Ścieżka Zdrowia, czy droga na przełaj?

W dniu dzisiejszym, na stronie BIP  Urzędu Miasta Ryglice, został ogłoszony przetarg, na ścieżkę zdrowia. Ścieżka ta ma powstać przy ul. Łyczków w Ryglicach, nieopodal domu pani Burmistrz.   Dlaczego  prezentuje to ogłoszenie? Przyczyna jest prosta zgodnie z tym co napisano w ogłoszeniu (tekst w kolorze czerwonym na końcu) 2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz sposób wykonania określony jest  w załącznikach do niniejszej SIWZ, tj.: dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz  w  przedmiarze robót. Który według ogłaszającego zawiera: “Załączniki składające się na integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia:1. Formularz oferty – Zał. nr 1; 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp  – Zał. nr 2; 3. Oświadczenie, Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.  ust. 1 ustawy Pzp –  Zał. nr 3; 4. Oświadczenie Wykonawcy – osoby fizycznej o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp- Zał. nr 4; 5. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące oferowanych materiałów –  Zał. nr 5; 6. Wzór umowy – Zał. nr 6. 7. Dokumentacja projektowa 8. Specyfikacja techniczna; 9. Przedmiar robót. Tymczasem w opublikowanym   SIWZ znajduje się tylko 6 załączników, brak w nim tych najistotniejszych: Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna, Przedmiar robót. Jak się okazuje na stronie BIP Ryglice nie został ogłoszony żaden przetarg, czy zapytanie ofertowe na wykonanie  projektu Ścieżki Zdrowia. Więc nie dziwi fakt że tych załączników brak, w takiej sytuacji brak  podstaw do ogłoszenia tego przetargu, bo niby na jakiej podstawie zainteresowani mają wyliczyć wartość składanej oferty?  Co to za “Nowa Jakość”?  Czy  może dokumenty te są zbędne,  bo  już wiadomo kto wygrał ten przetarg !  

Pod poniższym linkiem mogą państwo przeczytać Ogłoszenie o przetargu zaś niżej podanym linku można pobrać  SIWZ dla tego zamówienia  http://www.ryglice.pl/pobieranie/941

 Jakościomierz

 

 

GMINA RYGLICE

 


Nr sprawy: ZP.271.8.2012

 

 

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. nr 113 poz.759, z późn. zm.)

na

 

„Utworzenie ścieżki zdrowia w m. Ryglice przy ul. Łyczków

z zespołami urządzeń sportowych do wypoczynku i czynnej rekreacji”

 

 

 

 

Specyfikację zatwierdził:

 

 

                                                                                                Burmistrz Ryglic

                                                                                /-/

                                                                               Teresa Połoska

 

                                                      

 

Ryglice, kwiecień 2012 r.

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Ryglice, reprezentowana przez Burmistrza Ryglic – Teresę Połoska

33-160 Ryglice, ul. Rynek 9

NIP:    873-12-06-743                                               Regon:                        000547589

Tel.      (14) 654 10 19                                               Fax:                 (14) 654 10 54

adres strony internetowej: www.ryglice.pl

adres poczty elektronicznej: inwest_ryglice@poczta.onet.pl

 

Urząd pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

 

II.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 113 poz.759, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp lub Pzp.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Postanowienia ogólne:

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

-Kod określający przedmiot główny zamówienia: 45212140-9 Obiekty rekreacyjne

– Kody uzupełniające:

45223820-0 Gotowe elementy i części składowe

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

 

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie ścieżki zdrowia w m. Ryglice przy ul. Łyczków z zespołami urządzeń sportowych do wypoczynku i czynnej rekreacji.

 

2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz sposób wykonania określony jest                  w załącznikach do niniejszej SIWZ, tj.: dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz                         w  przedmiarze robót.

 

Wszelkie odniesienia w treści niniejszej SIWZ i jej załącznikach  do konkretnej marki, źródła czy też szczególnego procesu, znaku handlowego, towarowego, patentu, typu, pochodzenia lub produkcji służą do określenia wymaganych cech czy jakości materiałów i urządzeń. Należy je traktować jak ze wskazaniem: “lub równoważny”.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI

 1. Termin wykonania zamówienia:

1) Wymagany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia w ciągu 3 dni od protokolarnego przekazania terenu budowy.

2) Przekazanie terenu budowy odbędzie się protokolarnie w obecności przedstawicieli Zamawiającego          i Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od podpisania umowy.

3) Wymagany termin zakończenia realizacji zamówienia – do dnia 31.05.2012 r.

 1. Okres gwarancji i rękojmi – 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia wskazanej w odpowiednim protokole.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SIWZ mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadają wiedzę i doświadczenie,

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w ust. 1 winien spełniać co najmniej jeden z Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie.

Warunek określony w ust. 2 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.

 

 1. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców wymaganych warunków udziału                       w postępowaniu zgodnie ze wzorem „spełnia/nie spełnia” na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów.

 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU

 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

 

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp składa co najmniej jeden z Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie.

 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:

1)       oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ,

2)       aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wg załącznika  nr 4 do SIWZ.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju,   w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokument ten wymagany jest w formie oryginału.

Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów dotyczących tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w ust 2. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami kraju Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.

 

3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy złożyć  oświadczenie Wykonawcy, że oferowane materiały są dopuszczone do obrotu na terytorium Polski oraz że posiadają stosowne certyfikaty, wg załącznika nr 5 do SIWZ.

