Jak odwołać burmistrza

W jednym z  komentarzy w  dniu  9 stycznia 2012 na 00:47   Zaciekawiony pisze:

“To jest dobra myśl i niezła idea. Albo się weźmie do roboty, albo kopa w d…. Nie stać nas na finansowanie ignorantki. Trzeba zapoznać się co stanowią przepisy w tej sprawie, a konkretnie o procedurze odwołania burmistrza. Panie Jakościomierzu, może poszperałby Pan w przepisach i uświadomił nas w formie osobnego artykułu jak to działa i jak to zorganizować, żeby wszyscy mieli świadomość o co chodzi”.

  Z taką prośbą zwraca się jeden z komentujących, a zatem jak odwołać burmistrza ?

 Jak odwołać ze stanowiska wójta, burmistrza, prezydenta

Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast mogą być odwołani przed upływem kadencji w drodze referendum. Z taką inicjatywą ma prawo wystąpić rada gminy (miejska) lub mieszkańcy. Sprawdź, jak właściwie przeprowadzić ten proces.

Istnieją dwie sytuacje, gdy rada gminy lub rada miejska (dalej: rada gminy) może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum: gdy nie udzieli wójtowi (burmistrzowi lub prezydentowi miasta) absolutorium z wykonania budżetu gminy lub z przyczyn innych niż nieudzielenie absolutorium.

Uchwała rady gminy o nieudzieleniu absolutorium jest równoznaczna z podjęciem inicjatywy w sprawie przeprowadzenia referendum odnośnie do odwołania wójta, jeżeli została podjęta:

• po upływie 9 miesięcy od dnia wyboru wójta,

• nie później niż na 9 miesięcy przed zakończeniem kadencji.

 Nieudzielenie wójtowi absolutorium

Uchwała w sprawie przeprowadzenia referendum może być podjęta nie wcześniej niż po upływie 14 dni od przyjęcia uchwały o nieudzieleniu wójtowi absolutorium. Przed jej podjęciem rada gminy powinna zapoznać się z opinią regionalnej izby obrachunkowej na temat nieudzielenia absolutorium i wysłuchać wyjaśnień wójta. Do przyjęcia uchwały o przeprowadzeniu referendum potrzebne jest poparcie bezwzględnej większości ustawowego składu rady. Głosowanie nad uchwałą musi być imienne.

Ustawowy skład rady gminy to de facto liczba radnych wybieranych na aktualną kadencję. Wynosi on:

• 15 radnych – w gminach do 20 tys. mieszkańców,

• 21 radnych – w gminach do 50 tys. mieszkańców,

• 23 radnych – w gminach do 100 tys. mieszkańców,

• 25 radnych – w gminach do 200 tys. mieszkańców oraz po 3 radnych na każde dalsze rozpoczęte 100 tys. mieszkańców, nie więcej jednak niż 45 radnych,

• 60 radnych – w Radzie Warszawy.

Liczbę radnych, uwzględniając wymienione „progi”, ustala przed wyborami w zarządzeniu wojewoda.

 Odwołanie wójta z innych przyczyn

Rada gminy może też podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta z innych przyczyn niż nieudzielenie absolutorium. W takiej sytuacji potrzebne jest złożenie pisemnego wniosku podpisanego przez co najmniej 1/4 ustawowego składu rady. Wniosek musi zawierać uzasadnienieprzyczyny odwołania wójta. Podlega zaopiniowaniu przez komisję rewizyjną rady gminy.

Jeżeli wniosek o podjęcie uchwały w sprawie referendum był w tym trybie już wcześniej składany i nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny nie może być zgłoszony przed upływem 12 miesięcy od głosowania nad poprzednim.

Do przyjęcia uchwały w tym trybie potrzebne jest poparcie co najmniej 3/5 ustawowego składu rady. Wymagane jest również głosowanie imienne.

 Na wniosek mieszkańców

Z inicjatywą przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania wójta na wniosek mieszkańców ma prawo wystąpić:

• grupa 5 osób posiadających prawo wybierania rady danej gminy,

• statutowa struktura terenowa partii politycznej działającej w gminie,

• organizacja społeczna posiadająca osobowość prawną, której statutowym terenem działania jest co najmniej obszar danej gminy.

O powstaniu takiej inicjatywy należy powiadomić wójta oraz komisarza wyborczego. Inicjator referendum powinien też podać do wiadomości mieszkańców gminy, na swój koszt, w sposób zwyczajowo w niej przyjęty, informację na temat tego, czego ma dotyczyć referendum oraz o przyczynach uzasadniających odwołanie wójta.

