Zebranie Mieszkańców Sołectwa Zalasowa

Zebranie Mieszkańców Sołectwa Zalasowa  18.03.2012 r.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Blogger.com

Permalink do tego artykułu: https://lepszeryglice.cba.pl/zebranie-mieszkancow%c2%a0solectwa%c2%a0zalasowa-%c2%a018-03-2012-r/

33 Komentarze

Skip to comment form

  • A Joniny za ile ? on 4 kwietnia 2012 at 17:48

  Zbiornik Skrzyszów już za dwa lata
  Śr 04.04.2012 12:15 B. B. Znaczniki:
  W tarnowskiej agendzie Urzędu Marszałkowskiego, w obecności wicemarszałka województwa Romana Ciepieli i członka zarządu Stanisława Sorysa, podpisano umowę dotyczącą poprawy bezpieczeństwa powodziowego w regionie. Sygnatariuszami porozumienia w sprawie budowy zbiornika retencyjnego Skrzyszów są Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz wykonawca inwestycji. Zbiornik ma być gotowy już za dwa lata.
  Projekt zakłada m.in. wykonanie zapory, wieży żelbetowej, profilowanie koryta oraz instalację systemu ostrzegania na wypadek awarii zapory i aparatury kontrolno-pomiarowej. Aby zapewnić prawidłową gospodarkę na zbiorniku wykonane zostaną dwie drogi o łącznej długości 3 km. Wybudowana zostanie także linia energetyczna, która posłuży do oświetlenia i zasilania urządzeń. Budowa zbiornika retencyjnego w Skrzyszowie spowoduje poprawę bezpieczeństwa powodziowego także w samym Tarnowie. Bardzo kibicujemy tej inwestycji – podkreślał podczas spotkania zastępca prezydenta Henryk Słomka – Narożański.
  Koszt inwestycji to ponad 14,5 mln zł. 85% kosztów pokryją pieniądze z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, 15 % dołoży województwo. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm, którego liderem jest Budimex S.A.

  http://www.tarnow.pl/index.php/pol/Miasto/Aktualnosci-tarnowskie/Zbiornik-Skrzyszow-juz-za-dwa-lata

  • urzędnicy on 4 kwietnia 2012 at 12:46

  zgodnie z prawem grabią Polskę zawyżonymi zarobkami, nieprzyzwoitymi w stosunku do średniej .Na to trzeba zdzierać podatki ,hamuje sie gospodarka ,brakuje pracy ludzie myślą tylko żeby stad wiać za granicę . a polityka to zmiany przy korytku

  • Link - warto on 4 kwietnia 2012 at 06:44

  Wójtowie, burmistrzowie, lokalni urzędnicy – to ich agenci CBA zatrzymywali najczęściej. Blisko 1/3 spraw operacyjnych Biura w ubiegłym roku dotyczyła administracji samorządowej – informuje “Rzeczpospolita”, która dotarła do raportu CBA za 2011 r. – Tam najczęściej tworzą się lokalne sitwy i układy, a korupcja jest najbardziej dotkliwa dla ludzi – mówi szef CBA Paweł Wojtunik.

  http://wiadomosci.onet.pl/kraj/cba-wzielo-na-cel-samorzady,1,5081106,wiadomosc.html

  Nie likwidujcie za nic w świecie bloga, bo jak piszą, sitwa to pospolite zjawisko i może zagnieździć się i u nas.

   • Joanna on 4 kwietnia 2012 at 08:37

   Rygliczanie na stronie onetu tez komentują -jednak się obudzili i widzą co jest grane wokół Nowej Jakości

   • Anonim on 21 kwietnia 2012 at 09:27

   no taka jest nasza rzeczywiscość niestety

  • Czy wiecie on 3 kwietnia 2012 at 16:27

  ŚRODKI POZABUDŻETOWE POZYSKANE PRZEZ GMINĘ RYGLICE w 2010r.