 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub drogą elektroniczną, a następnie potwierdzają pisemnie, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego oraz pełnomocnictwa.
 4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz  informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt, ich otrzymania.
 5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniemywa, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
 6. Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować na adres:

Urząd Miejski w Ryglicach, 33 – 160 Ryglice, ul. Rynek 9, fax: 14 654 10 54, adres poczty elektronicznej: inwest_ryglice@poczta.onet.pl,

podając numer sprawy i temat przetargu.

 1. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami :

– w sprawach dotyczących procedury udzielenia zamówienia: Anna Mądel – tel. (14)  644-36-22

– w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Adam Opiła – tel. (14)  644-36-19.

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1.W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości  800.00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert.

2. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego- Gmina Ryglice: 67 85890006 0050 0000 0084 0002. W tytule przelewu należy podać: „Wadium do przetargu ZP.271.8.2012”.

4.Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy zdeponować w oryginale w Kasie Urzędu, a do oferty załączyć uwierzytelnioną kopię dokumentu wadialnego.

5. Zwrot i zatrzymanie wadium będzie następować na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,        z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferta musi byś sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
 3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważniona do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.
 4. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa/działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo takie musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa winna być poświadczona notarialnie).
 5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w języku innym niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się , że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
 6. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
 7. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie itd. powinno być parafowane przez Wykonawcę.
 8. Zaleca się, aby oferta miała ponumerowane wszystkie strony i podaną ilość stron oraz była spięta w sposób trwały uniemożliwiający jej zdekompletowanie.
 9. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz 1503 ze zm.) Wykonawcy powinni przekazać w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Informacja ta powinna być załączona jako odrębna część nie związana      w sposób trwały z ofertą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako zgodę na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienia na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
 10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 11. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
 12. Wykonawca wskaże w ofercie, tę cześć zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
 13. Na ofertę składają się:

1)       formularz oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ,

2)       oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie                 z załącznikiem nr 2 do SIWZ,

3)       oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ,

4)       aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wg załącznika  nr 4 do SIWZ,

5)       oświadczenie Wykonawcy, że oferowane materiały są dopuszczone do obrotu na terytorium Polski oraz że posiadają stosowne certyfikaty, wg załącznika  nr 5 do SIWZ;

6)       jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonych do oferty dokumentów, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo lub dokument, z którego będzie wynikać uprawnienie do podpisywania oferty.

7)       pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik,

8)       kosztorys ofertowy –  kosztorys ma charakter poglądowy i nie rodzi skutków prawno – finansowych dla stron, a jedyną ceną wiążącą oferenta jest  kwota wpisana w formularzu ofertowym (zał.1), sporządzona na podstawie całości dokumentacji przetargowej,

9)       dowód wniesienia wadium.

 1. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane: Urząd Miejski w Ryglicach oraz opisane:
Nazwa (firma) Wykonawcy

Adres

Urząd Miejski w Ryglicach

ul. Rynek 9

33-160 Ryglice

 

„Utworzenie ścieżki zdrowia w m. Ryglice przy ul. Łyczków

z zespołami urządzeń sportowych do wypoczynku i czynnej rekreacji”,

postępowanie nr ZP.271.8.2012.

 

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 16.04.2012 r., godz. 10:00

 1. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
 2. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, tj. w opakowaniu oznaczonym ZMIANA. Opakowania oznaczone ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
 3. Wykonawca, przed upływem terminu do składania ofert, może wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu. Powiadomienie o wycofaniu musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta tj. odpowiednio oznakowane dopiskiem WYCOFANIE. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na opakowaniu wycofywanej oferty. Opakowania z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.

 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urzędzie Miejskim w Ryglicach, ul. Rynek 9,         33-160 Ryglice w Sekretariacie Urzędu – pok. nr 4  do dnia 16.04.2012 r.  do godz. 09.30.
 2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – pok. nr 3 (sala konferencyjna) o godz. 10.00       w dniu 16.04.2012 r.
 3. O kolejności otwarcia ofert decydować będzie kolejność ich wpływu.

 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

 1. Wykonawca określi cenę oferty, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia.
 2. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.
 3. Cenę ofertową oraz stawkę podatku VAT należy podać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty należy podać w zapisie liczbowym i słownie w złotych polskich.
 4. Każdy z wykonawców może podać tylko jedna cenę.

 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium ceny brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – cena = waga 100.
 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów obliczonych wg następującego wzoru:

                    Cn

P = ———————– x 100                 

                    Cb

gdzie:

P – liczba punktów

Cn – najniższa cena ze wszystkich ważnych badanych ofert brutto;

Cb– cena badanej oferty brutto .

Pozostałe oferty sklasyfikowane zostaną zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia powierzona zostanie Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ INNYCH ISTOTNYCH WARUNKACH WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA

 1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i w sposób określony      w art. 94 ustawy Pzp.
 2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o planowanym terminie             i miejscu podpisania umowy.
 3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 4. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp), Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

 

XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

 1. Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie, najpóźniej w dniu podpisania umowy.
 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.
 3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy                w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.
 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy (rozdz. VIII ust. 3 SIWZ) z podaniem tytułu: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy         ZP.271.8.2012.”
 5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka  form zabezpieczenia, o których mowa w art. 148 ust. 1  ustawy Pzp.
 6. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.
 7. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

1)       70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia  i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

2)       30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady – kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

 

XVI. OGÓLNE WARUNKI UMOWY

(ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY)

 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.
 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji zawartej umowy jednej z następujących okoliczności:

1)    przesunięcie terminu wykonania robót będzie możliwe w przypadku:

a)      wystąpienia robót dodatkowych, przewidzianych w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,

b)      działania siły wyższej mającej wpływ na termin wykonania zamówienia,         (np. działanie sił przyrody huragan, powódź, pożar; stan wojenny, stan wyjątkowy itp.).