W ciągu 60 dni od powiadomienia wójta należy zebrać podpisy mieszkańców popierających tą inicjatywę. Aby referendum mogło zostać zorganizowane, inicjatywę musi poprzeć co najmniej 10% osób uprawnionych do głosowania.

Podpisy zbiera się na kartach zawierających:

• informacje o przedmiocie zamierzonego referendum oraz o tym, że poparcia nie można wycofać,

• nazwiska i imiona członków grupy inicjatywnej oraz imię, nazwisko i miejsce zamieszkania pełnomocnika – jeżeli inicjatorem referendum jest grupa obywateli,

• nazwę i adres siedziby statutowej struktury terenowej partii politycznej lub organizacji społecznej oraz imię, nazwisko i adres zamieszkania pełnomocnika – jeżeli inicjatorem referendum jest partia polityczna lub organizacja społeczna.

Mieszkaniec gminy popierający wniosek o przeprowadzenie referendum powinien podać na karcie nazwisko, imię, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL oraz potwierdzić te dane własnoręcznym podpisem.

Po zebraniu podpisów inicjator referendum powinien przekazać komisarzowi wyborczemu wniosek o przeprowadzenie referendum wraz z kartami zawierającymi podpisy osób popierających tą inicjatywę i informacją o spełnieniu obowiązku poinformowania mieszkańców o planowanym głosowaniu.

Wniosku takiego nie można złożyć:

• przed upływem 10 miesięcy od wyboru wójta,

• później niż na 8 miesięcy przed zakończeniem kadencji,

• przed upływem 10 miesięcy od poprzedniego referendum.

Komisarz wyborczy w ciągu 30 dni od złożenia wniosku ma obowiązek wydać postanowienie o przeprowadzeniu referendum lub odrzuceniu wniosku (gdy zawiera on niedające się usunąć uchybienia: inicjator referendum nie wywiązał się z obowiązku poinformowania mieszkańców o planowanym referendum lub zebrano prawidłowo niewystarczającą liczbę podpisów i minął już termin na ich zebranie). W przypadku drobniejszych uchybień komisarz powinien zwrócić wniosek, nakazując ich usunięcie w terminie 14 dni.

Na postanowienie komisarza wyborczego odrzucającego wniosek o przeprowadzenie referendum przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

 Kiedy dojdzie do odwołania

O terminie referendum decyduje komisarz wyborczy w postanowieniu o jego przeprowadzeniu. Głosowanie powinno odbyć się w dzień wolny od pracy w ciągu 50 dni od opublikowania postanowienia komisarza o przeprowadzeniu głosowania w wojewódzkim dzienniku urzędowym albo uprawomocnienia się wyroku sądu administracyjnego, uwzględniającego skargę na decyzję komisarza o odrzuceniu wniosku mieszkańców w sprawie referendum lub niedotrzymaniu terminu na rozpatrzenie wniosku.

Referendum jest ważne, jeżeli do urn poszło co najmniej 3/5 głosujących spośród tych, którzy uczestniczyli w wyborach, w których wybierano wójta. Wójt zostanie odwołany, gdy spośród ważnych głosów więcej będzie za odwołaniem niż przeciw.

Wygaśnięcie mandatu wójta oznacza też odwołanie jego zastępców. Do czasu nowych wyborów obowiązki wójta pełni osoba wyznaczona przez premiera. Premier powinien też niezwłocznie zarządzić wybory przedterminowe. Jeżeli jednak wniesiono protesty przeciwko ważności referendum, do czasu ich rozpoznania przez sąd nie zarządza się wyborów.

Protest może wnieść każdy uprawniony do wzięcia udziału w referendum, jeżeli uzna, że doszło do naruszenia ustawy z 15 września 2000 r. o referendum lokalnym i mogło to wywrzeć istotny wpływ na wynik głosowania. Protest należy skierować na piśmie do sądu okręgowego w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Sąd powinien rozpatrzyć protest w ciągu 14 dni. Na orzeczenie sądu okręgowego zainteresowanemu, komisarzowi wyborczemu i przewodniczącemu komisji wyborczej przysługuje w terminie 7 dni od daty jego doręczenia zażalenie do sądu apelacyjnego, które powinno być rozpatrzone w ciągu 30 dni.