  Środki zagraniczne:

  1. W 2010r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów złożonych w 2009r. w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Na liście operacji zakwalifikowanych do przyznania pomocy, znalazło się również zadanie przedstawione przez gminę Ryglice – „Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Zalasowa”. Całkowity koszt realizacji zadania to 2 491 749,79 zł, z tego 1 531 813,40 zł to przyznane gminie dofinansowanie na ten cel. W ramach tych środków wybudowany zostanie ponad 20 km odcinek sieci wodociągowej w zachodniej części miejscowości tj. od włączenia przy Szynwałdzie do centrum Zalasowej, w obrębie ulic: Tarnowskiej, Ogrodowej, Mickiewicza i Karpackiej.

  2. W 2009r. gmina Ryglice złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zadania pn. Budowa sali sportowej i boisk przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zalasowej wraz z układem komunikacyjnym. Na podstawie uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 marca 2010r. zadanie to znalazło się na liście projektów uwzględnionych do dofinansowania Koszt całkowity zadania: 4 758 346,00 zł. Kwota dotacji: 2 830 842,00 zł., co przy udziale środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 500 000,00 zł pozwoli na sfinansowanie zadania w 70%. Łączna kwota pozyskanych środków na ten cel: 3 330 842 zł.

  3. Spółka Komunalna „Dorzecze Białej”, której członkiem jest gmina Ryglice, od 2009r. ubiega się o dofinansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ramach programu Czysty Dunajec” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Fundusz Spójności. Podpisana została umowa na około 30 mln zł, z czego około 25 mln zł to przyznane gminie Ryglice dofinansowanie na realizację inwestycji z z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków i zaopatrzenia w wodę.

  4. W 2010r. podjęto starania o pozyskanie środków finansowych na rzecz szkół z terenu gminy Ryglice, czego efektem jest uzyskanie ogromnych kwot dofinansowania:
  – dla szkół podstawowych z terenu gminy Ryglice (oprócz Szkoły Podstawowej w Ryglicach) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. „Moja szkoła – moją szansą” pozyskano 818 816,00 zł, w ramach którego zorganizowane zostaną zajęcia dodatkowe dla dzieci. Okres realizacji: 1 luty 2011 – 31 lipiec 2012r.
  – dla Szkoły Podstawowej w Ryglicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) pn. „Nasze dzieci chcą się rozwijać” w kwocie 48 989,00 zł, które pozwolą na podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Ryglicach poprzez organizację zajęć z logopedą (zminimalizowanie wad wymowy oraz rozwój umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną) oraz poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych z zakresu tańca.
  – dla szkół gimnazjalnych z terenu gminy Ryglice w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. „Otwarci na przyszłość” pozyskano
  430 593,80 zł, w ramach którego zorganizowane zostaną zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży. Okres realizacji: 3 styczeń 2011 – 29 czerwiec 2012r.

  5. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Dobry początek – lepsza przyszłość dzieci z Lubczy”, zawarta pomiędzy Gminą Ryglice a Województwem Małopolskim w dniu 16 czerwca 2009r. Dotacja w wysokości 660 554,64 zł oraz wkład własny w wysokości 116 568,46 zł, pozwoliły na uruchomienie w tej miejscowości punktu przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-5 lat. Z tej kwoty w 2010r. wykorzystanych zostanie 278 527,83 zł.

  6. Umowa ramowa Projektu systemowego: „Aktywizacja zawodowa szansą na zatrudnienie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (UDA-POKL.07.01.01-12-072/08-00) zawarta na okres od 1.01.2008 do 31.12.2013 pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy a Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ryglicach.
  Dotacja rozwojowa na 2010 r. w łącznej kwocie 157 593,20 zł

  Środki krajowe:

  1. Na remont infrastruktury komunalnej uszkodzonej w wyniku powodzi z 2010r. pozyskano środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie:
  – 1 000 000 zł, w ramach których odbudowane zostaną:
  1. most na Dzwonową w Lubczy (obok św. Zofii),
  2. most na Dworek w Bistuszowej,
  3. most na ul. Bieckiej w Ryglicach,
  4. most na ul. Witosa w Ryglicach (etap I),
  5. most na Kosówki w Joninach,
  6. most na Starą Szkołę w Uniszowej,
  7. ul. Szwedka w Ryglicach na odcinku 833 mb,
  8. droga na szkołę w Lubczy na odcinku 500 mb.

