do 10 km)– 70 %
    2) przepusty rurowe pod zjazdami – rury HDPE o średnicy 40 cm na ławie tłuczniowej (rury przepustowe Zamawiającego)– 15 %
    3) przepusty rurowe pod zjazdami – rury HDPE o średnicy 40 cm na ławie tłuczniowej (z materiału Wykonawcy)– 15 %

    Czy rury przepustowe daje Gmina czy wykonawca to wsio radno tak czy tak składowa ceny to 15 % jaki drogowiec wielki musiał to pisać.

    • Koparkowy on 27 kwietnia 2011 at 20:43

    I kolejna niekompetencja urzędników ale błędy wytykać było komu nie wiedziałem że w Zalasowej jest Parafia pod wezwaniem św. Jacka

    OGRÓD 2010 ROKU”.
    Komisja dokonała wizytacji wszystkich zgłoszonych ogrodów, spisała protokoły według kryteriów zawartych w regulaminie oraz na posiedzeniu, które odbyło się w budynku „Perła Lubczy” w dniu 14 lipca 2010 r. dokonała oceny i przyznała następujące lokaty i nagrody pieniężne:
    I miejsce – Zuzanna i Andrzej Wiśniowscy 300 zł
    II miejsce – Renata Wierzgacz 200 zł
    oraz dwa III miejsca: – Klaudyna Stępień 150 zł
    – Stanisława Zgłobik 150 zł
    a także 5 wyróżnień: – Agata i Piotr Marcinek 100 zł
    – Maria Gancarz 100 zł
    – Jolanta i Jacek Niemiec 100 zł
    – Zofia Zabawa 100 zł
    – Parafia pw Św. Jacka w Zalasowej 100 zł

    cytat ze strony BIP Ryglice z SPRAWOZDANIE Z WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY RYGLICE W ROKU 2010

  • ciekawski on 27 kwietnia 2011 at 14:24

  napiszcie cos o wczorajszym spotkaniu przedsiebiorców z Panią Burmistrz

   • Jakościomierz on 27 kwietnia 2011 at 18:13

   Witam szanownych internatów . Prosicie o relacje ze spotkania z przedsiębiorcami oto ona choć nie bardzo jest co relacjonować . A do tego sam mam relacje od uczestnika spotkania więc napiszę tyle co do mnie dotarło . A zatem na spotkaniu z ramienia urzędu byli Pani Połoskowa Pan Chrząszcz i Pan Gutkowski w spotkaniu uczestniczyło około 15 osób piszę około bo tak mi napisano . Z bardziej znanych osób jakie były to Pan Król, Trojanowski, Siwek ,Lisak ,Sereda ,Kupiec niestety czas jaki poświęcili przedsiębiorcy to zmarnowane 2 h . Nic żadnych konkretów żadnej wizji jak ma działać i co ma dać przedsiębiorcom ta strefa , no i rzecz najistotniejsza jakie korzyści jakie ulgi co ma sprawić żeby ci ludzie chcieli przenieść swoje zakłady do tej strefy . Nic zatem nie stracili ci co nie przyszli ci co byli wysłuchali niespójnych wizji bez konkretów skwitowanych jasnym i czytelnym przesłaniem że jeżeli nic z tego nie wyjdzie to władza czuję się rozgrzeszona . To akurat mnie nie dziwi bo pomysł nie zbyt trafiony nie do końca chyba przemyślany bardziej pod publikę niż pod przedsiębiorców takie działania . Szkoda że nie zgodzili się żeby to nagrać no ale widać nie chcieli żeby ludzie to obejrzeli .

  • dudek on 26 kwietnia 2011 at 12:46

  lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szeroko-
  œci 50 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników
  wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów
  służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej,
  leœnej lub rybackiej.
  2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 nie dotyczy realizacji
  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na śœrodo-
  wisko, dla których przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na œrodowisko wykazała brak niekorzystnego
  wpływu na przyrodę Obszaru.
  3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 nie dotyczy terenów
  objêtych koncesjami wydanymi na podstawie ustawy z dnia
  4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27,
  poz. 96, z póŸn. zm.

  Skoro tak to po co dodatkowa ochrona jeżeli jest chroniona czy to nie dublowanie coś tu jest nie tak panie Jezior .