Jeżeli referendum będzie przeprowadzone na wniosek rady gminy z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium i będzie ważne, a więcej ważnych głosów zostanie oddanych przeciw odwołaniu wójta niż za, to rada zostaje rozwiązana.

źródło. Samorzad.infor.pl

Co w przypadku niepowodzenia referendum przeprowadzonego na wniosek mieszkańców? Autor tego artykułu nie pisze, ale pewnie tak jak w przypadku  rady, miejscowość zostanie rozwiązana . Warto się zastanowić, może  warto 🙂 .

Jakościomierz

Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Blogger.com

Permalink do tego artykułu: https://lepszeryglice.cba.pl/jak-odwolac-burmistrza/

39 Komentarzy

Skip to comment form

 1. odwoływać jak jest taka wsoaniala

 2. Czy wiecie z jakiego wydziału był ten urzędnik małopolskiego urzędu wojewódzkiego?

  • Ciekawski on 29 stycznia 2012 at 22:51
  • Odpowiedz

  I co z tym odwołaniem burmistrza? Tak dobrze szło i stanęło w miejscu! Trzeba wsiąść się w garść i zrobić co trzeba. Przynajmniej te 2,5 orku do końca kadencji nie będzie może zmarnowane. Macie może jakichś kandydatów? Bo poprzedni burmistrz po tym co go spotkało ze strony ludzi, to nie wiem czy byłby zainteresowany powrotem.

 3. W związku z tym że coraz częściej pojawiały się komentarze w języku angielskim które w treści niosły linki do innych stron,był to tak zwany spam za dodawanie którego odpowiedzialne są roboty. Aby temu przeciwdziałać, od dnia dzisiejszego w oknie komentarzy pojawiło się okienko z czterema znakami do przepisania w odpowiednie pole. Dopiero po ich wpisaniu można wysłać komentarz, za utrudnienie przepraszamy.

  • I jeszcze on 16 stycznia 2012 at 14:39
  • Odpowiedz

  Mało tego, Andrzej Jezior usunął wszystkie komentarze świadczące o jego grze jaką prowadził z poprzednią “władzą” gry z nami i z naszym udziałem. Jak oglądam nagrania s sesji RM to widzę przede wszystkim jego dwulicowość i chęć osiągnięcia własnych korzyści. W “eterze” słychać że od radnego Jeziora urząd gminy ma zakupić ziemię na parking przy cmentarzu, córka zatródniona w przedszkolu co jeszcze usłyszymy z czasem?

  • Zobaczymy on 16 stycznia 2012 at 09:44
  • Odpowiedz

  Urzędnicy pod sąd za miejskie inwestycje

  Były burmistrz podtarnowskich Ryglic i kilkunastu jego urzędników stanie przed sądem. Prokuratura oskarża ich o podawanie nieprawdy w dokumentach wielu inwestycji na terenie miasta i gminy. Część z nich wskutek tego uznano za samowole budowlane. Oprócz byłego burmistrza Bernarda K. na ławie oskarżonych zasiądzie 13 urzędników z Ryglic, pracownik tarnowskiej delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz inspektor nadzoru budowlanego. Prokuratura oskarża ich o działanie na szkodę gminy. Byłemu burmistrzowi postawiono 14 zarzutów, m.in. “niedopełnienia obowiązków związanych głównie z wykonywaniem robót budowlanych bez uzyskania pozwolenia na budowę i doprowadzenia do wypłaty zawyżonego wynagrodzenia za roboty budowlane ze świadomością ich nienależytego wykonania”. Bernard K., działacz Platformy Obywatelskiej (startował w zeszłorocznych wyborach z ramienia PO), był najpierw wieloletnim wójtem Ryglic, potem po odzyskaniu przez nie praw miejskich przez 10 lat burmistrzem. Po przegranych wyborach samorządowych w 2010 roku został dyrektorem tarnowskiego ośrodka ruchu drogowego. – Mam dopiero 50 lat. Trudno, abym po przegranych wyborach zamknął się w domu i odizolował od świata – mówił wówczas tarnowskiemu wydaniu “Gazety Krakowskiej” były włodarz Ryglic, odpierając zarzuty o tym, że stanowisko zdobył z nadania politycznego. Na swojej stronie internetowej podkreśla, że “w okresie kierowania samorządem (…) pod jego nadzorem została przebudowana i wzbogacona o nowe inwestycje infrastruktura gminy Ryglice”. Prokuratura po zawiadomieniu w 2008 r. jednego z miejscowych radnych prześwietliła ponad 30 gminnych inwestycji realizowanych w latach 2003-2008. W kilkunastu z nich dopatrzyła się nieprawidłowości – chodzi głównie o budowę dróg, mostów i remont płyty rynku.
  Nie zgłaszano robót, brak było pozwoleń na prace, a oddawano je potem. W dokumentach potwierdzano, że były realizowane zgodnie z projektem i pozwoleniem, a w rzeczywistości było inaczej – wylicza prokurator Elżbieta Potoczek-Bara, rzeczniczka tarnowskiej prokuratury. – W śledztwie ustalono też, że część wybranych ofert wbrew zapisom nie spełniała warunków określonych w specyfikacji przetargu – dodaje.
  Prokuratura zaznacza, że stawiając zarzuty, opierano się na opinii biegłego oraz wynikach kontroli potwierdzających brak zgłoszeń prac. Zdaniem śledczych gmina musiała potem ponieść koszty uzyskiwania opinii dotyczących stanu technicznego realizowanych obiektów, by je zalegalizować. Postępowanie wobec trzech inwestycji zostało włączone do odrębnego śledztwa wobec trwającego jeszcze postępowania administracyjnego w sprawie ich dalszych losów. Czworo z oskarżonych urzędników przyznało się do winy, dwoje z nich dobrowolnie poddało karze bez przeprowadzania procesu sądowego. Pozostali oskarżeni, w tym burmistrz, nie przyznali się do winy – tłumaczą, że brak zgłoszeń prac to m.in. efekt zmieniających się przepisów.