  – 300 000 zł, w ramach których odbudowane zostaną:
  1. ul. Reja w Zalasowej na odcinku 600 mb,
  2. ul. Ogrodowa w Zalasowej na odcinku 311 mb,
  3 most na Koniową w Joninach.

  – 300 000 zł, w ramach których odbudowane zostaną:
  1. droga na Podlesie w Uniszowej na odcinku 1380 mb,
  2. droga na Jagiełło w Joninach na odcinku 241 mb.

  W 2010r. zrealizowane zostały także inwestycje z przyznanej w styczniu 2010r. promesy w wysokości 600 000 zł, na rzecz usuwania skutków powodzi z 2009r., w ramach której odbudowane zostały:
  1. ul. Bednarska w Ryglicach na odcinku 1526 mb,
  2. ul. Sportowa w Zalasowej na odcinku 770 mb,
  3. ul. Batalionu Barbara w Ryglicach na odcinku 500 mb,
  4. ul. Ks. J. Wyrwy w Ryglicach na odcinku 958 mb,
  5. ul. Kazimierza Wielkiego w Ryglicach na odcinku 338 mb,
  6. ul. Reja w Zalasowej na odcinku 500 mb,
  7. droga na Moździerz w Uniszowej na odcinku 454 mb.

  2. Modernizacja ulicy Adama Mickiewicza w Ryglicach. Pozyskane środki od Marszałka Województwa Małopolskiego w wysokości 25 000 zł. Łączny koszt realizacji zadania: 139 000 zł.

  3. W ramach środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, w 2010r. pozyskano kwotę dofinansowania w wysokości 72 600 zł, w ramach których zrealizowano inwestycje modernizacji dróg dojazdowych do pól:
  – na Cieślikowskiego w miejscowości Lubcza na odcinku 200mb,
  – na Łaguza w miejscowości Lubcza na odcinku 300 mb,
  – na Potempę w miejscowości Lubcza na odcinku 370 mb,
  – na Kurek w miejscowości Lubcza na odcinku 200 mb.
  Łączny koszt realizacji tych inwestycji wynosi: 192 038,84 zł.

  4. W 2010r. podpisane zostało kolejne porozumienie z Powiatem Tarnowskim (porozumienie nr 8/2010 z dnia 14 kwietnia 2010r.) w sprawie wykonania chodnika w ciągu drogi powiatowej 1385 K Jasło-Ryglice-Tuchów w miejscowości Uniszowa i Bistuszowa. Dotacja powiatu wynosi 71 526 zł. Przewidywany Łączny koszt realizacji inwestycji: 361 151,15 zł

  5. Modernizacja szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Joninach, w ramach programu Radosna Szkoła – od Wojewody Małopolskiego w wysokości 49 390 zł, co stanowi 50% kosztów realizacji zadania. W 2010r. zapadła także decyzja o dofinansowaniu zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w Szkole Podstawowej w Woli Lubeckiej – dofinansowanie w kwocie 5 892,50 zł pozwoli na sfinansowanie zakupu pomocy w 100 %.

  6. Gmina Ryglice złożyła w 2009r. wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, celem pozyskania dodatkowych środków na remont i modernizację boiska sportowego z nawierzchnią naturalną wraz z zapleczem „ORLIK PLUS” w miejscowości Joniny. Starania te zaowocowały uzyskaniem pomocy finansowej w wysokości 75 000 zł. Ogólna kwota realizacji modernizacji boiska w Joninach: 346 724,00 zł

  7. W ramach umowy zawartej w Województwem Małopolskim pozyskano 40 000 zł na realizację zadania pn. Termomodernizacja i remont budynku OSP w Kowalowej. Całkowity koszt inwestycji: 351 350 zł.

