UCHWAŁA NR XVIII/298/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

W dniu 27.02.2012 Sejmik Województwa Małopolskiego podjął szereg uchwał dotyczących obszarów chronionego krajobrazu.  Wśród kilkunastu uchwał jest również i ta dotycząca  Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego. W dniu 09.03.2012 r. niniejsza uchwała została ogłoszona na stronie internetowej Województwa Małopolskiego .  Tymczasem 12.03.2012 czyli 14 dni  po podjęciu uchwały,  i  3 dni po ogłoszeniu jej na stronie internetowej, na sesji Rady Miejskiej mówi się że dopiero trwają prace nad nowelizacją i to nie uchwały, ale nazywa się  ją  ustawą . Zapisy tej uchwały zaczęły  obowiązywać  już parę  dni temu  po 14 dniach od jej ogłoszenia w dniu 09.03.2012 r.  Zgodnie z tym co pisze w § 5.uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego,  uchwała ta  podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w gminach i powiatach, na terenie których położony jest Obszar. Niestety próżno szukać jakiejkolwiek wzmianki o niej na stronie naszego urzędu.  Na  ubiegłorocznym  zebraniu    w Woli Lubeckiej  zastanawiano się dlaczego p. Bokota nie oprotestował uchwały RM w Ryglicach decyzją której na Kokoczu utworzono Zespół Przyrodniczo Krajobrazowy. Ta uchwała Sejmiku Województwa  chyba wyjaśnia tę kwestię, gdy nasi obrońcy świętowali “sukces” Bokota  badał i dokumentował  złoże .Jak czytamy w niniejszej uchwale, tylko obowiązujący na dzień jej wejścia w życie, plan zagospodarowania przestrzennego mógł skutecznie zablokować powstanie  kopalni. Plan taki jest jak się dowiedziałem  opracowany i leży od maja 2011 r. gdzieś w szufladzie Urzędu Miasta. Nie został on jednak przyjęty, dziś skutkiem jego braku jest ułatwiona droga do powstania kopalni, warto by ludzie mieli tego świadomość.  Zastanawia mnie czy dlatego utajniono zebranie mieszkańców Woli lubeckiej?  A czy  Państwa nie zastanawia  przed kim  tak naprawdę utajniono to zebranie przede mną, czy raczej przed Wami?  Czy zatem utajnienie obrad przed społeczeństwem (mieszkańcami gminy)  nie jest działaniem na szkodę  społeczeństwa?  Zastanówmy się kto poniesie konsekwencje i kaszty, kolejnych pomysłów na zablokowanie kopalni,  której zapobiec można było przyjmując plan zagospodarowania,  żal tylko że Polak zawsze mądry po szkodzie.

UCHWAŁA NR XVIII/298/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego w części położonej w Województwie Małopolskim
Data: 2012-02-27, Numer: 298, Kadencja: 2010 – 2014

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 23 ust. 2 oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego zwany dalej “Obszarem”, na terenie Województwa Małopolskiego obejmuje powierzchnię 50 991 ha i położony jest w gminie Pleśna oraz w części gmin: Ciężkowice, Czchów, Gromnik, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Skrzyszów, Szerzyny, Tarnów, Tuchów, Wojnicz i Zakliczyn.

2. Opis granic Obszaru określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Przebieg granicy Obszaru w województwie małopolskim określono na mapie w skali 1:100 000 stanowiącej załącznik Nr 2 do uchwały.

4. Mapa w skali 1:50 000 obrazująca przebieg granicy Obszaru dostępna jest w Departamencie Środowiska, Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie oraz w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

§ 2.

1. Na Obszarze wprowadza się ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów, w celu zachowania ich trwałości oraz zwiększania różnorodności biologicznej.

2. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów leśnych obejmują:

1) utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych;

2) sprzyjanie tworzeniu zwartych kompleksów leśnych;

3) tworzenie i odtwarzanie stref ekotonowych, celem zwiększenia bioróżnorodności;

4) utrzymywanie i tworzenie leśnych korytarzy ekologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości migracji dużych ssaków;

5) zalesianie i zadrzewianie gruntów mało przydatnych do produkcji rolnej i nie przeznaczonych na inne cele, z wyłączeniem terenów na których występują nieleśne siedliska przyrodnicze podlegające ochronie, siedliska gatunków roślin, grzybów i zwierząt związanych z ekosystemami nieleśnymi, a także miejsca pełniące funkcje punktów i ciągów widokowych na terenach o dużych wartościach krajobrazowych;

6) pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym, drzew dziuplastych, części drzew obumarłych, aż do całkowitego ich rozkładu;

7) zachowanie śródleśnych cieków, mokradeł, polan, torfowisk, wrzosowisk, muraw kserotermicznych i piaskowych oraz polan o wysokiej bioróżnorodności;

8  utrzymanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla zachowania siedlisk wilgotnych i bagiennych;

9) zachowanie siedlisk chronionych i zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i grzybów;

10) działania na rzecz czynnej ochrony oraz restytucji rzadkich i zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

3. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów nieleśnych obejmują:

1) przeciwdziałanie procesom zarastania łąk i pastwisk cennych ze względów przyrodniczych i krajobrazowych;

2) zachowanie śródpolnych torfowisk, obszarów wodno-błotnych, oczek wodnych wraz z pasem roślinności stanowiącej ich obudowę biologiczną oraz obszarów źródliskowych cieków;

3) kształtowanie zróżnicowanego krajobrazu rolniczego poprzez zachowanie mozaiki pól uprawnych, miedz, płatów wieloletnich ziołorośli, a także ochronę istniejących oraz formowanie nowych zadrzewień i zakrzewień śródpolnych i przydrożnych;

4) utrzymanie i zwiększanie powierzchni trwałych użytków zielonych;

5) prowadzenie zabiegów agrotechnicznych z uwzględnieniem wymogów zbiorowisk roślinnych i zasiedlających je gatunków fauny, zwłaszcza ptaków (odpowiednie terminy, częstość i techniki koszenia);

6) utrzymanie poziomu wód gruntowych odpowiedniego dla zachowania bioróżnorodności;

7) zachowanie i odtwarzanie korytarzy ekologicznych;

8  zachowanie siedlisk chronionych i zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i grzybów;

9) działania na rzecz czynnej ochrony oraz restytucji rzadkich i zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

4. Ustalenia w zakresie czynnej ochrony ekosystemów wodnych obejmują:

1) zachowanie zbiorników wód powierzchniowych wraz z ich naturalną obudową biologiczną;

2) utrzymanie i tworzenie stref buforowych wzdłuż cieków wodnych oraz wokół zbiorników wodnych, w tym starorzeczy i oczek wodnych, w postaci pasów szuwarów, zakrzewień i zadrzewień, jako naturalnej obudowy biologicznej, celem zwiększenia bioróżnorodności oraz ograniczenia spływu substancji biogennych;

3) prowadzenie prac regulacyjnych cieków wodnych tylko w zakresie niezbędnym dla ochrony przeciwpowodziowej i w oparciu o zasady dobrej praktyki utrzymania rzek i potoków górskich;

4) zwiększanie retencji wodnej, odtwarzania funkcji obszarów źródliskowych o dużych zdolnościach retencyjnych;

5) zachowanie i odtwarzanie korytarzy ekologicznych opartych o ekosystemy wodne, celem zachowania dróg migracji gatunków;

6) działania na rzecz czynnej ochrony oraz restytucji rzadkich i zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

§ 3.

1. Na terenie Obszaru zakazuje się:

1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;

2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.);

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;

4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów;

5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;

7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;

8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 50 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na ochronę przyrody Obszaru lub dla których nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 nie dotyczy:

1) wydobywania kamieni, żwiru i piasku w związku z utrzymaniem wód, szlaków żeglownych oraz remontem urządzeń wodnych, o których mowa w art. 124 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.);

2) terenów objętych koncesjami na wydobywanie kopalin ze złóż wydanymi na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981);

3) terenów przeznaczonych na cele wydobywania skał i minerałów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, obowiązujących w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały;

4) terenów przeznaczonych na cele wydobywania skał i minerałów w uchwalonych po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, dla których przeprowadzona procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę Obszaru.

4. Zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, pkt 3, pkt 5 i pkt 6 nie dotyczą:

1) wykonywania koniecznych prac bezpośrednio związanych z robotami budowlanymi dopuszczonymi do realizacji na Obszarze przez właściwe organy na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.):

a) na terenach przeznaczonych pod zabudowę w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego;

b) poprzedzonymi ostatecznymi decyzjami o warunkach zabudowy;

2) działań związanych z eksploatacją złóż kopalin zgodnie z koncesjami na wydobywanie kopalin ze złóż wydanymi na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

5. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 nie dotyczy budowania nowych obiektów budowlanych:

1) na obszarach, co do których:

a) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały dopuszczają budowę nowych obiektów budowlanych – w zakresie, w jakim budowa ta została jednoznacznie dopuszczona w tych aktach prawnych;

b) projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uzgodnione przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), dopuszczają budowę nowych obiektów budowlanych – w zakresie, w jakim budowa ta została dopuszczona w tych projektach;

c) w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały funkcjonowały w obrocie prawnym ostateczne decyzje o warunkach zabudowy – do czasu wykonania na ich podstawie inwestycji lub utraty mocy obowiązującej tych decyzji;

2) w pasie szerokości 50 m od sztucznych zbiorników wodnych o powierzchni mniejszej niż 10 arów.

§ 4.

Nadzór nad Obszarem sprawuje Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w gminach i powiatach, na terenie których położony jest Obszar.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Małopolskiego.

§ 7.

Traci moc rozporządzenie Nr 73/05 Wojewody Małopolskiego z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego w części położonej w Województwie Małopolskim (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2006 r. Nr 126 poz. 797, zm. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2007 r. Nr 499, poz. 3294).

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

UZASADNIENIE

Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego został ustanowiony przez Wojewodę Tarnowskiego w drodze rozporządzenia Nr 23/96 z dnia 28 sierpnia 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Tarn. Nr 10, poz. 60). Aktualnie Obszar ten działa na podstawie rozporządzenia Nr 73/05 Wojewody Małopolskiego z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2006 r. Nr 126, poz. 797, zm. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2007 r. Nr 499, poz. 3294).

W związku z art. 21 pkt 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753 z późn. zm.) Samorząd Województwa Małopolskiego przejął kompetencje w zakresie obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa małopolskiego.

W wyniku analizy odnoszącej się do walorów przyrodniczych, geologicznych oraz aktualnych kierunków i potrzeb rozwoju lokalnych samorządów uznano, iż obowiązujące dotychczas na terenie Obszaru zakazy były zbyt rygorystyczne przez co niosły konsekwencje o charakterze gospodarczym dla regionu. W związku z powyższym dokonano odstępstw od zakazów wydobywania do celów gospodarczych skał oraz lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 50 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych. Ponadto doprecyzowano odstępstwa w zakresie wykonywania koniecznych prac związanych z robotami budowlanymi dopuszczonymi do realizacji na Obszarze oraz w zakresie działań związanych z eksploatacją złóż kopalin. Zgodnie z treścią niniejszej uchwały będzie możliwa realizacja przedsięwzięć, dla których nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Powyższe modyfikacje umożliwiają realizację zrównoważonego rozwoju poszczególnych gmin znajdujących się na terenie Obszaru przy jednoczesnym zachowaniu jego celów ochrony.

Niniejsza uchwała dokonuje korekty powierzchni Obszaru, w związku z jej wyliczeniem w Systemie Informacji Geograficznej (GIS). Graficzny przebieg granic Obszaru został dostosowany do opisu tekstowego przebiegu granic. Granice Obszaru nie ulegają modyfikacji.

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) projekt niniejszej uchwały podlega uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie oraz zaopiniowaniu przez właściwe miejscowo rady gmin.

Wprowadzenie: Urszula Surowiec, 2012-03-09

źródło

Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Blogger.com

Permalink do tego artykułu: https://lepszeryglice.cba.pl/uchwala-nr-xviii29812-sejmiku-wojewodztwa-malopolskiego/