2)    w przypadku zmiany urzędowej wysokości stawki podatku VAT, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, zostanie sporządzony aneks do umowy uwzględniający zmiany wartości wynikające z tego tytułu.

 

XVII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

W niniejszym postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.

 

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających .

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

6. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

8. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn zm.) oraz Kodeksu cywilnego.

 

Załączniki składające się na integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Formularz oferty – Zał. nr 1;

2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp  – Zał. nr 2;

3. Oświadczenie, Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.  ust. 1 ustawy Pzp –  Zał. nr 3;

4. Oświadczenie Wykonawcy – osoby fizycznej o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp- Zał. nr 4;

5. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące oferowanych materiałów –  Zał. nr 5;

6. Wzór umowy – Zał. nr 6.

7. Dokumentacja projektowa

8. Specyfikacja techniczna;

9. Przedmiar robót.

 

 

 


Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Blogger.com

Permalink do tego artykułu: https://lepszeryglice.cba.pl/sciezka-zdrowia-czy-droga-na-przelaj/

87 Komentarzy

Skip to comment form

  • Jaś Fasola on 28 czerwca 2012 at 21:24
  • Odpowiedz

  Czy ktoś wie na temat zapytanie ofertowego dot. przewozu 7 osób z Tarnowa do Ryglic. Pisze, że dziennie będą dwa kursy z Tarnowa do Ryglic i z Ryglic do Tarnowa. Przewidziany dzienny przebieg 180 km czyli w jedną stronę 45 km trochę dużo aczkolwiek takiej nazwy ul. W Tarnowie nie znalazłem. Ciekawe czy Połoska też liczy sobie tak delegację?

  • Obserwator on 28 czerwca 2012 at 20:54
  • Odpowiedz

  Znów Rada odrzuciła projekt uchwały w sprawie podwyżki chyba się niepomyte jeśli powiem dla najgorszego Burmistrza w Polsce. Całkowicie popieram, choć moim zdaniem uchwała powinna zostać podjęta i wynagrodzenie obniżone. Obecna Burmistrz nie mam pojęcia o zarządzaniu nawet własnym podwórkiem a co dopiero mówić tu o Gminie. Jak dobrze liczę to po raz czwarty stara się bezskutecznie. Nie ma kobieta szacunku nawet dla samej siebie. To jest kompromitacja już i tak mocno skompromitowanej pani osoby. Karasiewicz wróć tak Cię błaga lód

 1. http://wiadomosci.onet.pl/kraj/staniszkis-kaczynski-nie-jest-takim-paranoikiem-ja,1,5117671,wiadomosc.html

  paranoiczna jest prasa “Polska” co niektóra. Kaczyńscy są wielcy i zmarły i żywy. Jestem pewna ich pozytywnego miejsca w histori polski jako wielkich mężów stanu.

  • bocian z hotelu on 26 kwietnia 2012 at 18:00
  • Odpowiedz

  A jednak żal i jakoś tak niebezpiecznie jak to wszystko tak się rozglądnie ,że nie ma bata to będą pieprzyć jak na ostatniej radzie jakby po narkotykach .radna Zofia chyba nie na haju ale znowu objada się tymi ciasteczkami aż polika wypycha a Jezior jednak musi się jakoś pokazać a jak pomysłu brak to do lasu zaprosił szkoda ,że nie na ścieżkę zdrowia ale tam podobno tylko wybrani politycy będą ćwiczyć a Jezior już jakoś blaknie to raczej do lasów gminnych go ciągnie .

  1. bat zaiste nieodzowny jest

  • obserwator on 24 kwietnia 2012 at 20:58
  • Odpowiedz

  Cisza przed Burzą

  • 2 takie sobie filmiki on 22 kwietnia 2012 at 18:11
  • Odpowiedz

  http://www.youtube.com/watch?v=W50axHsdM9w

   • demolud on 22 kwietnia 2012 at 21:01
   • Odpowiedz

   Wszyscy z opozycji pier…..lą o demokracji wyciągają starców na ulice , a tu trzeba wygrać wybory poprzez uzyskanie większej ilości głosów bo to jest demokracja , a nie wchodzenie klechom pod sutanny.

 2. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni
  Gdy nie ma dzieci w domu – to jesteśmy niegrzeczni
  Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni
  Gdy nie ma w domu dzieci – to jesteśmy niegrzeczni

  1. Chłpoaki nie płaczą, za “wakacje” im płacą.

   1. Terveisiä Outokummun Suomessa.

    1. że jak?

      • Siała baba mak on 22 kwietnia 2012 at 18:49
      • Odpowiedz

      nie wiedziała jak. Do nauki —–>

  • WIDZĘ TO TAK: on 19 kwietnia 2012 at 21:07
  • Odpowiedz

  A JA TO WIDZĘ TAK: JAKOSCIOMIERZE OPUSZCZĄ NA CHWILĘ GMINĘ, ALE TYLKO FIZYCZNIE. DUCH ICH DZIAŁAŃ POZOSTANIE I BĘDZIE POZYTYWNIE ODDZIAŁYWAŁ NA NASZE SPRAWY. ONI WRÓCĄ BOGATSI, TAKŻE O DOŚWIADCZENIE.

  • Czy warto? on 18 kwietnia 2012 at 21:04
  • Odpowiedz

  Chłopaki popracują w Skandynawii i kto wie czy za 2 lata nie siepną się na przejęcie władzy. Potencjał mają nie lichy i świeżość spojrzenia na wszystko. To już są Europejczycy bez obciążeń z przeszłości. Tylko czy uznają, czy warto?