 4. Nawet już ogłoszono zapytanie o cenę projektu budowlanego na ten plac zabaw http://www.ryglice.pl/bip/ogloszenie/278/Opracowanie%20projektu%20budowlanego To jest właśnie inicjatywa lokalna, brawo jakościomierz , bo brawa się należą. Co na to Sępek i Olszówka którzy przekonywali albo że nikt na ten plac zabaw nie chodzi albo że jest za mało miejsca na jego budowę.

  • z innej beczki on 13 stycznia 2012 at 08:57
  • Odpowiedz

  Z forum na Onecie

  Oto znajdujemy się w świecie absurdu. Kraj, w którym co piąty mieszkaniec stracił życie w czasie drugiej wojny światowej, którego 1/5 narodu żyje poza granicami kraju i w którym co 3 mieszkaniec ma 20 lat. Kraj, który ma dwa razy więcej studentów niż Francja, a inżynier zarabia tu mniej niż przeciętny robotnik. Kraj, gdzie człowiek wydaje dwa razy więcej niż zarabia, gdzie przeciętna pensja nie przekracza ceny (!) trzech par dobrych butów, gdzie jednocześnie nie ma biedy a obcy kapitał się pcha drzwiami i oknami. Kraj, w którym cena samochodu równa się trzyletnim zarobkom, a mimo to trudno znaleźć miejsce na parkingu. Kraj, w którym rządzą byli socjaliści, w którym święta kościelne są dniami wolnymi od pracy (!)
  Cudzoziemiec musi zrezygnować tu z jakiejkolwiek logiki, jeśli nie chce stracić gruntu pod nogami. Dziwny kraj, w którym z kelnerem można porozmawiać po angielsku, z kucharzem po francusku, ekspedientem po niemiecku a ministrem lub jakimkolwiek urzędnikiem państwowym tylko za pośrednictwem tłumacza.
  Polacy..! Jak wy to robicie..?

 5. Co słychać w Klubie Radnych “NJ”? Kolejny niewypał Radnego Wiecznego
  Opozycjonisty bez względu kto jest przy władzy. Poszumiał do kamery miał z “Klubem”
  super pomysł na budżet i co? Wynik 15 do 0. Oczywiście dla Pani , wybór określenia dowolny. Liczy się tylko wynik. Przypomnienie dla Radnych: A.J,Z.K i G.W- czasy trójek
  nawet klasowych dawno już minęłły

  • Apel blogowicza on 12 stycznia 2012 at 19:55
  • Odpowiedz

  Jest nowa sonda. Interesowało by mnie, jakie faktycznie jest poparcie dla NJ wśród blogowiczów. Wiem, że Redakcja nie ingeruje w wyniki głosowań. KLIKAJCIE WIĘC, CÓŻ WAM SZKODZI .

  • po robocie on 11 stycznia 2012 at 22:01
  • Odpowiedz

  Właśnie wróciłam z pracy i lukam se na bloga. No wszystko idzie w dobrym kierunku.