30 Komentarzy

Skip to comment form

 1. za Tuwimem
  Absztyfikanci od Donalda i SLD-owskie równe chłopy,
  Co podliczacie swoje salda, wy honorowe mizeroty.
  Warszawskie bubki, żygolaki, z szajką wytwornych pind na kupę, cwaniaki, franty, zabijaki. Całujcie wy mnie wszyscy w .
  Wy hazardowi rwacze kasy Rychy i Zbychy z Mirem w odwodzie Wy POlszewickie przekrętasy Bez przerwy na złodziejskim głodzie
  Którzy amnezją powaleni zbieracie się w bandycką kupę Nie wszyscy tutaj wymienieni, Całujcie wy mnie wszyscy w
  I wy, oszuści i blagierzy, Wypierdki bez polskiego ducha Myślicie, że wam naród wierzy – usunie Was stąd zawierucha.
  Karne pętaki i szturmowcy, co grać gotowi nawet trupem I rekordziści, i sportowcy, Całujcie wy mnie wszyscy w .
  Wajdy i Kutze wskroś ponure, Hołdysy, bez mózgowej Kory. Podskakiwacze pod kulturę, którzy bezwiednie robią w pory.
  Uczone małpy, ścisło-wiedzy, Co oglądacie świat przez lupę I wszystko wiecie: co, jak, kiedy, Całujcie wy mnie wszyscy w
  . I jeszcze Bolek krewki, Co dużo chciałby, a nie może
  , oraz „profesor” Bartoszewski (Pan wie już za co, „profesorze”!) I ty za młodu nie kochana Pitero, co masz taki tupet, że szczujesz na nas swe szczenięta; Całujcie wy mnie wszyscy w .
  I ty pół hrabku z Ruskiej Budy co Putinowi liżesz zadek, sprzedajesz Polskę – tobie kudy patriotyzmu trzymać spadek.
  I europejscy marzyciele, zebrani w malowniczą trupę Z ryżym i miernym na czele, Całujcie wy mnie wszyscy w .
  I ty fortuny dziś strzegący, modelu uperfumowany, Co splendor oraz spleen Londynu Nosisz na gębie
  zakazanej, I ty, co mieszkasz dziś w pałacu, A wychodziłeś za chałupę,
  Ty, z pod Lublina łże-pajacu, Całujcie wy mnie wszyscy w .
  I wy głupawi niewolnicy, sondaży co wam mózg lasują, „autorytetów” zwolennicy, które naprawdę na was plują. I wy warszawskie wykształciuchy, co nadstawiacie władzy pupę,
  głosując jak więzienne juchy, Całujcie wy mnie wszyscy w
  . Wy z komuchami w lewej flance, ciągnący z Polski grubą rentę, szerzący dziś moralną francę, niszczący wszystko to co święte,
  I ty, proroku z TVN-u, co mózg związany masz na supeł, i w własnym szambie brak ci tlenu. Całujcie wy mnie wszyscy w
  . I wy, o których zapomniałem, lub pominąłem was przez litość, albo dlatego, że się bałem, Albo, że taka was obfitość, I ty, cenzorze, co za wiersz ten zapewne skarzesz mnie na ciupę, iż żem się stał świntuchów hersztem, Całujcie wy mnie wszyscy

 2. tutaj prezentowana spowoduje czy nawet juz spowodowala otwarcie furtki do powstanai kamieniołomu. Na jednej z sesji dyskutowano ze taka uchwal sejmiku jest w drodze do uchwalenia. Obrońcy Kokocza nie obronią góry przed rozkopaniem?

   • Gdzie jest Nemo. on 29 marca 2012 at 13:41
   • Odpowiedz

   Gdzie jest Nemo? oj przepraszam Jezior obrońca Kokocza , dlaczego nie broni jakiś taki bezsilny , a taki mądry był , taki uczony gdzie ta cała hołota co samogonę chlała na spędach na górach . Co brakło koncepcji? Trzeba było słuchać mądrzejszych i doświadczonych wprowadzić ten projekt zagospodarowania. Co robi obecna Burmistrz w tej sprawie ? Kumięga już nie wozi mieszkańców na sesje miejskie. Gdzie te mądrale co to ze wsi poszły do miasta i się im widzi że są wychśtałcone?

   1. A co będzie z altanką??? podobno tam tłumy się zbierały ? Musi Jerzy koniki uczyć powoli żeby się nie bały wybuchów.I tak kolejny powód dla którego wybrano Nowa Jakość spali na panewce.Co pozostaje? może staropolskim obyczajem-nie gniwoj się Benek wypadałoby powiedzieć?No cóż nie brak nam dziś fałszywych proroków a szkoda tylko prostego człowieka bo niestety nikt nie broni jego interesów , jego godności -to ” budzenie ” tak na pokaz tylko było.

