„Ustawa Śmieciowa” demon czy dobrodziejstwo ?

 

1 stycznia rozpoczyna się proces wdrażania w życie tzw. „ustawy śmieciowej” proces ten potrwa maksymalnie 18 miesięcy, o  tym kiedy nowy system zacznie działać w naszej Gminie dowiemy się zapewne w ostatniej chwili ze strony Urzędu Miasta. Każda gmina także nasza  ma obowiązek przeprowadzić kampanie informującą swoich mieszkańców o nowych zasadach na jakich odbywać się będzie gospodarowanie odpadami na terenie naszej gminy .
Nowe rozwiązania promują czystość i odpowiedzialność gmin za wszystkie odpady z całego terenu gminy i od każdego mieszkańca. Gminy zyskują nowe kompetencje i nowe narzędzia do działania, a także dysponując pieniędzmi za odpady od mieszkańców mają w ręce kapitał do nowych inwestycji. Do przetwarzania odpadów w Polsce wciąż brakuje specjalistycznych zakładów: kompostowni do przetwarzania odpadów mokrych, spalarni dla aglomeracji i sortowni, gdzie możliwe jest odzyskanie ze zmieszanych odpadów tych, które mogą mieć drugie życie po życiu i stać się surowcami do ponownego wykorzystania. W nowym systemie gminy zyskają możliwość skuteczniejszego ubiegania się o pieniądze unijne na tworzenie takich instalacji do zagospodarowania odpadów. Będą też mogły tworzyć inwestycje na zasadzie partnerstwa publiczno – prywatnego. Będą mogły oczywiście te gminy które były od nas mądrzejsze i swoich zakładów komunalnych nie zlikwidowały ale przekształciły je w spółki z udziałem gminy. Ustawa śmieciowa stwarza możliwości tworzenia kompleksowej infrastruktury do zagospodarowania odpadów. Rynek „śmieci” to szansa na nowoczesne instalacje i nowy etap współpracy samorządów z przedsiębiorcami zajmującymi się przewozem i zagospodarowaniem odpadów. Dlaczego znów ta szansa  na  rozwój omija naszą gminę, czy brak u nas terenów nadających się na prowadzenie takiej działalności. Proszę Państwa, środki unijne niebawem się skończą, w niedługim okresie, będziemy musieli radzić sobie tylko i wyłącznie w oparciu o środki krajowe. Bardzo ważne stanie się właśnie partnerstwo pomiędzy przedsiębiorcami, którzy chcą swe cele biznesowe realizować na tym rynku, a samorządami. I to przed partnerstwem publiczno-prywatnym jest duża przyszłość właśnie tutaj, na rynku odpadów. Pani burmistrz wielokrotnie mówiła o partnerstwie publiczno-prawnym, tymczasem decyzją o likwidacji ZGK pozbawiła nasza gminę właśnie takiej możliwości, przecież aby być partnerem w czymkolwiek trzeba mieć co zaoferować. Zdecydowana większość naszych sąsiadów ,gmin ościennych tworzy, bądź zamierza tworzyć specjalne strefy ekonomiczne, pozyskując na ten cel ogromne środki unijne, inwestując stwarzają właśnie szanse na partnerstwo. Z dniem 1 stycznia 2012r. rozpoczyna się proces wdrażania ustawy w życie oznacza to że nasza gmina będzie miał 18 miesięcy na rozpoczęcie odbierania odpadów ustawa daje półtoraroczny okres przejściowy. Przypomnę tylko, że obecnie właściciele nieruchomości sami podpisują umowę na odbieranie odpadów z posesji. Zgodnie z nową ustawą to gminy w formie przetargu wybiorą firmy, które będą odbierać odpady, a właściciele nieruchomości uiszczą gminie opłatę za gospodarowanie odpadami. Uwzględni ona koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i recyklingu odpadów. W ustawie znalazł się zapis, że gminy powyżej 10 tys. mieszkańców a więc i gmina Ryglice jest zobowiązana podzielić swój obszar na sektory. Ustawa nie określa ile tych
sektorów może być? Może być na przykład podział na poszczególne miejscowości. Ryglice+ Bistuszowa – Uniszowa , Kowalowa+ Joniny , Zalasowa , Lubcza+ Wola Lubecka lub np. podział wzdłuż drogi powiatowej na północ , południe . Czy w związku z takim podziałem na naszym rynku nie było by miejsca dla naszej gminnej spółki komunalnej?
Po przeczytaniu nowej ustawy nasuwa się jeszcze sporo pytań. np. Art. 6k mówi, że:
Rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, osobno stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 1. mieszkańca; 2. pojemnik o określonej pojemności.
3. Rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
bierze pod uwagę: 4. liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę;
W przypadku naszej gminy ważne będzie precyzyjniejsze określenie liczby mieszkańców, gdyż liczba ta wpłynie na koszt usług związanych z odprowadzaniem odpadów. Zgodnie z danymi z Państwowej Komisji Wyborczej z 2010r. liczba mieszkańców Gminy Ryglice to 11646 mieszkańców,
