Szczegółowy wykaz inwestycji gminnych 2015 – 2016

 

Czytelnik naszego/Waszego bloga prosił, aby umieścić jako post, anonimowy wpis na forum.  Proszę bardzo. 

—————————–

Prezentujemy szczegółowy wykaz inwestycji gminy Ryglice w latach 2015 – 2016.

Inwestycje w Gminie Ryglice (2015 – 2016 r.)

Rok 2015

1. W zakresie inwestycji drogowych i bieżącego utrzymania dróg gminnych zostały wykonane

1. droga o nawierzchni asfaltowej w Woli Lubeckiej – droga „Na Majchrzaka”; 650 mb, z dofinansowaniem z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 139 tys. zł, całkowity koszt budowy 182 tys. zł,

2. przebudowy dróg o nawierzchni tłuczniowej: Kowalowa – droga „na Kipiasa” 630 mb i dwa odcinki dróg w Zalasowej – droga „Na Bryga” 770 mb oraz ul. Jagiełły 160 mb, inwestycja z wykorzystaniem dotacji z FOGR w kwocie 91 tys. zł, całkowity koszt przebudowy wyniósł 183 tys. zł,

3. remonty cząstkowe dróg z masy bitumicznej (uzupełnienie ubytków),

4. umocnienie skarpy i budowa barier ochronnych przy drodze w Lubczy,

5. dostawa i rozwóz kruszyw na drogi gminne, 1560 ton za kwotę 106 tys. zł,

6. remont drogi (udrożnienie z odprowadzeniem wody) w Lubczy – droga „Na Szpitalkę”, 270 mb ,

7. odwodnienie liniowe ( koryto betonowe z kratą stalową) pod drogą „Dylówka” w Uniszowej,

8. udrożnienia kilku dróg gminnych w Lubczy i Ryglicach (roboty ziemne),

9. odbudowa i bieżąca konserwacja rowów na terenie całej gminy – 12 000 mb,

10. remonty przepustów pod drogami gminnymi w Lubczy, Bistuszowej, Kowalowej, Joninach oraz kompleksowy remont przepustów w Ryglicach pod ul. Wyrwy i ul. Zakątną,

11. remonty poboczy dróg wraz z umocnieniem rowów i skarp w Zalasowej przy ul. Krótkiej oraz w Joninach przy drodze”Na Łępę, Archamowicza” ,

12. kompleksowy remont przepustu wraz z remontem przyczółków na drodze „Na Chrobaka” w Lubczy,

13. remont mostu w Joninach – w ciągu drogi na Baszczewskiego.

14. chodnik w Ryglicach przy ul. Łokietka 160 mb wraz z odprowadzeniem wód opadowych z jednoczesnym umocnieniem narzutem kamiennym koryta i brzegu potoku.

Ponadto przy drodze powiatowej w Lubczy, w Nadolu wybudowany został chodnik wraz z odwodnieniem o długości 370 mb, całkowity koszt budowy chodnika wyniósł 248 tys. zł w tym dotacja z Powiatu Tarnowskiego w wysokości 106 tys. zł.

Łączne nakłady poniesione w tym zakresie wyniosły 1 034 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków zewnętrznych wyniosło 336 tys. zł.

2. Pozostałe inwestycje na terenie gminy w 2015 roku

1. przebudowa instalacji wewnętrznej c.o., przebudowa kotłowni gazowej z instalacją wod-kan, gaz i elektryczną kotłowni w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalasowej z dotacją z WFOŚ w kwocie 84 tys. zł , koszt całkowity inwestycji 363 tys. zł.

2. przebudowa części budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach z przeznaczeniem na biuro obsługi mieszkańców wraz z rozbudową o windę zewnętrzną,

3. budowa i wyposażenie trzech placów zabaw przy szkołach w Zalasowej, Woli Lubeckiej i Kowalowej w ramach programu Radosne Przedszkole, dofinansowanie wyniosło 131 tys. zł,

4. przystosowanie i wyposażenie oddziałów przedszkolnych w Kowalowej, Woli Lubeckiej, Joninach, Lubczy i Zalasowej z wykorzystaniem dotacji PO KL, dotacja wyniosła 359 tys. zł,

5. zagospodarowanie terenu wraz z remontem opaski wokół budynku OSP w Kowalowej w ramach programu Małopolskie Remizy, dotacja wyniosła 12 tys. zł,