   2. Na zebraniu na Woli też go nie było . Gdzie jest Nemo / skrót od niemoka/

   • Imię Róży on 29 marca 2012 at 13:42
   • Odpowiedz

   Jest oczywiste, że są na to za słabi. Jeśli faktycznie górka rokuje nadzieje na większy zysk, to będzie rozkopana wcześniej czy później.

   1. za słabi , nie wybrali Karasiewicza to on im załatwi kamieniołom a nie da zbiornika w Joninach . gadać można wszystko ,przypominam sobie jak było ukarać za bezprawna wycinkę to były burmistrz był wspaniałomyślny podarował zdaje się cieżkie pieniadze . czyny nie słowa się liczą. w sumie przykra , historia zdrady , nie żyje się wiecznie nie powinny sie liczyć tylko pieniądze . a tym którzy zwracają uwage na hołotę pijącą samogon polecam inny obiekt do zainteresowania ,powinni sie domyśleć jaki .

     • Imię Róży on 29 marca 2012 at 16:49
     • Odpowiedz

     Słucham i czytam i wnioskuję. Wywnioskowałem, że droga by kamieniołom powstał jest otwarta. Na jednej z sesji wyraźnie debatowali nad tą kwestią bo jeszcze istniała możliwość zablokowania budowy kopalni. To oczywiste, że pisać można prawie wszystko i czyny a nie słowa się liczą.
     Jeśli zajdzie potrzeba to wskażę nagranie gdzie była o tym mowa.

     • sympatyk Wolan on 29 marca 2012 at 22:54
     • Odpowiedz

     Po to żeby odsunąć Karasiewicza od Góry Kokocz Jerzy poświęcił swój kawalerski stan i został Singlem.Nowa władza miała juz odpowiednio duzo czasu żeby sprawy wziąć w swoje ręce.Jakoś trudno dzis wmawiać żę nadal nad górą złowrogo włada Karasiewicz i nikt w to nie wierzy.Przejmując władzę Nowa Jakość powinna sobie oprócz marzeń czy mrzonek zapewnic zaplecze polityczne.Miała na to całe 8 lat.Sama burmistrz mówi na zebraniu że jest wszędzie ciagłość władzy wiec lamenty czy insynuacje jakoś nie pasują do rzeczywistości.Jeżeli faktycznie Góra pójdzie pod rozkop bedzie to porażka Połoskowej.Jak widac ta kobieta nie przejmuje sie żadnymi porazkami.Opowiada nie prawdziwe historie i teorie wciska nowe słuchaczom.powołuje sie na nie istniejące Uchwały pomijając juz powzięte -ale skoro szef nie wie więcej jakpracownik to mu też niczego nie wytchnie.Mam wrażenie że NJ te lata szukała tylko haków na poprzednika,rozpracowywała duperoły a faktycznie o przejęciu władzy pojęcia nie miała.Zaskoczyło ich wszystko jak gdyby z nienacka.W rozmowie można każdego radnego zagiąć na każdej lini.przewodniczący zna się na pielegnacji lasu ale przejąć samorzad to nie asygnatka na drzewo to ogrom spraw które należałoby rozpracowywać i nie zaczynac od regulaminów tylko szybko podejmować decyzje bieżące najwazniejsze.Długo by pisać No pomyłki sie darzają i my chyba jako wyborcy kilka ich też popełnilismy.Taki smieszny zwrot kirdyś tytuł mi sie kojarzy-przepraszam czy z nami leci pilot?super pasuje do naszej sytuacji w Gminie.

      • Imię Róży on 30 marca 2012 at 07:01
      • Odpowiedz

      Zdecydowanie wyrośli na akcjach z Kokoczem. Obronili górę (a jak wielu dziś uważa, oddalili w czasie powstanie kopalni) i pozostawili sprawę własnemu biegowi. Była szansa na określenie się gminy, czy ma być stricte turystyczną gminą, czy też dopuszcza się przemysł wydobywczy i pokrewny. Jak widzę klamka zapadła. Jak się mylę to niech ktoś mi tu powie jak jest. Nie lubię siać zamętu.