  • Jakościomierz on 26 kwietnia 2011 at 10:58

  Trochę z innej beczki napiszę ,w zeszły czwartek wysłałem na email pani burmistrz list z zapytaniem czy jest możliwość nagrania planowanego spotkania z przedsiębiorcami które dziś o 14-stej ma się odbyć w Urzędzie Miasta w Ryglicach. Niestety do dnia dzisiejszego nie otrzymałem żadnej odpowiedzi w tej sprawie sam już nie wiem czym nie godzien czy wy nie jesteście godni żeby to zobaczyć . W związku z tym nasuwa mi się jeszcze jedno pytanie nie wiem jednak komu je zadać wszak władza nie uznaje mnie za obywatela któremu winna choćby z dobrego wychowania odpowiedzieć . Pytanie to zatem zadam wam czytelnikom . Czy władze Miasta i Gminy Ryglice uważają zapraszając na to spotkanie tylko przedsiębiorców że w społeczeństwie zaginął już duch przedsiębiorczości ? Czy ja jako dziś nie prowadzący działalności gospodarczej nie mogę mieć planów co do założenia takiej działalności jutro ? Czy nie powinno się zaprosić wszystkich którzy chcieli by zaistnieć z własnym biznesem w takiej strefie ? Czy może jest to czysto populistyczne spotkanie w nadziei że nikt nie przyjdzie że będzie można powiedzieć mimo naszych szczerych chęci nie było zainteresowania ze strony przedsiębiorców .Takie stawianie sprawy branie pod uwagę tylko przedsiębiorców i to tylko jednej branży bez zaproszenia ludzi przedsiębiorczych co mogli by uczynić ten pomysł realnym i wartym poświęcenia mu cennego czasu przedsiębiorców jest to tylko pusta deklaracja za którą nie stoją i nie będą stać żadne konkretne działania .

   • Lukas on 26 kwietnia 2011 at 19:06

   Ja też prowadzę działalność gospodarczą czyli w rozumieniu przepisów praw jestem przedsiębiorcą a nie zostałem zaproszony na żadne spotkanie. Czy zatem zaproszenie otrzymali tylko wybrani czy też było ono wystosowane ogólnie a ja coś przeoczyłem? Nie wiem bo już dawno nie zglądałem na stronę gminy, z prostego powodu, mam odruch wymiotny patrząc na niektóre fotki.

  • andrzejj on 26 kwietnia 2011 at 10:26

  I znowu wychodzi niekompetencja autora lub brak znajomości bieżących faktów i próba mącenia w głowach.
  Góra Kokocz obecnie objęta jest ochroną poprzez rozporządzenie wojewody w sprawie utworzenia obszaru chronionego krajobrazu.
  W tym rozporządzeniu wprowadzone są zakazy jeszcze bardziej rygorystyczne niż proponuje gmina przy tworzeniu zespołu przyrodniczo-krajobrazowego.
  Rozporządzenie wojewody do tej pory chroniło górę i dlatego nie powstał tam kamieniołom. Lobbyści próbują to zmienić tym bardziej, że przeszło to pod samorząd wojewódzki.
  Aby utrzymać zakazy istniejące tworzy się zespół przyrodniczo -krajobrazowy.
  Widać, że wokół jakościomierza utworzyła się grupa zwolenników powstania kamieniołomu. Wytłumaczcie zatem ludziom czym Bokota wywiezie z Woli 200 000ton kamienia rocznie. Po których drogach i jakim sprzętem.
  Co do polityki tak Wola była przeciwko Karasiewiczowi poprzez kamieniołom ale pozostałe miejscowości przez co?

   • ???? on 26 kwietnia 2011 at 11:40

   To rozporządzenie wojewody obowiązywało już za czasów Karasiewicza .To czemu Jezior Kumięgi ireszta większości dzisiejszych radnych napompowała balon pod nazwą Kokocz .Odpowiedż stara jak świat nasuwa się sama władza – władza i kręcenie lodów , etaciki , większe emeryturki . chęć dorobienia do pensji efekty już są Olszówka za współpracę wkręcił córkę do powiatu . To na razie początki.