  8. W 2010 roku Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał gminie Ryglice premię termomodernizacyjną w wysokości 25% kosztów całego zadania tj. 38 000 zł na rzecz termomodernizacji budynku remizy OSP w Ryglicach.
  Wszystkie zadania termomodernizacyjne, realizowane na terenie gminy Ryglice są współfinansowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, na które otrzymujemy premie termomodernizacyjne.

  9. W chwili obecnej na terenie gminy Ryglice przeprowadzany jest remont – renowacja i rekompozycja zabytkowego spichlerza dworskiego – etap I. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjęło decyzję o dofinansowaniu zadania kwotą
  134 976,00 zł, koszt własny gminy Ryglice: 134 977,37 zł.

  10. Projekt pn. „My się wody nie boimy i pływać się nauczymy” – projekt z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć rekreacyjno-sportowych w formie nauki pływania – pozyskane środki od Marszałka Województwa Małopolskiego w wysokości 9 550 zł.

  11. Na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Małopolskim pozyskano środki w kwocie 7 000 zł na realizację zadania pn. prace konserwatorskie przy przydrożnej kapliczce św. Jana Chrzciciela w Ryglicach wraz z zagospodarowaniem terenu. Całkowity koszt zadania: 18 500 zł

  12. W 2010r. Gmina Ryglice pozyskała dofinansowanie na usunięcie z terenu Gminy Ryglice odpadów azbestowych w wysokości 5 000,00 zł. Gmina na realizację zadania przeznacza także 5 000,00 zł. Łączna kwota 10 000,00 zł pozwoli na utylizację około 31 000 kg materiałów zawierających azbest. W 2010r. złożony został także wniosek na utylizację azbestu z terenu gminy Ryglice w 2011r. na kwotę 20 000 zł, które stanowią 50% kosztów zadania.

  Środki pozyskane w 2010 r. 33 775 827,23 zł
  Środki wykorzystane w 2010 r. 7 477 428,43 zł
  Środki do wykorzystania w latach 2011-12 r. 26 298 398,80 zł

   • Anonim on 3 kwietnia 2012 at 16:43

   prosze zapodaj źródło tych info. bo to dość ciekawy materiał jest.

    • ryglice on 3 kwietnia 2012 at 17:15
     Author

    Czy ma ktoś backup ? kiedyś była tu 83.14.10.130

    tutaj

     • Anonim on 3 kwietnia 2012 at 17:42

     to stare planowania zapisane na starej stronie dziś bezwartościowe, że się je usuwa i nie ma ich na nowej stronie? Co zebranie to słyszymy, że jest ciągłość władzy.Nie wiem czy aby sprawy nie idą z rozpędu niejako i nie wiem, czy obecnie nie ma wyhamowania.

  • wendetta on 24 marca 2012 at 16:04

  Dawny wójt gminy Ryglice dziś kościelny w Ryglicach, zdaje się wujek p. Grocha w dawnych latach nie dał rady babom na urzędzie , wygryzły go a chłop porządny i uczciwy. Nasz groszek i spółka dziś raczej poradzi sobie z szefową.

   • ot i cała spółka on 24 marca 2012 at 19:26

   2 zielone groszki

  • Brawo Kazek on 23 marca 2012 at 20:18

  Dobrze że powiedziałeś to co powiedzialeś, trochę prawdy się należało.

  • nie widzę on 21 marca 2012 at 21:51

  związku tej wklejki niżej z zebraniem z Zalasowej . Ale planowany przez byłego burmistrza sposób zdobycia orła – godła narodowego dla Zalasowej budzi zdumienie.Proponuje żeby sołtys i radni wysupłali trochę grosza ,biedni nie są , może ludzie się dołożą i kupmy go sami bez chachmęcenia i uczciwie .