  1. Chłopie daj spokój chyba, że jesteś w gorączce. Przecież więcej konserwatorów nam nie potrzeba a ZK zlikwidowany.

    • uderz w stół on 18 kwietnia 2012 at 22:19
    • Odpowiedz

    a nożyce się odezwą.

 3. A czemu nie ma jeszcze zebrania z Jonin, które odbyło się w niedzielę? Czyżby Jakościomierze zaspali?

  1. To ty Anonimie śpisz chyba>
   “Sołtys wsi Joniny uprzejmie informuje, że uległ zmianie termin zebrania wiejskiego w miejscowości Joniny. Planowane zebranie odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2012 r. o godzinie 900”
   http://www.ryglice.pl/page/open/title/ZMIANA%20TERMINU%20ZEBRANIA%20WIEJSKIEGO%20W%20JONINACH

  2. Chyba zaspali.

  • Posłuchajcie tych opowieści on 17 kwietnia 2012 at 19:19
  • Odpowiedz

  http://www.tarnowska.tv/wiadomosci/rozmowa-tygodnia-teresa-poloska-332.html

   • 7 min, 40 sekunda zwierzeń on 17 kwietnia 2012 at 20:36
   • Odpowiedz

   Każda inicjatywa jest po prostu miodem na moje serce. A nagrywania też?? hi hi

    • Polonista on 18 kwietnia 2012 at 07:30
    • Odpowiedz

    “ryba Szczebla potokowa nam zabrania budowy zbiornika w Joninach” Słyszałem że ryby nie mają głosu , widocznie byłem w błędzie. Mamy do czynienia z niezwykle elokwentnymi wypowiedziami po prostu perły polszczyzny. Jeżeli płaci się z gminnych pieniędzy za prezentację w lokalnych mediach to należy się odpowiednio przygotować. Wstyd że toto przedstawia się jako nauczyciel i opowiada że mamy w Polsce i w Ryglicach bardzo dobrą oświatę.

     • Wolę nie wyreżyserowane przedstawienia on 18 kwietnia 2012 at 20:27
     • Odpowiedz

     A Jakościomierze nagrywają za free.

  1. Jest też wypowiedź, że o wiele by było więcej zrobione gdyby nie procedury. Hmm o co to może chodzić ? Ryba zabrania – to też niezgorsze.

   1. to oznacza ni mniej ni więcej że procedury służą koryciarzom

  • list do PiSu on 16 kwietnia 2012 at 21:44
  • Odpowiedz

  Szanowny Panie Jarosławie Kaczyński ma Pan przeczucie, że Pana Brat został zamordowany?
  Ja też mam takie wrażenie. Zastanawiam się kto mógł doprowadzić do tej śmierci. Na mojej krótkiej liście osób, które pośrednio mogły doprowadzić do tej katastrofy, a więc i do śmierci Pana Brata jest przede wszystkim Pan. Pana Brat nie liczył się w polityce. Miał niskie notowanie. Był kiepskim prezydentem. Miał znikomą szansę na ponowną reelekcję i żaden cud nie zdarzyłby się podczas tych wyborów, ponieważ tym razem Polacy już wiedzieli kto to jest Lech Kaczyński, czyli niemrawy człowiek, nie potrafiący poruszać się na salonach światowych, wpychający się w Polsce w kompetencje rządu i wywołujący coraz to nowe awanturki. Do tych awantur Pan pchał swego Brata.

  Wracając do katastrofy smoleńskiej. Wyjazd delegacji z prezydentem na czele w dniu 10 kwietnia absolutnie nie był potrzebny, ponieważ 7 kwietnia odbyła się w Katyniu doniosła uroczystość, w której uczestniczyli premierzy rządów Polski i Rosji. Padły tam doniosłe słowa, ważne dla rozwiązania problemu zbrodni katyńskiej. Normalni politycy zrozumieliby to i uroczystość rocznicową z udziałem prezydenta RP zorganizowaliby w Polsce. Niestety Pan nie należy do normalnych polityków. Pan realizować chce swoje chore aspiracje za wszelką cenę. To Pan – jak sądzę – pchnął Lecha Kaczyńskiego 10 kwietnia do Katynia. To – jak sądzę – Pana pomysł aby prezydent zabrał ze sobą tylu ważnych ludzi. Lech Kaczyński na dodatek spóźnił się na samolot czym opóźnił wylot, Nie dosyć, że nie należało w ogóle wylatywać z Warszawy ze względu na pogodę, to jeszcze opóźnienie spowodowało, że samolot doleciał, kiedy mgła nad smoleńskim lotniskiem była już potężna. Na krótko przed katastrofą rozmawiał Pan z Bratem przez telefon satelitarny. Już wówczas było wiadomo Lechowi Kaczyńskiemu, że nad lotniskiem jest mgła. Dlaczego Pan nie ostrzegł Brata przed lądowaniem? A może Pan w jakiś sposób zachęcił Brata do tego lądowania, bo przecież – jeżeli nie wylądują – będą się ludziska w Polsce śmiać z całej tej napuszonej wyprawy. Można było jeszcze wylądować na lotnisku zapasowym i dojechać z opóźnieniem. Lepiej było odbyć opóźnioną uroczystość niż uciekać się do takiego głupiego “bohaterstwa” w stylu Pana i Pana Brata.