   • zadowolony on 12 stycznia 2012 at 19:24
   • Odpowiedz

   super że te bobry pojawiły się w naszej gminie no nie? chętnie bym do nich dołączył

   1. Pisz na jakosciomierz@onet.pl lub lepszejutroryglic@onet.pl

   2. boberki , boberki jak tam dróżka na Ryglice

    1. W Zalasowej 1 ……. w Ryglicach drugi

     1. w Joninach 3 w Kowalowej 4 w Bistuszowej 5 w Uniszowej 6 w Lubczy i Woli Po 2 = 10 🙂

     2. Kto to są te “bobry” i czym się zajmują bo mi umknęło. Napiszcie proszę…. Jak coś pożytecznego to może więcej dołączy… 🙂

 6. Ooo , nowa sonda.

  1. nie ma co pytać bo już nawet sam Zbyszek by na nią nie zagłosował a tak był za

   1. No pewnie przecież to Zbyszek pierwszy zauważył bobry, wygląda na łebskiego kolesia, taki jakiś duży jest na nagraniach .

 7. Widać, że nie macie o czym pisać. Dwie rady o budżecie, ostre głosy radnych i jak przyszło do głosowania to jednogłośnie! Jest to dowód na siłę Pani Burmistrz. Ma
  argumenty, wizję i wie jak doprowadzić wreszcie w gminie do normalności. Gdyby nie
  Ona nadal wodociąg byłby w stałych marzeniach Ryglic, nadal mrzonki o dochodach ZK- “brukowa ” kostka szklana. Poczekajcie na wiosnę

  1. Obyś miał rację, bo wówczas nie żałowałbym czynu jaki wykonałem przy urnie. Czekam cierpliwie do wiosny. I jeszcze wiedz, że sporo osób żałuje poparcia dla dla NJ.

   • tez tak myslałem on 11 stycznia 2012 at 18:26
   • Odpowiedz

   myślałem ,że ma pomysł i coś zrobi ale jak na razie naprzyjmowała znajomków, pokazała jaka jest przekupna i nie potrafi być ponadpartyjna nawet w słusznych sprawach.Jak na razie to tylko pozostało czekać.Dobrze ,że chociaż bobry coś robią he he

   • bezznieczulenia on 12 stycznia 2012 at 10:55
   • Odpowiedz

   Nie przypisuj jej zasług w sprawie wodociągu bo nie wiesz o czym piszesz, bo wodociąg będzie dziełem Karasiewicza. Każdy o tym wie, podobnie zresztą jak kanalizacja i nikt tego faktu nie zmieni. Jej “zasługą” jest na pewno likwidacja ZK i zobaczycie niebawem ile to nas będzie kosztowało. Już to widać.

    • ło matko on 12 stycznia 2012 at 12:03
    • Odpowiedz

    wodociąg będzie dziełem Karasiewicza , nie wiedziałem ,funduje nam wodociąg , ludzki pan .Będziemy pierwszą gminą z wodociągiem w Polsce . hurra.

    1. “Ło matko” niestety ale tak i nawet najwięksi wrogowie Karasiewicza to wiedzą -oczywiście Pani wstęgę przetnie i powie ,że się ciężko napracowała nad tym przedsięwzięciem.Sukces ma zawsze ojców wielu. Fajnie tak zbierać żniwa jak było już zasiane.No ale to już inna inszość jest tzw ciągłość władzy.Zobaczymy co zbierze NJ jak sama zasieje.Jak na razie w Tarnowie opłata za 1 m3 nieczystości 5,45 zł. i myślimy czy u nas w takim razie dużo czy za mało?