   • Jakościomierz on 26 kwietnia 2011 at 12:06

   W odpowiedzi na Pański komentarz muszę napisać że głosi pan nieprawdę . Gdyż w wspomnianym rozporządzenie wojewody granica obszaru chronionego pod nazwa Park Krajobrazowy Pasma Brzanki którego mapę znajdą państwo pod tym adresem http://www.zpkwm.pl/tarnow/parki.html który jest usytuowany na terenie naszej gminy a jest składowa częścią Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Cięszkowickiego
   Góra Kokocz nie znajduje się w granicach tego parku. Dybże Pan o tym wie a mimo to wciska Pan ciemnotę ludziom oto tekst tego rozporządzenia wraz z ustalonymi granicami i zakazami które nie dotyczą niestety góry Kokocz która nie znajduje się w obszarze chronionym proszę nie zakłamywać faktów .
   Rozporządzenie Nr 73/05
   Wojewody Ma³opolskiego
   z dnia 27 grudnia 2005 r.
   w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciê¿-
   kowickiego w czêœci po³o¿onej w Województwie Ma³o-
   polskim.
   Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwiet-
   nia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 oraz
   z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarz¹dza siê,
   co nastêpuje:
   § 1
   1. Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciê¿kowickiego
   zwany dalej “Obszarem”, na terenie województwa ma³o-
   polskiego obejmuje powierzchniê 51 426 ha i po³o¿ony jest
   w Gminie Pleœna oraz w czêœci Gmin: Ciê¿kowice, Czchów,
   Gromnik, Ryglice, Rzepiennik Strzy¿ewski, Skrzyszów, Sze-
   rzyny, Tarnów, Tuchów, Wojnicz i Zakliczyn.
   2. Opis granic Obszaru w województwie ma³opolskim okre-
   œla za³¹cznik Nr 1 do rozporz¹dzenia.
   3. Przebieg granicy Obszaru w województwie ma³opolskim
   okreœlono na mapie w skali 1:150 000 stanowi¹cej za³¹cz-
   nik Nr 2 do rozporz¹dzenia oraz na mapie w skali 1:50 000
   stanowi¹cej za³¹cznik Nr 3 do rozporz¹dzenia
   1
   .(
   § 2
   1. Na Obszarze wprowadza siê ustalenia dotycz¹ce czynnej
   ochrony ekosystemów, w celu zachowania ich trwa³oœci oraz
   zwiêkszania ró¿norodnoœci biologicznej.
   2. Ustalenia dotycz¹ce czynnej ochrony ekosystemów leœnych
   obejmuj¹:
   a) utrzymanie ci¹g³oœci i trwa³oœci ekosystemów leœnych;
   b) sprzyjanie tworzeniu zwartych kompleksów leœnych;
   c) tworzenie i odtwarzanie stref ekotonowych, celem zwiêk-
   szenia bioró¿norodnoœci;
   d) utrzymywanie i tworzenie leœnych korytarzy ekologicz-
   nych ze szczególnym uwzglêdnieniem mo¿liwoœci migra-
   cji du¿ych ssaków;
   e) zalesianie i zadrzewianie gruntów ma³o przydatnych do
   produkcji rolnej i nie przeznaczonych na inne cele, z wy-
   ³¹czeniem terenów na których wystêpuj¹ nieleœne sie-
   dliska przyrodnicze podlegaj¹ce ochronie, siedliska ga-
   tunków roœlin, grzybów i zwierz¹t zwi¹zanych z ekosys-
   temami nieleœnymi, a tak¿e miejsca pe³ni¹ce funkcje
   punktów i ci¹gów widokowych na terenach o du¿ych
   wartoœciach krajobrazowych;
   f) pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym, drzew
   dziuplastych, czêœci drzew obumar³ych a¿ do ca³kowite-
   go ich rozk³adu;
   g) zachowanie œródleœnych cieków, mokrade³, polan, tor-
   fowisk, wrzosowisk, muraw kserotermicznych i piasko-
   wych oraz polan o wysokiej bioró¿norodnoœci;
   h) utrzymanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych
   dla zachowania siedlisk wilgotnych i bagiennych;
   i) zachowanie siedlisk chronionych i zagro¿onych gatun-
   ków roœlin, zwierz¹t i grzybów;
   j) dzia³ania na rzecz czynnej ochrony oraz reintrodukcji rzad-
   kich i zagro¿onych gatunków roœlin, zwierz¹t i grzybów.
   3. Ustalenia dotycz¹ce czynnej ochrony ekosystemów niele-
   œnych obejmuj¹:
   a) przeciwdzia³anie procesom zarastania ³¹k i pastwisk cen-
   nych ze wzglêdów przyrodniczych i krajobrazowych;
   b) zachowanie œródpolnych torfowisk, obszarów wodno –
   b³otnych, oczek wodnych wraz z pasem roœlinnoœci sta-
   nowi¹cej ich obudowê biologiczn¹ oraz obszarów Ÿró-
   dliskowych cieków;
   c) kszta³towanie zró¿nicowanego krajobrazu rolniczego po-
   przez zachowanie mozaiki pól uprawnych, miedz, p³atów
   wieloletnich zio³oroœli, a tak¿e ochronê istniej¹cych oraz
   formowanie nowych zadrzewieñ i zakrzewieñ œródpol-
   nych i przydro¿nych;
   d) utrzymanie i zwiêkszanie powierzchni trwa³ych u¿ytków
   zielonych;
   e) prowadzenie zabiegów agrotechnicznych z uwzglêdnie-
   niem wymogów zbiorowisk roœlinnych i zasiedlaj¹cych
   je gatunków fauny, zw³aszcza ptaków (odpowiednie ter-
   miny, czêstoœæ i techniki koszenia);
   f) utrzymanie poziomu wód gruntowych odpowiedniego
   dla zachowania bioró¿norodnoœci;
   g) zachowanie i odtwarzanie korytarzy ekologicznych;
   __________
   1
   ) Mapa w skali 1:50 000 obrazuj¹ca przebieg granic Obszaru, stano-
   wi¹ca za³¹cznik Nr 3 do rozporz¹dzenia, dostêpna jest w Wydziale