takich (posiadających meldunek) i kolejne kilka procent bez zameldowania, posiadających domki i gospodarstwa zamieszkiwane czasowo, mieszkańcy ci również wytwarzają odpady. Dość wątpliwy w skuteczności oddziaływania jest Art. 6m. który mówi:
1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania w danej nieruchomości odpadów komunalnych.
2. W przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość lub określonej w
deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia
zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza
się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Czy to realne, aby każdy mieszkaniec Gminy, któremu np. urodziło się dziecko, w
ciągu 14 dni raportował zmianę, czy wynajmujący dom na terenie naszej gminy przyzna się,
iż wynajmuje dom, i że w jego domu mieszka jedna osoba więcej ?
Czy w oparciu o te zapisy będzie  możliwe skuteczne  egzekwowanie składania deklaracji, w małych gminach, takich jak nasza, gdzie prawie każdy zna każdego, przy założeniu że  wiedzący będzie chciał się tą wiedzą podzielić, tak. W przeciwnym razie, przy liberalizacji obowiązku meldunkowego i faktu że coraz więcej  właścicieli traktuje swoje nieruchomości, jako dodatkowe źródło dochodu (wynajem, migracja, emigracja czasowa), policzenie mieszkańców odprowadzających odpady komunalne będzie niemożliwe. Czas już biegnie, zaczęło się odliczanie, wynikiem którego w dniu 1 lipca 2013r. będzie wejście w życie uchwały rady i rozpoczęcie pobierania opłat.
Ministerstwo Środowiska opublikowało niedawno zestawienie najważniejszych terminów związanych z wejściem w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
– 1 stycznia 2012 r. zacznie działać rejestr działalności regulowanej, od tego dnia gminy nie będą wydawać zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
– 31 kwietnia 2012 r. – przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości będą zobowiązani złożyć pierwsze sprawozdania.
– 1 lipca 2012 r. – sejmik województwa musi uchwalić aktualizację wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
– 1 stycznia 2013 r. ? zaczną obowiązywać nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Do tego czasu gminy są zobowiązane podjąć uchwały w sprawie stawek opłat, szczegółowych zasad ich ponoszenia, wzoru deklaracji. Od 1 stycznia 2013 r. – przedsiębiorcy, którzy przed wejściem w życie ustawy działali na podstawie zezwoleń są obowiązani uzyskać wpis do rejestru.
– 31 marca 2013 r. – upływa ostateczny termin złożenia przez gminy pierwszych sprawozdań do marszałka województwa.
– 1 lipca 2013 r. ? wejdą w życie uchwały rad gmin, gminy zaczną pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości.
Jak widać przed nami jeszcze wiele niewiadomych , dotyczących podziału gminy, firm jakie wygrają przetarg , no i rzecz jasna wysokości opłat . Z informacji jakie pojawiają się wynika że w naszej gminie stawka na 1 mieszkańca ma wynieść 10-14 zł jak nie trudno policzyć,  przy założeniu że w gminie Ryglice jest 11646 X 10 = 116460 zł miesięcznie z tytułu „opłaty śmieciowej”. Dodając do tego wywóz nieczystości w postaci szamb (które to koszty znacznie wzrosły) , koszenie rowów, odśnieżanie, obsługę cmentarza komunalnego. Trudno zrozumieć decyzję o likwidacji ZGK  zwłaszcza że zakład ten dysponował niezłym sprzętem, doświadczeniem, a po przekształceniu w spółkę przy odpowiednim zarzadzaniu dawał możliwość w oparciu o jego potencjał,  na realne wykorzystanie przepisów o partnerstwie publiczno-prawnym, o którym z takim podekscytowaniem mówi p. burmistrz.Gdy dodamy do  tego fakt wykluczenia z aglomeracji Tuchów –środkowa Biała miejscowości Wola Lubecka, Lubcza, czyli wykluczenie tych miejscowości z planów kanalizacji i skazanie mieszkańców na beczkowóz . Widać  że własna spółka komunalna z odpowiednim sprzętem miał rację bytu, również  poprzez taką spółkę, można było podjąć próby pozyskania środków na wykonanie kanalizacji w tych wykluczonych miejscowościach. Jak widać w imię jakichś nieokreślonych bliżej interesów, bądź z powodów kompletnej niekompetencji naszych władz, wszystkie te możliwości zostały przekazane wraz z sprzętem będącym majątkiem mieszkańców naszej gminy, do dyspozycji naszych sąsiadów z Tuchowa którzy przecież w myśl powiedzenia „jak dają bierz jak biją uciekaj” odmówić nie mogli. Nam w myśl innego powiedzenia pozostaje tylko powiedzieć, „płacz i płać”