  Odnoszę wrażenie, że cała ta wrzawa, którą Pan wszczyna ma zagłuszyć Pana sumienie i odwrócić uwagę od faktycznych przyczyn katastrofy. Buduje Pan mit jakiegoś testamentu Lecha Kaczyńskiego, a tymczasem poza paroma awanturkami, żadnej istotnej polityki przynależnej Lechowi nie widać. Lech Kaczyński był może dobrym człowiekiem ale nie nadawał się na stanowisko prezydenta Polski. Był zabawką w Pana rękach, która miała służyć Panu do osiągania Pana celów politycznych. Teraz po śmierci Brata również wykorzystuje Pan tę tragiczną śmierć do wyprowadzania ludzi na ulice i do prymitywnego podburzania przeciwko rządzącym. Od razu zastrzegam się! Ten rząd nie jest moim rządem. Nigdy nie głosowałam na PO ale alternatywa Pana rządów mrozi mnie całkowicie! Wolę już PO z PSL lub kimkolwiek niż Pana i Pana obłąkańczy PiS.

  Przykro, że około rocznicy muszę to Panu wykrzyczeć ale skoro Pan naprasza się o to, to trudno! Pan prowadzi Polskę do nieszczęścia. Pcha się Pan za wszelką cenę do władzy, a nie ma Pan najmniejszych kompetencji do rządzenia. Pan podpala Polskę! Jest Pan najbardziej znienawidzonym polskim politykiem. Nie widzi Pan tego? Niech Pań zrobi Polakom dobry prezent i niech Pan idzie na emeryturę .

   • list do PO on 16 kwietnia 2012 at 21:59
   • Odpowiedz

   Ja sobie nie wyobrażam, żeby Kaczyński miał odebrać telefon od jakiegoś biznesmena, gdzie ten mówi do niego w stylu; ?Jareczku, jest, k…a, taka sprawa, że ostatnio widziałem się z Jackiem i on mi, k…a, mówi, że są jakieś kłopoty?. Bez problemu umiem sobie wyobrazić w tej sytuacja na przykład Donalda Tuska, czy Aleksandra Kwaśniewskiego, czy Andrzeja Olechowskiego, ale nie Jarosława Kaczyńskiego.

   Dlaczego taka sytuacja jest nie do pomyślenia?
   Dlatego, że Jarosław Kaczyński, to nie jest ten kierunek. I to akurat wiedzą wszyscy.

   Chodzi o to, że Jarosław Kaczyński właśnie taki jest i zdają sobie z tego doskonale wszyscy. Wszyscy, którzy mają głowy, a w tych głowach oczy i uszy, wiedzą, że on jest prawdopodobnie jedynym polskim politykiem, którego nie da się ani skorumpować, ani oszukać, ani co najważniejsze wystawić do wiatru.

   Bo Kaczyński jest skupiony w sposób naturalny wyłącznie na sprawach ważnych. A, z jego punktu widzenia, wśród tych spraw nie ma ani domu na Florydzie, ani nawet szwajcarskiego zegarka za 100 tys. czegokolwiek. Co najwyżej, mama, brat, kot i Polska. I, jakkolwiek będziemy się z tego chcieli śmiać, fakty są nieubłagane. Jarosław Kaczyński, dla III RP i jej przedstawicieli nie jest żadnym partnerem. On jest kimś, z ich perspektywy, z innego świata.

   Ale oczywiście walczą. Walczą na śmierć i życie. Bo wiedzą, że Jarosław Kaczyński jest jedyną przeszkodą na drodze do pełni szczęścia. Że jest przeszkodą , której żaden z nich nijak nie może dotknąć.

   Zatrudnili cały przemysł medialny, całą kulturę popularną, wszystkie możliwe służby. I nic. Nie potrafią go dotknąć. Ani Rysiek, ani Grzesiek, ani Sławek, ani Andrzej. Bo co do niego podejdą, to widzą poważną twarz człowieka, który nie musi nic, ale chce bardzo wiele. I doskonale wie, jak to zrobić. I stąd ta furia.

    • wyborca on 17 kwietnia 2012 at 08:21
    • Odpowiedz

    Szanse Jarek miał ale jej nie wykorzystał bo jest marnym politykiem

     • wyborco on 17 kwietnia 2012 at 15:15
     • Odpowiedz

     pewnie wygranej PO, możesz ocenic że ktoś jest marny ,a mi się wydaje że nie wygrywa bo się trzyma zasad ,mnie się to podoba zachęcam do przemyśleń bo za dobrze w Polsce sie nei dzieje ,perspektywy dla ludzi są w Londynie czy u niemca za parobka a nie w ojczyźnie

    1. Nie lekceważył bym prawie 8 milionów wyborców, którzy głosowali na Jarosława w wyborach prezydenckich. Śmiem twierdzić, że liczba osób popierających Kaczyńskiego była o wiele większa, tylko spora cześć tych osób nie chodzi głosować i pewność mamy co do tych 8 mln.

     http://prezydent2010.pkw.gov.pl/PZT/PL/WYN/W/index.htm

     1. ogólnie ,nie powinno się lekceważyć ludzi niezależnie od ilości,sadzę

  • Z Pszennej on 15 kwietnia 2012 at 21:14
  • Odpowiedz

  Dziś w godzinach przed południem na ulicy Pszennej w Ryglicach zakopała się w błocie karetka pogotowia z Tarnowa. Kiedy udrożnicie Pszenną?! I druga sprawa. Tunele dla żab chyba pozatykane bo na Tarnowskiej zaczyna się masakra żab. Połoskowo weź się za robotę !!!!

  1. A może żaby w proteście przeciw Poloskowej (która już raz niesłusznie przypisywała sobie ich ochronę) same pod koła lezą. A tak na poważnie to te przejścia dla żab zostały zasypane w celu zapewnienia wjazdu na parking w czasie dożynek powiatowych i zapomniano je udrożnić. A Pszenna, przecież została wyremontowana jako ulica po powodziowa to skąd tam błoto ?