   Œrodowiska i Rolnictwa Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego
   w Krakowie oraz Oddziale Zamiejscowym w Tarnowie.
   Poz. 796, 797Dziennik Urzêdowy
   Województwa Ma³opolskiego Nr 126 — 4092 —
   h) zachowanie siedlisk chronionych i zagro¿onych gatun-
   ków roœlin, zwierz¹t i grzybów;
   i) dzia³ania na rzecz czynnej ochrony oraz reintrodukcji rzad-
   kich i zagro¿onych gatunków roœlin, zwierz¹t i grzybów.
   4. Ustalenia w zakresie czynnej ochrony ekosystemów wod-
   nych obejmuj¹:
   a) zachowanie zbiorników wód powierzchniowych wraz
   z ich naturaln¹ obudow¹ biologiczn¹;
   b) utrzymanie i tworzenie stref buforowych wzd³u¿ cieków
   wodnych oraz wokó³ zbiorników wodnych, w tym staro-
   rzeczy i oczek wodnych, w postaci pasów szuwarów, za-
   krzewieñ i zadrzewieñ, jako naturalnej obudowy biolo-
   gicznej, celem zwiêkszenia bioró¿norodnoœci oraz ogra-
   niczenia sp³ywu substancji biogennych;
   c) prowadzenie prac regulacyjnych cieków wodnych tylko
   w zakresie niezbêdnym dla ochrony przeciwpowodzio-
   wej i w oparciu o zasady dobrej praktyki utrzymania rzek
   i potoków górskich;
   d) zwiêkszanie retencji wodnej, odtwarzania funkcji obsza-
   rów Ÿródliskowych o du¿ych zdolnoœciach retencyjnych;
   e) zachowanie i odtwarzanie korytarzy ekologicznych opar-
   tych o ekosystemy wodne, celem zachowania dróg mi-
   gracji gatunków;
   f) dzia³ania na rzecz czynnej ochrony oraz reintrodukcji rzad-
   kich i zagro¿onych gatunków roœlin, zwierz¹t i grzybów.
   § 3
   1. Na terenie Obszaru zakazuje siê:
   1) zabijania dziko wystêpuj¹cych zwierz¹t, niszczenia ich
   nor, legowisk, innych schronieñ i miejsc rozrodu oraz
   tarlisk, z³o¿onej ikry, z wyj¹tkiem amatorskiego po³owu
   ryb oraz wykonywania czynnoœci zwi¹zanych z racjonaln¹
   gospodark¹ roln¹, leœn¹, ryback¹ i ³owieck¹;
   2) realizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ
   na œrodowisko, w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia
   27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony œrodowiska (Dz. U.
   Nr 62, poz. 627, z póŸn. zm.
   2
   ;(
   3) likwidowania i niszczenia zadrzewieñ œródpolnych, przy-
   dro¿nych i nadwodnych, je¿eli nie wynikaj¹ one z po-
   trzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bez-
   pieczeñstwa ruchu drogowego lub wodnego lub budo-
   wy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urz¹-
   dzeñ wodnych;
   4) wydobywania do celów gospodarczych ska³, w tym tor-
   fu, oraz skamienia³oœci, w tym kopalnych szcz¹tków ro-
   œlin i zwierz¹t, a tak¿e minera³ów;
   5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹cych
   rzeŸbê terenu, z wyj¹tkiem prac zwi¹zanych z zabezpie-
   czeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwisko-
   wym lub utrzymaniem, budow¹, odbudow¹, napraw¹
   lub remontem urz¹dzeñ wodnych;
   6)dokonywania zmian stosunków wodnych, je¿eli s³u¿¹ in-
   nym celom ni¿ ochrona przyrody lub zrównowa¿one wy-
   korzystanie u¿ytków rolnych i leœnych oraz racjonalna
   gospodarka wodna lub rybacka;
   7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, staro-
   rzeczy i obszarów wodno-b³otnych;
   8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szeroko-
   œci 50 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników
   wodnych, z wyj¹tkiem urz¹dzeñ wodnych oraz obiektów
   s³u¿¹cych prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej,
   leœnej lub rybackiej.
   2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 nie dotyczy realizacji
   przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodo-
   wisko, dla których przeprowadzona procedura oceny od-
   dzia³ywania na œrodowisko wykaza³a brak niekorzystnego
   wp³ywu na przyrodê Obszaru.
   3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 nie dotyczy terenów
   objêtych koncesjami wydanymi na podstawie ustawy z dnia
   4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27,
   poz. 96, z póŸn. zm.
   3
   ) lub ustaleniami miejscowych planów
   zagospodarowania przestrzennego obowi¹zuj¹cych w da-
   cie wejœcia w ¿ycie niniejszego rozporz¹dzenia.
   4. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 nie dotyczy obowi¹zu-
   j¹cych w dniu wejœcia w ¿ycie niniejszego rozporz¹dzenia
   miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
   § 4
   Nadzór nad Obszarem sprawuje Wojewódzki Konserwa-
   tor Przyrody w Krakowie.
   § 5
   Rozporz¹dzenie podlega og³oszeniu w sposób zwyczajo-
   wo przyjêty w gminach i powiatach, na terenie których po³o-
   ¿ony jest Obszar.
   § 6
   Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
   og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opol-
   skiego
   4)
   .
   Wojewoda Ma³opolski: W. Kochan