6. remont dachu na łączniku pomiędzy budynkami Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Zalasowej,

7. renowacja pokrycia dachu na Publicznym Przedszkolu w Ryglicach,

8. renowacja kapliczki św. Józefa w Zalasowej ( środki finansowe z programu Kapliczka 2015 w kwocie 5 tys. zł),

9. zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną z wykorzystaniem dofinansowania z PROW w kwocie 193 tys. zł, koszt całkowity 316 730 zł

10. zakończony został trwający od poprzedniego roku II etap wodociągowania w Zalasowej – obejmujący przysiółki Podlesie i Stawiska, dotacja z PROW w kwocie 1 176 tys. zł,

11. zakończony został również I etap kanalizacji w Zalasowej – strona północna, dofinansowanie z PROW wyniosło 778 tys. zł

12. zakupiono wyposażenie umożliwiające użytkowanie sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Woli Lubeckiej, sala budowana była w latach poprzednich,

13. zakupiono i zainstalowano systemy selektywnego wybierania dla OSP w Woli Lubeckiej i Joninach (w ramach programu Bezpieczna Małopolska 2015 – dofinansowanie 7 tys. zł), oraz odzież ochronną dla jednostek OSP w Zalasowej, Woli Lubeckiej, Kowalowej i Joninach z wykorzystaniem dotacji z WFOŚ w kwocie 17 tys. zł.

14. wykonana została instalacja ppoż w budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach (22 tys. zł)

15. wykonano przyłącza wodociągowe do budynków UM i GOK oraz budynku „Perła Lubczy”.

Wartość tych inwestycji wyniosła 5 326 tys. zł

Suma dotacji 2 762 tys. zł.

Ponadto w 2015 roku na terenie gminy Ryglice wykonany został przez Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej” wodociąg o długości 5,5 km wraz z hydrofornią w Bistuszowej, na przysiółkach Podlesie i Podwale. Wartość inwestycji wyniosła 800 tys. zł.

Inwestycje gminne w roku 2016

1. Inwestycje w zakresie inwestycji drogowych i bieżącego utrzymania dróg gminnych.

Z wykorzystaniem środków dotacji otrzymanych od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wykonane zostały remonty pięciu dróg gminnych. W miejscowości Bistuszowa wykonano nowe nakładki asfaltowe wraz z uzupełnieniem poboczy kruszywem na trzech odcinkach dróg gminnych tj.:

– droga Na Stadninę o długości 2.400 km,

– droga Na Naprawcę o długości 0,600 km,

– droga Na Kozłówek o długości 0,450 km.

W miejscowości Lubcza wykonano remont drogi na Nagórze Stanaszek o długości 0,792 km poprzez wykonanie nakładki asfaltowej wraz z uzupełnieniem poboczy kruszywem oraz odmuleniem rowów.

Natomiast w miejscowości Zalasowa wyremontowana została część ul. Władysława Jagiełły oraz ulica Władysława Łokietka. Długość wyremontowanych odcinków wynosi odpowiednio: 0,190 km oraz 0,51 km wraz z obustronnym uzupełnieniem poboczy kruszywem, remontem przepustów i odmuleniem rowów.

Łączna kwota wydatkowanych środków na realizację ww. inwestycji jest równa ponad 673 tys. zł, z czego 566 tys. zł pochodzi ze środków dotacji.

Z środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przebudowane zostały trzy drogi tj.:

– droga na Zbiornik w miejscowości Joniny o długości 0,445 km,

– droga na Gubernata w miejscowości Kowalowa o długości 0,370 km,

– droga na Poniewierkę w miejscowości Zalasowa o długości 0,570 km.

Koszt inwestycji polegających na przebudowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych wyniósł 252.672,79 zł, z czego wysokość otrzymanych dotacji jest równa 119.514,00 zł.

Ponadto, w grudniu ukończono inwestycję polegającą na budowie chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1357K w miejscowości Ryglice (ul. Tarnowska), w ramach której wykonano 725 mb chodnika. Koszt realizacji inwestycji wynosi 508.817,79 zł, z czego 106.240,00 zł to środki dotacji udzielonej Gminie Ryglice przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie.