   • ja widzę on 21 marca 2012 at 22:32

   Niektórych boli wszystko co Karasiewicz mówi i długo bedzie bolało.Dla zagłuszenia sumienia będą wyciągać różne zabawki i pamiątki.To nie zmieni faktu ,że obecna burmistrz już zrobiła chyba więcej błedów i przekrętów jak Bernard za 20 lat.Jej karta przetargowa już dawno wygasła a Zalasowianie nie gęsi i swój język znają i dobrze się komunikują i rozumieją czego oczywiście zazdrości i zazdrościła zawsze cała gminna społeczność.A sołtys się zaprzedał nie pierwszy raz w życiu zresztą to i języka w gebie zapomniał i o przegłosowaniu Uchwały też.

  • ryglice on 21 marca 2012 at 21:26
   Author

  Gdzie Nasza Gmina w tym programie ?
  PROGRAM OCHRONY PRZED POWODZIĄ – INWESTYCJE
  2012-03-09
  W tym roku w ramach „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły” zrealizowane zostaną 82 zadania na łączną kwotę 102,4 mln zł. Komitet Sterujący programu pozytywnie zaopiniował podział środków z budżetu państwa na poszczególne projekty.
  – W tym roku realizowane będą te zadania, które zostały rozpoczęte przed przyjęciem programu. Zrealizujemy też inwestycje, do których są już gotowe projekty i pozwolenia na budowę – mówi Jerzy Miller, wojewoda małopolski. Podkreśla, że rok 2012 będzie przede wszystkim rokiem przygotowania analiz i dokumentacji do większych zadań, które będą realizowane w kolejnych latach m.in. przy udziale środków unijnych.

  Wojewoda zaznaczył, że przy typowaniu zadań brane są pod uwagę głównie trzy kryteria: liczba ludności, która zostanie ochroniona przez daną inwestycję, wartość majątku oraz miejsca szczególne (np. zabytki czy obszary cenne przyrodniczo).

  Bieżący rok to przede wszystkim czas szczegółowych analiz i budowy wariantowych koncepcji najskuteczniejszej ochrony przed powodzią obszaru 48 tys. km kw. Dlatego całą zlewnię górnej Wisły podzielono na 9 obszarów: zlewnia Małej Wisły i Soły, dolna Wisły od Oświęcimia do Krakowa, zlewnia Raby, zlewnia Dunajca, zlewnia Nidy, zlewnia Wisłoki, zlewnia Wisłoka powyżej Rzeszowa, zlewnia Sanu w tym Wisłok poniżej Rzeszowa, dolina Wisły do Krakowa po Sandomierz. Ponieważ wszystkie inwestycje prowadzone w ramach programu mają być prowadzone według najlepszych technologii i na najlepszym europejskim poziomie, trwają też prace nad wypracowaniem standardów prowadzenia inwestycji na każdym etapie, od prac projektowych po ich zakończenie.

  Tegoroczne inwestycje finansowane będą z czterech źródeł: budżetu państwa (75,1 mln), funduszy europejskich (10 mln), Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (15,5 mln) oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (1,72 mln).

  Najwięcej, bo ponad 20 mln zł, przekazano na rozbudowę wału przeciwpowodziowego w Sandomierzu oraz 10 mln na wzmocnienie wałów i przebudowę bulwarów wiślanych w Krakowie, od stopnia Dąbie do stopnia Kościuszko.

  Wśród ważniejszych inwestycji warto również wymienić m.in.: przebudowę wałów na rzece Wisłoka w Mielcu (12,5 mln), budowę wałów na Popradzie w Starym Sączu (3,08 mln), budowa przepompowni wód deszczowych w gminie Połaniec (7 mln), ochronę przeciwpowodziową Rzeszowa (2,48 mln) oraz przygotowanie dokumentacji budowy zbiornika „Bieżanów” na rzece Serafie w Krakowie (346 tys.). W sumie zrealizowane zostaną 82 zadania, z czego 1 na Lubelszczyźnie (1,8 mln), 18 w Małopolsce (26,7 mln), 12 na Podkarpaciu (22,7 mln), 47 na Śląsku (19,8 mln) oraz 2 w województwie świętokrzyskim (27,4 mln).