   źródło: http://www.wrotamalopolski.pl/NR/rdonlyres/213CDE28-AF81-43C1-B586-9552A53E957E/174980/dzu126.pdf

   • 123 on 26 kwietnia 2011 at 12:31

   Czyżby gmina chciała wprowadzić zakaz transportu po drogach w woli lubeckiej ? To może się źle skończyć dla mieszkańców i ich małych biznesów ,chyba że będą mogli jeździć tylko wybrańcy .

   • siarczan on 26 kwietnia 2011 at 14:30

   Ciekawe czy Pan radny Jezior to tak świadomie manipuluje i kłamie czy poprostu niedouczony jest, a może tak zadufany w sobie że zarzucając “jakościomierzowi” niekompetencję sam obnażył (nie pierwszy raz) swoją głupotę.

   • Anonim on 26 kwietnia 2011 at 20:11

   Panie Jezior ale pana młokos zagnał jak spłoszone zwierze , tak jak kiedyś pisałem na pana blogu z prawdą to pan się mija niemal w każdej Pańskiej wypowiedzi. Już chyba mało kto wierzy w te Pańskie opowiastki w te dywagacje już chyba sam się pan gubi w tych swoich idiotyzmach jakie pan głosi . Trafiła kosa na kamień jak to mówią nareszcie bo już ta pańska zakłamana strona straciła na znaczeniu już ludzie szukają sami i znajdują prawdę nie taka jaka pan im podawał na swoim blogu . To szansa dla naszej gminy na normalność na skończenie z tym co Pan kreował i ludzie już to widzą i wiedzą czym pachnie pańskie środowisko . Dziękuję że mogłem to napisać .

   • Anka on 26 kwietnia 2011 at 21:32

   Nie wiem z jakich powodów Wola Lubecka głosowała za Połoskową natomiast wiem, że pozostałe miejscowości nie głosowały za Połoskową a przeciwko Karasiewiczowi. Tak więc Andrzeju nie przypisuj sobie i swojej pani sukcesu bo nie było innej alternatywy a za trzy i pół roku otrzymacie wilczy bilet, już Augustyn się z Wami rozprawi chociaż wiem, że i Ryglice szykują mocnego, nowego kandydata.
   Lepiej bierz te ochłapy, które Twoja Pani chce Ci jeszcze dać bo wkrótce zostanie Ci tylko straż.