    1. Pisanie, mówienie to też czyny, myślenie też. 🙂
     az

 3. Po przeczytaniu dzisiejszych wpisów sam już nie wiem, budzić mieszkańców, czy opowiadać im bajki do snu?

  1. Dobre, dobre. Radny Jezior też chce budzić, tak przynajmniej deklaruje na swym blogu. Bajki do snu zazwyczaj opowiadają babcie. Moja babcia Teresa pięknie opowiadała.

  • najlepsze jest on 27 marca 2012 at 15:23
  • Odpowiedz

  jak pod nagraniem zebrania sołeckiego pojawiają się wpisy “biznesmenów” z różnych stron Polski ( pewnie wkrótce i świata:) którzy mają u nas “interesy” i cieszą się z takiej możliwości .

 4. Tak, tak zrobić wszystko w temacie odsunięcia obecnie rządzących od władzy.
  Oni wiedzą jak można blokować chore pomysły z przeszłości, ale oni również stoją na drodze zmierzającej do kopalni.
  Z tej drogi należy ich wszystkich usunąć (Burmistrz i Radni), wprowadzić swoich (Nowych)
  ludzi, którzy zrobią co trzeba. Jak się ten plan nie uda to władza krajowa zrobi już takie ustawy, że nie będzie wyjścia.
  Przecież ten blog po to został założony aby obecnie rządzących rozłożyć na łopatki(odsunąć od władzy). Po to robi się to wszystko nie ze względu na dobro ogółu ale ze względu na dobro pewnej grupy. Jeżeli prowadzący bloga są innego zdania to może świadczyć o tym, że są wykorzystywani nieświadomie lub robią to pod przykryciem.
  Tak czy inaczej czytający komentarze muszą się z tym liczyć, że nie o demokrację tu tak na prawdę idzie.

  1. Gdyby nie było tego blogu to wszyscy krewni i znajomi Nowej Jakości byli by zatrudnieni w administracji lub placówkach gminnych. Próbki tego już są Synowa radnego . mąż koleżanki bez kwalifikacji jest zastępcą , radny konserwatorem w OK w Zalasowej wielu innych nowych ludzi niekoniecznie potrzebnych pląta się po urzędzie. Tak że tu nie chodzi o zmianę tej władzy ale o poskromienie zapędów i prywaty szerzącej się na niespotykaną do tego czasu skalę. Jakoś z tych chorych wcześniejszych pomysłów czerpią ci z NJ garściami. Ten blog jest strażnikiem aby nie wszystko zostało zmarnowane tak jak ZK , plac zabaw, zbiornik retencyjny , projekty infrastruktury drogowej i szkolnej , działania w ochronie Kokocza i wiele innych.

   1. Oni by wszystko zrobili tajnie jak na Woli Lubeckiej oj boli żę jest społeczna kontrola.

    1. I kontrola ta jest niezwykle prosta i skuteczna wręcz w niektórych aspektach porażająca. Z początku wydawało mi się, że to co robią Groch z Zielińskim to jakieś warcholstwo, ale tak nie jest.

   • Moim zdaniem on 27 marca 2012 at 18:55
   • Odpowiedz

   prowadzący tego bloga są w stanie rozłożyć na łopatki każdą lokalną władzę, jak i każdej takiej władzy pomóc. Blog i wszystkie działania wokół niego to oddolna inicjatywa. Chyba każdy już to wie.
   Idzie własnie o demokrację oraz zaktywizowanie społeczeństwa do czynnego udziału w życiu publicznym. Komentarzy można nie czytać, wystarczy oglądać nagrania i sobie na tej podstawie wyrabiać opinię.

   1. Założyłem na fb i nk profil – Lepsze Jutro Gminy Ryglice i trzeba powiedzieć, że odzew jest bardzo sympatyczny, z wieloma osobami koresponduję, itd. Zapraszam na profil.
    Zieliński

  2. W polityce przez małe “p” pewnie jest jak mówisz, że efekty czyjeś pracy przychodzi ktoś i bezczelnie zabiera. W polityce przez duże “P” występuje (przynajmniej powinien wystąpić) efekt synergii – http://pl.wikipedia.org/wiki/Synergia

   mądrość + intuicja = 5

 5. Jakościomierz sukces , no to pogratulować

 6. Czy uchwała sejmiku województwa to właśnie nie efekt dobrych kontaktów byłego burmistrza z władzą?
  Co jeszcze potrzebne jest w zmianach prawnych, aby radni i burmistrz nie miał nic do powiedzenia w tej sprawie i można odgórnie zlecić powstanie kopalni kamienia na Woli Lubeckiej?
  Czy to nie absurd?