   • camel trophy on 15 kwietnia 2012 at 21:34
   • Odpowiedz

   może by fotograf Dawid S jako prawa reka Poloskowej dostarczył jej zdjęcia tj ulicy przecież fotografuje takie extremalne miejsca a to wspaniały plener prawie jak środkowa amazonia

   • Wszyscy chrześcijanie on 16 kwietnia 2012 at 18:42
   • Odpowiedz

   Jeśli się zdarzy wypadek w domostwie gdzie sąsiedzi są oddaleni o kilkaset metrów i brak do takiego domu przejezdnej drogi dla karetki lub innych służb, to poszkodowani bardzo ucierpią, bo służby te po prostu nie dojadą lub dojadą z opóźnieniem.

   Jeżeli się zdarzy nieszczęście w domostwie/domostwach, gdzie też brak przejezdnej drogi, ale sąsiedzi są blisko, to ci sąsiedzi pomogą szybko w nieszczęściu, np. przeniosą poszkodowanego do karetki oddalonej nawet kilkaset metrów, po prostu skrzykną się i pomogą.

   Dlatego wszyscy chrześcijanie na dodatek uczęszczający regularnie w mszach wiedzą, że drogi robi się w pierwszej kolejności tam gdzie są najbardziej potrzebne.

    • bóbr z Jonin on 16 kwietnia 2012 at 19:59
    • Odpowiedz

    no właśnie tylko że nie każdy kto siedzi w pierwszej ławce w kościele koniecznie jest prawdziwym chrześcijaninem ,niektórzy do kościoła zaczeli uczęszczać przed wyborami a drogi robią do swojego domu wykorzystując swoje stanowisko

     • A żony szkoda on 17 kwietnia 2012 at 18:09
     • Odpowiedz

     A niektórzy “chrześcijanie” za sterami byłego komunalnego beczkowozu wiozą swoje życiowe szambo pod kościół – czyżby celem oczyszczenia??????

  • wyborca on 14 kwietnia 2012 at 15:39
  • Odpowiedz

  Jak widać Nowa Władza to cudotwórcy! Za czasów Karasiewicza teren był zalewowy, teraz Jezior zrobił cud i juz można wszystko budować, bo zalewać teraz nie będzie. Wystarczyło synową zatrudnić i cuda się zdarzają w gminie.

  • kryska na Matyska ? on 13 kwietnia 2012 at 18:06
  • Odpowiedz

  firmy plajtują towar się zwraca , co to bedzie ?

  • Jakieś spotkania on 12 kwietnia 2012 at 18:42
  • Odpowiedz

  Mam pytanie wie ktoś może co Karasiewicz z grupą ludzi omawiają w Hoteliku ? Ponoć we wtorek było takowe spotkanie nasi muszkieterzy (administratorzy bloga ) również byli wie ktoś coś?

   • wyborca on 12 kwietnia 2012 at 19:29
   • Odpowiedz

   Przyjdź to się dowiesz

   • Bojcorz on 12 kwietnia 2012 at 20:42
   • Odpowiedz

   Podobno zaczynają liczyć co Połoskowa już zepsuła czy na następne wybory da się jeszcze coś uratować? Zadłużenie rośnie w zastraszającym tempie to już na zebraniu w Zalasowej Karasiewicz ostrzegał. Gdzie jest 40 tysięcy , które Połoskowa zapłaciła jako kara za halę w Zalasowej czy się odwołała , bo sąsiednie gminy dostały zwrot tych pieniędzy. Bo to że zbiornika nie będzie w Joninach to podobno największa zasługa Jeziora Cieslikowskiego i Augustyna.

  1. Co mnie obchodzi co robi “były” mnie interesuje jakie jeszcze ważne inwestycje powstaną w gminie -Orlik w Kowalowej dla emerytów i rencistów ? ścieżka zdrowia w Ryglicach dla emigrantów? no bo w Joninach zbiornik to już mamy więc na co dalej kolej?a jeszcze kamieniołom w Woli Lubeckiej im. Andrzeja Jeziora i wodociąg wraz z kanalizacją dla Lubczy..Jak coś pominęłam to siory ale jak widać pomysł na Gminę nasi włodarze mają jak obiecywali.Ciekawa tez jestem ile zmniejszył się deficyt bo to był priorytet tej nowej jakości.Bistuszowa coś upcha no Oni to maja teraz najlepiej.ach no to do zobaczenia na ścieżce zdrowia .haj.

   1. Czyim imieniem byłby nazwany kamieniołom gdyby powstał ? Oczywiście imieniem “włodarza” który nam świetle rządził przez ostatnie 20 lat . Już w przyszłym roku dzięki niemu będziemy mieli kanalizację . Rozkwitliśmy przez te lata i Ola jest chyba zaszokowana spowolnieniem tego pędu w rozwoju 🙂

     • Olu Olu Olu on 13 kwietnia 2012 at 20:45
     • Odpowiedz

     Prawda prawie nigdy nie tryumfuje wiec się nie przejmuj komentarzami a swoja drogą to Skrzyszów dostał nasz zbiornik , kto wie może i kamienienie pozbiera i Zalas-ową jako zakładnika. No szaleństwo już “były ” nawet do Hoteliku nie może pójść bo zaraz go napastują? a jak Połoskowa całe noce u Jeziora siedziała i obmyślała plany to nie widzieli ani jak po plebaniach ganiała to niewidkę chyba na głowie nosiła.