  Inwestycje będą realizować administratorzy cieków wodnych, czyli Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie i Gliwicach oraz pięć Wojewódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych (lubelski, małopolski, podkarpacki, śląski, świętokrzyski).

  Lista inwestycji

  Mapy

  Przypominamy:

  W sierpniu 2011 roku Rada Ministrów ustanowiła „Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”. Realizacja tego programu ma zabezpieczyć południowe województwa naszego kraju przed katastrofalnymi skutkami powodzi. Pełnomocnikiem rządu, który nadzoruje realizację programu we wszystkich pięciu województwach (lubelskim, małopolskim, podkarpackim, śląskim, świętokrzyskim) jest wojewoda małopolski. Pełnomocnik ściśle współpracuje z Komitetem Sterującym – zespołem opiniodawczo-doradczym. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele ministerstw (gospodarki, środowiska, finansów, administracji, transportu, rozwoju regionalnego, rolnictwa i rozwoju wsi), wojewodów oraz zarządów województw (lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego).

  Jerzy Miller, wojewoda małopolski przy realizacji kładzie nacisk na współdziałanie wszystkich zainteresowanych podmiotów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotowuje prognozy meteorologiczne możliwych najbardziej obfitych i długoterminowych opadów, wywołujących sytuacje powodziowe oraz prognozy hydrologiczne i hydrauliczne stanów wód we wszystkich rzekach, mających istotny wpływ na ryzyko powodziowe. Główny Urząd Geodezji i Kartografii opracowuje trójwymiarową mapę terenu, niezbędną do wyznaczenia obszarów zagrożenia powodziowego. Decyzje inwestycyjne będą podejmowane przy współpracy z samorządem gminnym, Generalną oraz Regionalnymi Dyrekcjami Ochrony Środowiska oraz z ekspertami branży wodnej, przyrodniczej, energetycznej i turystycznej.

  źródło http://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=6882

  • orzeł on 21 marca 2012 at 18:06

  były burmistrz bynajmniej nie onieśmielony zarzutami ( pretensje że gmina wynajeła adwokata !!! ale to nic dziwnego tak wygląda Polska,sami niewinni politycy) mówi że orła miała zasponsorować firma robiąca wodociąg czy kanalizacje.Chciałbym się dowiedzieć co to za praktyka z tym sponsorowaniem . W bezinteresowność trudno uwierzyć .

   • jacek on 21 marca 2012 at 22:38

   jeżeli ty orzeł to ja łabądż spotkajmy się w ustronnym miejscu to ci wytłumaczę że: Zalasowa to wspaniali ludzie i formacja odmienna od Ciebie boś Ty bynajmniej nie Zalasowski orzeł no chyba że kuropatwa albo czarna owca a tylko takie pseudo masz ciekawe.(hihi)

   • słuchacz on 22 marca 2012 at 18:39

   Z tego co słuchałem to za współfinansowanie orła przez wykonawców inwestycji miała być zamieszczone na fontannie tabliczki z nazwami firm jako ich reklama. To chyba pomysł dobry.Posłuchaj nagrania chyba że nie rozumiesz po polsku ale to już twój problem.

  • Anonim on 20 marca 2012 at 21:49

  Panie Karasiewicz mówi Pan,że za Pana nie wykonywano dróg po gruntach prywatnych. Wiem o wielu takich inwestycjach w Pana wykonaniu, wymienię dla grzeczności tylko jedną ul. Bednarska w Ryglicach. Czy mam wymieniać następne.
  Co do zadłużenia gminy przez Pana to wolałbym aby wypowiedziała się skarbnik gminy.

   • słuchacz on 20 marca 2012 at 22:23

   Słuchałem wystąpienia Karasiewicza i nie mówi nic o drogach , które wykonywał , natomiast na stwierdzenie Wojtanowskiego o niemożności wykonania ul. Bukowej w Zalasowej bo jest na gruntach nadleśnictwa zarzucił radzie miejskiej że na Woli lubeckiej zrobiła drogę na gruntach prywatnych . Coś mi się wydaje że pod nikiem anonim kryje się znana postać. Poza tym gdyby to była prawda to już by prokuratura o tym wiedziała i Karasiewicz by się tłumaczył.