Jakościomierz

Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Blogger.com

Permalink do tego artykułu: https://lepszeryglice.cba.pl/%e2%80%9eustawa-smieciowa%e2%80%9d-demon-czy-dobrodziejstwo/

8 Komentarzy

Skip to comment form

 1. Pamiętajcie!!!
  Podstawowym problemem jaki może pojawić się w związku z wypowiedzeniem obecnej umowy na odbiór śmieci jest to, żeby wypowiedzieć ją we właściwym terminie. Jakie ryzyko się z tym wiąże?
  Obecnie obowiązujące przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowią, że umowy na odbiór śmieci będą zawierać samorządy z firmami, które zostaną wyłonione w drodze przetargów publicznych. Po wyłonieniu takiej firmy tylko ona będzie zajmować się odbieraniem odpadów na danym terenie.

  W związku z tym właściciele nieruchomości nie będą płacili za wywóz śmieci prywatnemu przedsiębiorcy, którego sami wybiorą, tylko będą ponosić opłaty na rzecz gminy, która podpisze umowę z wybraną w przetargu firmą.

  Powstaje więc problem rozwiązania dotychczasowych umów. Zmiany we wspomnianej ustawie nie regulują kwestii sposobu rozwiązania umów gdyż jest to kwestia cywilnoprawna, w związku z czym rozwiązanie wspomnianych umów będzie podlegać przepisom Kodeksu Cywilnego.

  Podstawowym problemem jaki może pojawić się w związku z wypowiedzeniem obecnej umowy zawartej przez obywatela bezpośrednio z przedsiębiorcą jest to, żeby wypowiedzieć umowę we właściwym terminie. Chodzi o uniknięcie sytuacji, w której przez brak zachowania odpowiedniego terminu powstanie obowiązek płacenia za wywóz śmieci i gminie i przedsiębiorcy, z którym ma się umowę.

  Jeżeli umowa jest zawarta na czas nieokreślony i jest w niej określony termin wypowiedzenia umowy to nie ma znaczącego problemu, gdyż wystarczy zachować termin w niej przewidziany, po którym umowa wygaśnie. Trzeba jednak pamiętać o zapisach w umowie, które mogą dodatkowo określać sposób wypowiadania umowy np. na koniec miesiąca, kwartału, roku.