 8. W kolejnych wyborach głosuję na Pinokia . Będę wiedział kiedy kłamie…

 9. Witam.

  Ja powiem kilka słów z mojej strony. pamiętam jak na blogu Pana Jeziora przed wyborami była dyskusja na temat kandydatów do rady. tu muszę stwierdzić że nie tylko odpowiedzialna jest pani burmistrz ale rada też… Wtedy każdy zwracał uwagę że Ci ludzie którzy obecnie są w radzie to mają np. pozycję życiową, zawodową itd. Nie zgodzę się, bo w porównaniu z radami w innych gminach to przepraszam ale brakuje czegoś… przede wszystkim znajomości prawa, przepisów ustaw samorządowych, w innych gminach zasiadają ludzie którzy też maja jakieś podstawowe wykształcenie, nie chce tu nikogo obrażać, bo wiem że nie trzeba być magistrem, żeby dobrze sprawować mandat radnego, ale czasami nieznajomość prawa szkodzi. Dlatego fajnie byłoby gdyby czy ta obecna rada czy kiedy jaka przyszła rada będzie miała pojęcie o ustawach samorządowych żeby rozumiała pewne kroki prawne zaistniałe na sesjach a nie domyślała się co to oznacza itd.
  Podam tylko jeden przykład: gdyby radni mieli dostateczna wiedzę prawna to nie doszło by zlikwidowania ZGK i przejecie przez obecna spółkę z Tuchowa, były możliwości aby te zjawisko uchronić. dlatego według mnie mam nadzieje, że obecny skład rady po raz ostatni ma mandaty udzielone przez mieszkańców, Bo to nie ich pieniądze czy państwa sa wydawane na określone inwestycje w gminie a NASZE pieniądze, więc dlaczego nie są niwelowane różnice pomiędzy sołectwami odnośnie w kwestiach drogownictwa, chodników, oświetlenia itd. Nie trzeba być filozofem, aby zauważyć co należy w gminie zrobić. Szkoda że ludzie na których ja głosowałem nie przeszli do rady bo przynajmniej cos by próbowali zrobić, a tu na nagranych sesjach widać dokładnie ze w naszej gminie radzie jest brak nawet dobrych, szczerych chęci.

  1. Tu masz zupełną rację co do znajomości/nieznajomości prawa przez radnych w kontekście przekazania zakładu do Tuchowa. Radca prawny też jak widzimy na nagraniach się zakręcił, albo może zakręcił radnymi.

  2. obecnej radzie chodzi o obsadzenie stołków swoimi rodzinami a nie zajmowaniem się twoimi sprawami czy dobrem gminy,byle wyrwać dla siebie ile się da bo następnego razu nie będzie,ludzie już nie dadzą się więcej nabrac i to słychac coraz głosniej.co do likwidacji ZK to rada doskonale wiedziała co robi a oburzenie niektórych radnych to kolejna ich gra.

   1. To, że radnym chodzi o stołki i dodatkowe zatrudnienie, to juz doskonale widać bo podobno któryś z tej Jakości z Zalasowej juz sobie fuche w Pałacu pod dębami załatwił. Gość ma tupet.

     • Ciekawy on 10 stycznia 2012 at 23:42
     • Odpowiedz

     Kto to taki? Napisz, waqrto wiedzieć.

 10. A ja się chętnie pod takim odwołaniem podpiszę.!!!!

   • do Jarka on 10 stycznia 2012 at 18:25
   • Odpowiedz

   ja też i nie ma tu znaczenia czy babka ma 50+ ,czy 30+,ważne żeby ktoś miał pojęcie o zarządzaniu i pchał tą gminę do przodu,a tu kompletna katastrofa.po roku urzędowania widać definitywnie ,że człowiek nie nadaje się do niczego.- nie ma drugiego tego samego dnia-kazdy stracony dzień juz nie wróci i straconej całej kadencji nikt już nie nadrobi

 11. Co w przypadku niepowodzenia referendum przeprowadzonego na wniosek mieszkańców? Autor tego artykułu nie pisze, ale pewnie tak jak w przypadku rady, miejscowość zostanie rozwiązana . Warto się zastanowić, może warto :). Ciekawi mnie czy wystarczy do takiego rozwiązania miejscowości uchwala rady jak tak to proponuję rozwiązać Ryglice i wnieść aportem do Tuchowa.

  1. a to ciekawe z zatrudnieniem tego Kwaśnego przecież toSLD ale to chyba zobowiązanie powyborcze po wyborach parlamentarnych ,nic dziwnego ze zdobyła tyle glosów ,z jednej strony popierana przez PIS a z drugiej SLD,czyli paniusia stoi w rozkroku

    • bawidamek on 9 stycznia 2012 at 22:44
    • Odpowiedz

    tuś to przecież stara komunistka przemalowana pod wybory , chorągiewka , pajacyk który zawsze pomacha nie zależnie kto za sznurek pociągnie nie wiedział?

   • Co by to było on 10 stycznia 2012 at 23:45
   • Odpowiedz

   Jak by Ryglice rozwiązali… Poważnie jest taka opcja?

   1. No to pewnie, że można rozwiązać Ryglice na rzecz zwiększenia powierzchni Tuchowa i oczywiście zmiana nazwy np. na Tuchowice.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.

Optionally add an image (JPEG only)