    • Demokrata on 27 kwietnia 2011 at 08:13

    Proszę tylko nie pisz że Augustyn się z czymś lub z kimś rozprawi nie ma szans najmniejszych to polityczny sprzedawczyk był chyba we wszystkich istniejących partiach politycznych . Nie inaczej było by gdyby został burmistrzem to zła alternatywa już wolę starszą Panią . A Ryglice może ale to czas zacząć teraz kreować następce jakoś nikt przed szereg nie wychodzi . No chyba że myślisz o Grzegorzu jako o szykowanym czy raczej szykującym się do tej roli . To dopiero było by tragiczne dla gminy nikt z obecnie znajdujących się u władzy nie zaistnieje w następnej kadencji ci ludzie nie szanuja swoich wyborców a głupków coraz mniej , jak połączyć się to z tym rozmachem jaki w inwestycjach mamy i chyba mieć będziemy to szanse na reelekcję są bliskie zeru

     • zryglic on 27 kwietnia 2011 at 11:12

     zalasowa mająca swojego człowieka i gospodarza który z zapadłej wsi uczynił ich prawie miastem sprzedała go przy pomocy Olszówki i Sepka niech sie teraz nie dziwi ze ryglice zrobia wszystko zeby mieć swojego burmistrza.To co teraz to tylko na parę miesięcy.kandydat już jest i nie jest to andrzej.

     • sieczką karmiony on 27 kwietnia 2011 at 11:32

     W stu %-ach zgadzam się co do Pana Augustyna to karierowicz, oportunista i “szmalcownik” idzie tam gdzie wyczuje możliwość zarobienia paru groszy takich ludzi powinno się z polityki szybciutko wycinać pro bublico bono. Czuję też że w gminie Ryglice nastąpi wymiana władzy przed upływem kadencji, tak myślę że rozpoczęto już pierwsze kroki w przygotowaniach do inicjatywy referendalnej, byćmoże przy okazji jesiennych wyborów parlamentarnych?

      • teżzryglic on 27 kwietnia 2011 at 12:30

      a ja uważam że takiego gospodarza jak był Karasiewicz nie było i nie będzie.To dzięki niemu nasze Ryglice też są miastem,a i w całej gminie jest zrobione bardzo dużo i nie tylko w Zalasowej.Może ktoś się pokusi i zrobi wycenę majątku jaki pozostawił Karasiewicz .

      • Anka on 27 kwietnia 2011 at 23:37

      Może i macie rację co do Augustyna ale z drugiej strony gość mocno gra, nikt go nie lubi a on w powiecie na etaciku i to za sprawą ludu.
      OK. zgadzam się, że Ryglice powinny mieć swojego burmistrza, burmistrza a nie babę (w dosłownym tego znaczeniu). Ale kto? Bochenek? Może Kwiek?

      • ajamyślę on 28 kwietnia 2011 at 18:47

      a ja myślę że z tą wyceną to wcale nie głupia sprawa bo w końcu wiedzielibysmy co mamy a i nowa jakość gdy udzielajac wywiadu zapędzi się i powie,ze właśnie wybudowała nam szkołe w Ryglicach to możemy ja przystpować i powiedziec nie – to nieprawda,mozna by zrobić taki bilasn i pokazac po której stronie wiecej Wn czy Ma .myslę ze to jest zadanie dla jakościomierza który poszperałby tu i ówdzie i nam to pokazał.I jeszcze myślę ,że Jakościomierz zrobiłby nam takie małe zakładeczki gdzie moglibyśmy wpisywac sami to co dla nas zrobił np.andrzej ,co Karasiewicz a co robi Pani Burmistrz

  • Lukas on 25 kwietnia 2011 at 11:16

  Uwazam, że już dosyć rozgrywania Kokoczem swoich pseudopolitycznych interesów, Bokota, owszem, zamożny człowiek ale też niezły krętacz i oszust nie wierzyłbym mu ani trochę. Ci co działki sprzedawali dobrze wiedzieli co czynią, więc niech teraz larma nie podnoszą. Moim zdaniem należy pozostawić sprawy samym sobie a nie roztrząsać je w nieskończoność. Ktoś coś kupił i ma do tego pełne prawo, ktoś coś sprzedał i nie ma nic więc niech siedzi cicho. Rzeczywiście, Jezior zbił na tej górze kapitał polityczny ale nikomu więcej już się to nie uda a zresztą i ten jego kapitał zostanie rozkopany wraz z tą górą.
  Sądzę, że w naszej gminie jest wiele więcej i o wiele ważniejszych spraw i problemów niż Góra Kokocz – będzie kamieniołom ludzie znajdą pracę, będzie park krajobrazowy może zaczną przyjeżdżać turyści – nie ma tego złego … .