  1. No tak wszystkiemu jest winny były burmistrz , zwłaszcza temu że rządzą gminą nieudacznicy bo gdyby im w przeszłości nie pomógł i i nie wykreował to by do tej pory nikt o nich nie słyszał , no chyba że trafili by do więzienia zwłaszcza strażak. Natomiast to co zrobili dwaj radni powiatowi aby nie powstał zbiornik w Joninach tylko w Skrzyszowie to już wyjątkowo przyczynili się swoimi wystąpieniami dla rozwoju naszej gminy zwłaszcza Gruby.

  2. Piszesz o powstaniu kopalni na Woli Lubeckiej. Pytanie czy Ty w ogóle znasz temat, a jeśli tak, to moje pytanie do Ciebie. Co sie zmieniło, po wyborze nowego burmistrza, że obecny sołtys, który w ubiegłej kadencji mówił wraz z mieszkańcami “zrobimy wszystko i użyjemy wszystkich możliwych środków, aby temu zapobiec”. Dlaczego wiec tego nie robi? Czy już mu nie zależy na Woli? Dlaczego utajnia zebrania i co chce ukryć? Jeśli jesteś przeciwnikiem powstania kopalni a nie Karasiewicza to zapytaj sołtysa, dlaczego obecnie nie podejmują wszystkich możliwych środków aby kopalnia nie powstała. W odp. usłyszysz krzyk sołtysa bo tak będzie chciał Cię spławić. Byłem przeciwnikiem kopalni, ale teraz musze przyznać skoro Wola chce kopalni to powinna ją mieć.

 7. oto efekt rządzenia krajem przez wiadomo kogo

  http://wiadomosci.onet.pl/kraj/niechlubny-rekord-polski-coraz-nizej-w-rankingu-dz,1,5071611,wiadomosc.html

 8. Ale jaja pomału wychodzą kłamstwa babka do niczego się nie nadaje czym ona nas opętała. Roztrwoniła cały dorobek na jaki sobie zasłużył samorząd przez lata. Z poprzednikiem liczyli się ministrowie , wojewodowie i Marszałkowie województwa a z tą nawet starosta nie chce mieć nic do czynienia co za wstyd. Gospodarczo też nas urządziła z majątkiem do Tuchowa pobiegła do dziś w Tuchowie i nie tylko się z niej śmieją , miała pozyskiwać pieniądze , a ona nie wie gdzie się za nimi ruszyć życzenia świąteczne składa na zebraniach żebyśmy koszyk jaj mieli pełny , a tu i bez świąt jaj tyle narobiła.

 9. Dlatego młodzierz tak licznie opuszcza Ryglice.Pomyślcie o tym drodzy rodzice i samorządowcy.Zostanie garstka urzedników i nieudaczników?

  1. Przepraszam za “młodzierz” ale jak widac też tu zostałem.

 10. “W nawiązaniu do spotkania przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego Województwa Małopolskiego z Panem Jerzym Millerem, Wojewodą Małopolskim, które odbyło się w dniu 7 marca 2012 roku, Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie zamieszcza poniżej propozycję zadań w zakresie utrzymania i konserwacji wód oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych możliwych do wykonania w roku bieżącym przez jednostki samorządu terytorialnego.”
  źródło http://www.mzmiuw.krakow.pl/

  Zadań dla naszej gminy brak mimo to mieszkańcy to kupują. Na wszystkich zebraniach mówi się, że informacja ta ma zostać dopiero podana a tymczasem zostało to podane w czwartek 08 marca 2012 o godz. 09:36

  http://lepszeryglice.cba.pl/wp-content/uploads/2012/03/16_06.03.12_-_wykaz_obiektw_-_do_wykonania_przez_gminy.xls

  Na ostatnich zebraniach p. Burmistrz informowała mieszkańców o tym, że ogłoszono przetarg na łatanie dziur na ciepło. Zapewniając, że nie okłamuje mieszkańców zwłaszcza Lubczan, życząc im uczciwości. Tymczasem na stronie urzędu przetargu jak dotąd nie ogłoszono.
  http://www.ryglice.pl/bip/auctions

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.

Optionally add an image (JPEG only)