  • Chodzą słuchy, że on 11 kwietnia 2012 at 15:20
  • Odpowiedz

  administracja bloga opuszcza Gminę Ryglice, opuszcza Polskę na czas jakiś. To chyba nie pryma aprilis? 🙂

  1. nie pryma nie.

   • administracja on 12 kwietnia 2012 at 19:28
   • Odpowiedz

   bloga podobno poszukuje osoby do nagrywania sesji rady. Nie za darmo. Obydwaj zielone groszki wyjeżdżają na Półwysep Skandynawski – pewne

    • domyślam on 12 kwietnia 2012 at 21:36
    • Odpowiedz

    sie że sponsorem będzie były burmistrz,nadal

   1. najlepsza by była jakaś młoda osoba. Widzę w tej roli fotografa Dawida.

  2. kto będzie niósł kaganek oświaty dla ciemnych mas?

    • jeden z ciemnych on 13 kwietnia 2012 at 20:42
    • Odpowiedz

    Myślę, że nagrania będą nadal kontynuowane bo z nich wypływa oświata dla mas hi hi. i władza to podtrzyma i nie będzie manipulować przy nagrywaniach sesji przez pracownika urzędu. Myślisz, że w Norwegii lub Finlandii nie ma sieci?

    • drugi z ciemnych on 13 kwietnia 2012 at 21:01
    • Odpowiedz

    Wiem że jeden z radnych będzie nieoficjalnie nagrywał sesje dyktafonem, oczywiście tego się nie upubliczni, ale będzie się musiał zgadzać głos z dyktafonu z głosem z urzędowej kamerki. Ciekawe, który to radny się tego podjął. Będą rewizje osobiste? Z blogosferą żartów nie ma. hi hi

     • 3 z ciemnych on 13 kwietnia 2012 at 21:52
     • Odpowiedz

     aaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaajjjjjjjjjjjjjaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

     1. no jakiś zapis musi być bo czasami takie rzeczy mówią powołując się na oficjalne źródła ,że trzeba to 2-3 razy odsłuchać żeby uwierzyć!-że to tak kłamie Nowa Władza

   1. Chce poinformować że jutrzejsze zebranie Mieszkańców Kowalowej, z powodu zbliżającego się wyjazdu nie będzie już przeze mnie filmowane. Gdyby jednak była osoba chętna zarejestrować zebranie to udostępnię sprzęt i umieszczę nagranie na serwerze. Mieszkańców Kowalowej zawiedzionych takim obrotem sprawy przepraszam, ale moja ostatnią niedzielę przed wyjazdem z ojczyzny chce spędzić z rodziną.

    1. na pewno jest ktoś zawiedziony ?

      • Z Kowalowej on 15 kwietnia 2012 at 14:12
      • Odpowiedz

      Tak jestem zawiedziona bo po zebraniu można było sobie ogladnąc przebieg zebrania, posłuchać, itd . To bylp bardzo dobre działanie.

  • A czy coś wymyśliła on 9 kwietnia 2012 at 07:39
  • Odpowiedz

  blogosfera fajnego na śmingus dyngus? Proponuję nagrane wypowiedzi szfowej oraz teksty z ulotek wyborczych NJ – sporo lania wody tam. Hlussss

   • blogosfera on 9 kwietnia 2012 at 11:31
   • Odpowiedz

   to rzeczywiście krynica mądrości 🙂 tylko pić albo lać

   1. hehehe miałbyś rację gdyby na blogosferze były tylko i wyłącznie anonimowe wpisy. Ale kwistesencją blogosfery są nagrania i obecna władza do tej pory nie może tego przetrawić i ma zatwardzenie i kamienie hhehehehe.

    Wiedz o tym, że bedzie jeszcze kilka usprawnień blogosfery.

    1. kwistesencja to chyba jakiś rodzaj zacieru chyba ?

     1. hheheehehe sorki błąd literowy oczywiście kwintesencja czyli istota, sedno, meritum.

    • Pije i leję też on 9 kwietnia 2012 at 13:27
    • Odpowiedz

    Ja pije i leje ze śmiechu czasami. Ale też często poważnie traktuje zgromadzone tutaj materiały bo są najwyższej klasy wiarygodne.

    • Pije i leję też c.d. on 9 kwietnia 2012 at 13:43
    • Odpowiedz

    Co więcej, materiały są wiarygodniejsze niż na stronie oficjalnej gminy.

    1. Termin składania ofert upływa 16.04.2012 r. o godz 9,30 czyli zostało 5 dni roboczych na zrobienie oferty, pod warunkiem że zamawiający posiada brakujące dokumenty. A może jest tak że do przetargu ma się nikt nie zgłosić ? Czekam na komplet dokumentów zwłaszcza na dokumentacje projektową.

      • właśnie on 10 kwietnia 2012 at 12:16
      • Odpowiedz

      Jestem zainteresowany ofertą i mam zamiar stanąć do przetargu. Kiedy komplet dokumentów się ukaże?

       • Anonim on 10 kwietnia 2012 at 14:51

       Już jest na stronie edycja do przetargu 🙂 jednak ten blog czemuś służy… 🙂

       • no i ok on 10 kwietnia 2012 at 15:03

       Mówiłem i mówię, że blog ma siłę sprawczą i to nie tylko w tym przypadku.

 4. No pewnie że szok, co to za ogłoszenie przetargu bez najistotniejszych danych mających wpływ na cenę. Takie ogłaszanie nie ma sensu. Kiedyś to przeszkadzało dziś już nie ?

 5. wszczonsajonce niech dołożo te załonczniki dzisioj bo we wtorek bedzie za puśno

 6. Chyba ci się coś pomieszało lub ktoś ci namieszał, to nie Krzysztofowi odbudowano dom a ale Katarzynie i nie w Zalasowej ale w Ryglicach.