   • zinidionikimia on 25 kwietnia 2011 at 12:21

   No i nareszcie prawda o tym co i jak było widać ludzie zrozumieli kto ich robi na szaro wreszcie . Co do tego czy poruszać ten temat to nie jest tak jak piszesz bo jak zrobią park to tak się to nie skończy trzeba będzie zapłacić spora kasę i to o to chodzi.

    • pracuję w tarnowie on 26 kwietnia 2011 at 09:46

    Święta prawda tylko dlaczego ludzie dali się omamić grupce nieudaczników i wymienili władze gminne z dobrych na gorsze? Wszędzie w normalnych gminach następowała wymiana pokoleniowa starych zastępowano młodymi świeżymi . Tylko gmina Ryglice starych wymieniła na bardzo starych. Wniosek jest z tego czytelny kokocz , natarczywość kandydatów na wyborców, obietnice bez pokrycia i manipulacja danymi ekonomicznymi /zadłużenie/ przyniosła wygraną jakości, ale czy przysporzy gminie inwestycji , które są główną miarą rozwoju?Pozostał jedynie wstyd przed mieszkańcami innych gmin , występy babci na różnych forach chwały nam nie przynoszą , a ostatnio koleżanka z Dąbrowy Tarnowskiej pytała mnie z kąt wyście wzięli taką głupią babę. Nigdy wcześniej się tak nie wstydziłam.

     • Anonim on 27 sierpnia 2011 at 23:39

     oj do tej glupiej baby ci daleko z kąt

  • Karol on 24 kwietnia 2011 at 23:11

  Że jakieś homo sapiens tam mieszkają to drobna sprawa , bo to nie jest gatunek chroniony . Gratuluję autorowi jak i komentatorom pomijania tego zdaje się nieistotnego dla nich szczegółu. Bardzo szybko dwie osoby zrozumiały , chyba szczególnie bystre .Przepyszne. Autor powinien się podpisać renegat albo tak jak miał na imię ten najmniej sympatyczny apostoł.

   • zdumiony on 25 kwietnia 2011 at 08:21

   Nie piepsz głupot wmawiacie nam że na kokoczu są rzadkie rośliny chronione a nie ludzie to wy sprowadziliście to zagrożeni na tą górę ,teraz chcecie sprowadzić kolejne nieszczęście w postaci tego zespołu . Chyba nie do końca macie świadomość tego co chcecie sobie zafundować bo kamieniołomu w ten sposób nie zablokujecie . I kolejny raz to wy dostaniecie po tyłkach przepytajcie waszego sołtysa . Polecam kontakt z Jerzym Zawartką – Dyrektorem Zespołu Parków Krajobrazowych Pogórza w Tarnowie. To ten co objechał Jeziora jak na blogu jak ten przypisał ochrone żab Połoskowej polecam bo to kompetentny człowiek .

  • Wioletta on 24 kwietnia 2011 at 22:02

  To niebywałe w rzeczy samej same pola uprawne to o co tu chodzi gdzie te roślinki chronione? Co to ma być jakiś żart ? Jak Bokota pójdzie do sadu to gmina się nie wypłaci przyznam szczerze ze myślałam że to dobry pomysł ale jak widzę myliłam się , popieram pogląd że Kokocz nie był celem a środkiem trafne wnioski nam tu autor wyciąga warto się zastanowić Panowie Radni.

   • Janusz on 24 kwietnia 2011 at 22:28

   Mieszkam obecnie nad Bałtykiem ale znam tę górę jest piękna ale rzeczywiście są tam pola uprawne niewiele naturalnych obszarów się zachowało . Byliśmy z żona w zeszłe lato na Kokoczu widok piękny ale na horyzoncie na zboczach zwykłe pola bez przesady z ta ochroną. Pozdrawiam Kazia . T

Komentarze zostały wyłączone.