2. Inne inwestycje w infrastrukturę drogową (wraz z kwotami)

-Remont (oraz udrożnienia) istniejących przepustów pod drogami gminnymi w miejscowościach, Ryglice, Lubcza, Joniny, Bistuszowa na łączną kwotę pond 50 tys. zł

– Udrażnianie i konserwacja rowów w ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Ryglice oraz odtwarzanie zasypanych rowów (38 219,18 zł)

– Wykonanie remontów cząstkowych z masy mineralno – bitumicznej „na gorąco” na drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Ryglice ( ponad 55 tys. zł)

– Udrożnienie drogi gminnej ul. Boratyńskiego w miejscowości Ryglice (nr dz. ewid. 1708/11) wraz z konserwacją rowów przydrożnych (3 200,00 zł)

– Przebudowa drogi gminnej ul. Pszenna w Ryglicach (60 921,90 zł)

– Dostawa i rozwóz kruszyw łamanych dolomitowych na potrzeby Gminy Ryglice:
Łączna kwota (110 699 zł)

2. Inne Inwestycje:

1. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Joninach poprzez przebudowę instalacji c.o. i kotłowni gazowej oraz przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części budynku na cele przedszkola (ponad 708 tys. zł z dotacją WFOŚ).

2. Wykonanie robót budowlanych konserwacyjnych i remontowych dla budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Ryglicach (59 402,25 zł)

3. Rewitalizacja otoczenia Publicznego Przedszkola w Ryglicach – roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu wraz z położeniem mat ochronnych w Ryglicach

(167 606,02 zł)

4. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w istniejącym budynku wielofunkcyjnym z przeznaczeniem na pomieszczenia remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubczy, wraz z rozbudową wewnętrznej instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i elektrycznej (109 054,41 zł)

5. Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w Zalasowej – opomiarowanie przepływu wody przy granicy z miejscowością Szynwałd (49 000,00 zł)

6. Przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zalasowa Północ – opomiarowanie ścieków przepompowni (116 235 zł)

7. Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla OSP (11 977 zł)

8. Wdrożenie programu komputerowego do administrowania cmentarzami wraz z zaimportowaniem do niego bazy danych będącej w posiadaniu Zarządcy cmentarzy oraz uruchomieniem internetowej wyszukiwarki grobów (6 400,00 zł)

9. Zakup kosiarki bijakowej tylno – bocznej dla Gminy Ryglice (24 231,00 zł)

10. Likwidacja istniejącej bieżni i rekultywacja terenu na boisku sportowym w Joninach wraz z rozwiezieniem i rozścieleniem odzyskanego kruszywa na drogach gminnych
(54 674,74 zł)

11. Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w Joninach (17 835,00 zł)

12. Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części parteru budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Ryglicach na pomieszczenia lokalu Placówki Wsparcia Dziennego w Ryglicach, (106 993,38 zł)

13. Budowa kompleksu rekreacyjnego na działce nr 1676 w Zalasowej, gm. Ryglice (76 185,03 zł)

14. Budowa parku rekreacyjno – dydaktycznego przy Zespole Szkół w Ryglicach (stara szkoła) (86 715,00 zł)

15. Wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do budynków stanowiących własność gminy

3. Wydatki projektowe i kosztorysowe (2016 r.)

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wykonania opomiarowania ilości ścieków bytowo-gospodarczych odprowadzanych po pompowni ścieków P6 w msc. Zalasowa do sieci kanalizacyjnej msc. Szynwałd (9500 zł)

2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Rewitalizacji Miasta Ryglice – rewitalizacja otoczenia Publicznego Przedszkola w Ryglicach (4 400 zł)

3. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 1375K relacji Ryglice- Żurowa- Ołpiny i nr 1385K relacji Jasło- Ryglice- Tuchów w miejscowości Ryglice na dz. nr 94/1, 94/2, 99, 528 położonych na terenie miasta Ryglice, gmina Ryglice” (5 900 zł)

4. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Odbudowa drogi gminnej – droga Czarna Wieś Lubcza, nr dz. ewid. 1703, 1694/2 w miejscowości Lubcza w km od 0+000 do 0+710 zlokalizowanej na działkach nr 2059/2, 2060/2, 2066/2, 2067/2, 2056/2, 2055/2, 1690/2, 1699/2, 1696/2, 1698/2, 1701/2, 1704/2, 1708/2, 1709/2, 1710/2, 1702/2, 1703, 2046/2, 2763, 2761/3, 2762, 1694/2, 1642/1 w miejscowości Lubcza ” (14 800 zł)

5. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1357K Tarnów – Ryglice – Żurowa- Ołpiny na dz. nr 61, 84, 86, 112/5, 113/2, 113/3, 113/5, 113/8, 125, 126, 127, 128/1, 167, 168, 170, 171, 189, 190/1, 190/2, 204/1, 205, 206, 215, 216/2, 216/3, 216/4, 216/5, 217, 218, 223/1, 223/2, 233/1, 233/2, 247, 317/2, 318, 344, 345, 347, 351, 352,353, 354/1, 379/1, 384, 385/2, 386,743, 745, 746, 762 położonych w Zalasowej, gmina Ryglice” (48 585 zł)

6. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku wielofunkcyjnego zlokalizowanego pod adresem 33-162 Lubcza 460, działka nr 1607/1, z przeznaczeniem na pomieszczenia remizy Ochotniczej Straży Pożarnej (7 380 zł)

7. Opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla inwestycji pn. „Budowa altany z miejscem do grillowania i przyległym tarasem oraz infrastruktury technicznej, w tym oświetlenia parkowego, zjazdu z drogi gminnej nr 129/3, wewnętrznej drogi dojazdowej z przekroczeniem cieku wodnego po istniejącym przepuście oraz budowa miejsc do parkowania na działkach nr 568/1, 569/1 położonych na terenie miasta Ryglice (1 200 zł)

8. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji „Park rekreacyjno-dydaktyczny przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Ryglicach (5 300 zł)

9. Opracowanie dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia i kosztorysowej dla inwestycji pn. „Wykonanie robót budowlanych konserwacyjnych i remontowych dla budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Ryglicach (3 370 zł)

10. Opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla inwestycji pn.: „Przebudowa instalacji c.o., kotłowni gazowej i łazienek na parterze i I piętrze w Szkole Podstawowej, m. Joniny 3, 33-160 Ryglice, dz. 283, obr. Joniny (2 400 zł)

11.Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Budowa kompleksu rekreacyjnego na działce nr 1676 w Zalasowej, gm. Ryglice ( 5 000 zł)

12. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno-użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi i budynku o nr administracyjnym 457 w Lubczy” (119 310 zł)

13. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla adaptacji części budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego pod adresem ul. ks. Jakuba Wyrwy 2, 33-160 Ryglice, dz. 1001, z przeznaczeniem na placówkę wsparcia dziennego (7 995 zł )

14. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Budowa dwóch budynków z przeznaczeniem na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działkach nr 491/2, 491/22 położonych na terenie miasta Ryglice, gmina Ryglice (12 730) zł

15. Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Zalasowa Północ – etap II (68 000) zł

16. Aktualizacja Programu rewitalizacji dla Gminy Ryglice na lata 2016 – 2023 (23 985,00 zł)

17. Zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ryglice: Część I: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1381K w Lubczy, gmina Ryglice”, – Część II: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ks. J. Wyrwy na terenie miasta Ryglice, gmina Ryglice.”, Część III: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla następujących zadań: „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1385K (ul. Podkarpacka) na terenie miasta Ryglice, gmina Ryglice”, „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1385K (ul. Tuchowska) na terenie miasta Ryglice,

a) części I zamówienia za cenę brutto 28,4 tys. zł,
b) części II zamówienia za cenę brutto 9,9 tys. zł,
c) części III zamówienia za cenę brutto 11 tys. zł.

22. Zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla następujących zadań: „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1381K (ul. Karpacka) w miejscowości Zalasowa, gmina Ryglice”, „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1382K (ul. Graniczna) w miejscowości Zalasowa, gmina Ryglice”

(za kwotę 37,5 tys. zł).

4. Inwestycje na terenie gminy Ryglice wykonane przez Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej” sp. z o.o.

1. W ramach wykonanej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w Lubczy na Podkościelu wykonano:

– kanalizacja sanitarna ok. 1000 mb wraz z przepompownią ścieków za kwotę ponad 400 tys. brutto

– sieć wodociągowa ok. 800 mb za kwotę ponad 350 tys. brutto

– długość przyłączy sanitarnych 400 mb

– długość przyłączy wodociągowych 400 mb

– przyłączono 29 budynki, gdzie kwota robót budowlanych wyniosła ponad 130 tys. brutto

2. W ramach wykonanej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Ryglicach przy ul. Tarnowskiej, Fredry i Jastruna wykonano:

– sieć wodociągowa ≈ 1700 mb za kwotę ponad 360 tys. brutto

– długość przyłączy wodociągowych 600 mb

– przyłączono 32 budynki, gdzie kwota robót budowlanych wyniosła około 80 tys. brutto

 

                                                                                                                             Mieszkaniec gminy

 

 

Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Blogger.com

Permalink do tego artykułu: https://lepszeryglice.cba.pl/szczegolowy-inwestycji-gminnych/

16 Komentarzy

Skip to comment form

 1. .