  • W temacie on 7 kwietnia 2012 at 15:42
  • Odpowiedz

  O Pszennej to już tu chyba pisano nie raz, nie wiem jednak, czy wiecie, że kilka lat temu była propozycja by ulica Pszenna w Ryglicach została zrobiona jako przelotowa od Tarnowskiej do Piastowskiej i służyła jako droga przemysłowa. Niestety zablokował tę koncepcję główny użytkownik, użytkując przemysłowo ulicę Piastowską, która niestety mimo ogromnych nakładów jakimi została przebudowana nie wytrzymuje tych ogromnych samochodów i po raz kolejny kwalifikuje się do remontu. Trudno zrozumieć takie postępowanie, zwłaszcza osoby, która z takiego użytkowania drogi osiąga spore dochody. No, ale jak widać rozumiał to tylko Karasiewicz, który wiedząc że przy Piastowskiej mieszka kilkadziesiąt rodzin nie drzewiarzy, chciał zrobić Pszenną przemysłówkę dla drzewiarzy.

   • blogosfera on 7 kwietnia 2012 at 16:08
   • Odpowiedz

   Nie ma co owijać w bawełnę wszyscy wiedzą, że Wiesiek Król zablokował modernizację Pszennej bo jest dziwolągiem jakimś. A na szatni dla pracowników – to do Wieśka – to niech wie, że głupio gadać nie ma co.

    • wieś wie jak jest on 12 kwietnia 2012 at 15:22
    • Odpowiedz

    Głupio gadać nie ma co, dobre, dobre. Co do Piastowskiej to z rok i do remontu. Drzewiarze ją rozjadą to pewne.

 7. A czy ta ulica leży przy Łyczków? Jeżeli tak to zaliczymy, w przeciwnym wypadku nie ma szans nawet na zaliczenie do powodziówki. Ulica według gminy powodziowa to taka co jest na szczycie, i nie jest zniszczona przez powódź.

  • Z Pszennej w Ryglicach on 7 kwietnia 2012 at 14:34
  • Odpowiedz

  A czy ulice, gdzie błoto do kolan i wyboje jak do motokrosu, to można zaliczyć jako ścieżki zdrowia?

 8. Wiecie kiedy kończy się kadencja “Nowej Jakości” ?????
  NIE !!!!!!!
  Podpowiem Wam
  Jak skończy się miejsce przy ul. Łyczków

  1. Oby szybko się skończyła bo groszek czeka na budowę domu za pieniądze z …?

   1. Jako radny powinien pan wiedzieć, skąd pochodzą pieniądze na usuwanie skutków powodzi, osuwisk. Była określona pula i komu przysługiwało to dostał, dostała również moja rodzina bo ucierpiała. Natomiast to czy za te środki zbudowano by dom jednorodzinny czy ( jak planowano) bliźniak , czy tylko fundamenty pałacu to nikogo nie obchodziło. Dom został odbudowany, zobowiązanie państwa (nie gminy) wobec poszkodowanych, zostało spełnione. Teraz czas na państwa zobowiązania z kampanii, bo wbrew temu co pan mówi spełniliście i nadal wypełniacie tylko zobowiązania wobec siebie i mieszkanki ul. Łyczkow, a to przecież tylko mała, maleńka część gminy. Ja tak jak mówił pan na zebraniu mieszkańców Ryglic, zachowałem ulotki wyborcze NJ można je tu przeczytać to co obiecywaliście można posłuchać tutaj . Teraz chciałbym doczekać się realizacji choćby jednego hasła, chcę Nowej Jakości nie takiej wymuszonej ale tej deklarowanej. Gdzie ona?

    1. w zalasowej nagórze była powódz czy osuwisko ? chyba nic nie było

     1. waćpan wstydu oszczędź. W duchu świątecznym jak możesz chodzić do kościoła jeżeli tyle zła czynisz ? Pan był i jest dalej radnym i doskonale pan wie , a jeżeli nie to albo jest pan ignorantem , albo głupcem . Jest jeszcze jedna ewentualność i to i to w jednej osobie. Odszkodowania za usówiska i powodzie otrzymywały wszystkie rodziny zameldowane na stałe w bydynkach uszkodzonych przez te żywioły. Odszkodowania były przeznaczone na zaspokojenie podstawowych potrzeb tych rodzin. Pan jako radny powinien zabiegać aby tych odszkodowań trafiło dużo dla mieszkańców gminy z której pan czerpiesz pełnymi garściami. Wstyd że człowiek pana pokroju który otrzymuje wysoką emeryturę za to że spieprzył robotę i musieli pana wysłać na przymusową emeryturę ma teraz czelność liczyć Grochowi pieniądze zwłaszcza że on pracuje i utrzymuje takich jak pan.

       • 123 on 7 kwietnia 2012 at 19:41

       Ostatnio rozmawiałem na ten temat z kolegami z ZSP w Tarnowie. Ta sprawa wciąż jest pamiętana, zaś koledzy strażacy mówią jasno poszli po wódkę na wpisowe i nie wrócili. Czy dowódca mógł o tym nie wiedzieć? Jak nie wiedział , wiedział i zamiast do pierdla poszedł na emeryturę.

 9. Ciekawe czy Radny Andrzej Jezior złożył już donos do prokuratury, a Pani Burmistrz wynajęła oskarżyciela posiłkowego, ponieważ działa sama na szkodę Gminy. No chyba ze radny Jezior jest jak to sam napisał na swoim blogu „słabym radnym”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.

Optionally add an image (JPEG only)