  • Anonim on 20 marca 2012 at 17:25

  Gratulacje. Widać w końcu pozytywny aspekt prowadzenia tego bloga. Popatrzcie na Panią Burmistrz. ONA TO WSZYSTKO CZYTA. Nie przerywa innym wypowiedzi, ładnie wstaje gdy mówi no i brak aroganckiego tonu. Ja też mam pytanie do Niej: Czy gdyby nie pełniła funkcji Burmistrza czy na ulicy Łokietka był by asfalt i oświetlenie (z tego co wiem nie były ujęte w planach)? Jeżeli nie to jest tp nadużycie władzy. A innych gnoni po sądach. BENEK WRACAJ. RYGLICE JUŻ CIĘ NIE ZDRADZĄ.

   • Anonim on 20 marca 2012 at 19:18

   Nie podjęto żadnej uchwały zebrania co w związku z tym z funduszem sołeckim ? Cy mogą go teraz realizować.

    • Anonim on 20 marca 2012 at 20:21

    Ma być zwołane nadzwyczajne zebranie i podobno obrady będą utajnione.

     • Anonim on 20 marca 2012 at 20:40

     Sołtys podzielił to co się będzie pytał innych o zdanie. To taka NOWA JAKOŚĆ.

   • Anonim on 20 marca 2012 at 22:22

   “Popatrzcie na Panią Burmistrz. Nie przerywa innym wypowiedzi, ładnie wstaje gdy mówi no i brak aroganckiego tonu”, no i brawo, klasa i kultura, inaczej niż pełny chamstwa i arogancji Karasiewicz. “Benek wracaj” – ty się chyba nie słyszysz, chcesz Burmistrza który nie słucha ludzi i ma ich gdzieś?

    • Sympatyk Zalasowej z Ryglic on 20 marca 2012 at 22:31

    Najlepsze było jak obecna burmistrz żądała odpowiedzi na zadane pytanie mieszkańcowi Zalasowej p. Karasiewiczowi. Spokojnie dał radę i spokojnie da rade dalej. Uczeń bez dwói, to jak żołnierz bez karabinu. Polityk, który nie przegrał nigdy wyborów, nie jest prawdziwym politykiem. Przegrana hartuje.

  • BRAWO!! on 19 marca 2012 at 22:36

  Zasłużone brawo dla Pana Burmistrza Karasiewicza!!!

   • bobry on 24 marca 2012 at 13:12

   Dobrzeże Pan Karasiewicz wyszedł do ludzi.Szkoda żeby swojego doświadczenia i umiejetności zasypał w popiele.Ma swoje zaplecze ludzi ,którzy go popierali i popierają a juz i nowi zawrócili ,którzy poszli nie tą drogą.Zalasowa -co sie pokłócą i wytchną ale trzymają się kupy.Niczym rodzina bobrów.

    • Boberki ładnie myślicie on 24 marca 2012 at 21:58

    Czy jutro były burmistrz też się pokaże ludziom na Lubczy?

     • jacej on 25 marca 2012 at 16:21

     a po co na Lubczy czy były burmistrz to kino objazdowe, bezpłatna ochrona czy cichy wielbiciel TP? Zalasowa to jego ojczyzna!

      • Anonim on 25 marca 2012 at 20:31

      A bo bobry tak wychwalają i racje mają. Można pomyśleć że może wróci do obiegu w lokalnej poityczce. Samo sie nie zrobi.

  • Są też inni Wolanie on 19 marca 2012 at 21:58

  A na Woli Mieleckiej ich Jakościomierz nagrywa i nikt nie utajnia. Nawet mieszkańcy wesoło oklaskują.

  • ryglice on 19 marca 2012 at 21:08
   Author

  Zebranie z Woli Lubeckiej zamieszczę za kilkanaście-kilkadziesiąt minut.

Komentarze zostały wyłączone.