  • tymczasem burmistrz on 22 stycznia 2017 at 11:40
  • Odpowiedz

  Rada Rolników KRUS:
  http://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/bip/Rada_Rolnikow/Rada-Rolnikow-X-kadencji-na-lata-2017-2019.pdf

  Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego:
  http://www.modr.pl/sub.php?mid=25

  1. Paweł z lubczy pójdzie z PiSu u będzie prezydentem gminy. To oczywiste

  • zwolnijcie on 20 stycznia 2017 at 11:16
  • Odpowiedz

  bo od tego sukcesów głowa boli

  1. oszałamiające tempo

 2. a ja bym chciała wiedzieć dlaczego są tak fatalnie odśnieżone drogi w Ryglicach? ulica przy rynku to jakiś dramat, chodniki nie odśnieżone? co to ma być? na co idą te pieniądze?

  1. Zapytaj sąsiada dlaczego chodnika nie odśnieżył i sam weź się za łopatę. Jaśnie państwo rynkowe.

   1. Dla mnie ten przepis o odśnieżaniu chodników jest niepoważny. Jak cokolwiek chcesz zrobić przy swojej posesji w pasie drogowym to nic nie wolno bo to nie twoje, a jak trzeba odśnieżyć, to nagle się okazuje że to twoje. A druga sprawa, to dlaczego sąsiad z przeciwnej strony drogi i nie graniczy z chodnikiem, nie musi odśnieżać? Przecież tak samo jak ja z niego korzysta. W pełni zgadzam się z panią z filmu https://www.youtube.com/watch?v=M60KtgS3kH8

   2. drogi Anonimie, jeżeli sprawia Ci trudność zrozumienie co napisałam to chodziło mi o jezdnię , a właściwie stan jezdni na Rynku, szanowni Państwo z gminy wychodząc z pracy nie widzą tego? a jeżeli chodzi o chodniki to raczej mam na myśli np. chodnik na ulicy Tarnowskiej tam gdzie nikt nie ma posesji, wiec kto ma to odśnieżyć?
    i dla jasności nie mieszkam na rynku a swój chodnik odśnieżam 😉

  2. Bo jak powiedział europoseł Lewandowski u nas w Polsce mamy zagrożoną demokrację, jest gorzej niż w ogarniętym wojną Allepo. A nasz Imperator jeździ do Warszawki i razem z KOD em gania po ulicach próbując tę demokrację odzyskać, albo uczestniczy jako obrońca uciśnionych wygwizdanych przedstawicieli opozycji. Gdzie mu tam sprawy tak błahe i przyziemne jak zalegający na chodniku śnieg i własne podwórko. A tak swoją drogą, pomachać łopatą na świeżym powietrzu też nie zaszkodzi, wyjdzie na zdrowie.

   1. tofik, macham ta łopatą jak tylko spada śnieg, jak już napisałam wyżej, mam na myśli stan jezdni, stan chodników które nie są przy posesji, jest to chyba obowiązek Gminy. pozdrawiam

    • Demokrata on 20 stycznia 2017 at 13:09
    • Odpowiedz

    A gdzie go w tej Warszawie widzałeś? Dlaczego kłamiesz? Nie masz się czego doczepić wymyślasz bajki. Weź łopatę odśnież wyjdzie Ci to na pewno na zdrowie, a i czasu na kłamstwa będzie mniej

     • obywatel on 21 stycznia 2017 at 09:03
     • Odpowiedz

     Jak nasi włodarze 90 proc. czasu i energii poświęcają zwalczaniu PIS-u to nic dziwnego że drogi i chodniki wyglądają tak jak piszecie.

   • zadowolony jak cholera on 17 stycznia 2017 at 19:19
   • Odpowiedz

   Brawo PiS. Brawo pan Zbyszek

  • Lektura on 17 stycznia 2017 at 07:57
  • Odpowiedz

  obowiązkowa dla wyborców JEDNOŚCI .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.

Optionally add an image (JPEG only)