  Natomiast w sytuacji gdy umowa jest zawarta na czas nieokreślony ale bez określonego terminu wypowiedzenia, umowa wygaśnie niezwłocznie po jej wypowiedzeniu. Można też oczywiście w takim przypadku wypowiedzieć umowę ze skutkiem odroczonym. Oznacza to, że można wskazać konkretną datę, po której chce się aby umowa przestała obowiązywać.

  W stosunku do umowy zawartej na czas określony trzeba rozważyć dwie sytuacje. Pierwsza ma miejsce gdy umowa została zawarta na czas określony i jest w niej przewidziany termin wypowiedzenia danej umowy. W takim przypadku sytuacja będzie wyglądać analogicznie jak z umową zawartą na czas nieokreślony.Trzeba będzie pamiętać o zachowaniu terminu oraz warunków wypowiedzenia określonych w konkretnej umowie.

  Druga sytuacja to umowa zawarta na czas określony gdzie nie ma określonego terminu wypowiedzenia. W takiej sytuacji będzie ona obowiązywała do momentu ziszczenia się terminu określonego w umowie. Taka sytuacja jest potencjalnie najgroźniejsza dla właścicieli nieruchomości, gdyż może dojść do powstania obowiązku płacenia za wywóz odpadów dwóm podmiotom: firmie z którą ma się umowę oraz gminie.

  Jednakże ustawodawca przewidział możliwość zaistnienia sytuacji pewnego rodzaju konfliktu, w której właściciel nieruchomości będzie posiadał obowiązującą umowę na wywóz śmieci oraz zostanie zobowiązany do ponoszenia opłat z tego tytułu na rzecz gminy.

  Dlatego też w przepisach przejściowych (art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw) przewidziano, że właściciele nieruchomości, którzy posiadają zawarte już umowy na wywóz śmieci są zwolnieni z obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.

  Takie zwolnienie nie może trwać dłużej niż do 30 czerwca 2013 r. Jak widać od momentu wejścia w życie ustawy (1 stycznia 2012 r.) jest 18 miesięcy czasu na rozwiązanie dotychczasowych umów.

  Okres 18 miesięcy to wystarczająco długi czas aby sprawdzić jaką posiada się umowę oraz jaki jest tryb jej wypowiedzenia. Należy jednak pamiętać o właściwym terminie wypowiedzenia obowiązującej umowy.

  W razie przegapienia terminu do jej rozwiązania może powstać sytuacja, że dotychczasowa umowa będzie obowiązywać po 30 czerwca 2013 r. Wtedy dana osoba będzie zmuszona ponosić zarówno opłaty na rzecz gminy jak i z tytułu posiadanej umowy z przedsiębiorcą wywożącym śmieci, co jest największym ryzykiem związanym z rozwiązywaniem umów o wywóz śmieci.

  • Do Przybyła D on 10 stycznia 2012 at 19:59
  • Odpowiedz

  No szkoda ,że nie znasz bo człowiek warty poznania-inteligentny,młody, bezinteresowny , nie zepsuty przez komunę – no same plusy a w tak w ogóle skoro nie znasz to czemu tak na niego mściwie napadasz?

   • bez komentarza on 16 stycznia 2012 at 19:55
   • Odpowiedz

   Dobrze napisane i streszczona ustawa. Jednak jak mniemam Pani Burmistrz dalej z tego nic nie zrozumie. Ot taka wada zawodu nauczyciela mówić a nie słuchać. Jakże mądrze Kita wymyślił utylizację szkła na miejscu , to było kilkaset ton za które teraz będziemy płacić. Ciemnota zrobiła i tak swoje no to płacz i płać . Przysłowie dlaczego jesteś biedny – bo jesteś głupi wciąż aktualne dla większości mieszkańców tej gminy.

   1. To chyba jednak nikogo nie interesuje? A powinno bo niedługo będzie dotyczyć wszystkich bez wyjątku.

  • D. Przybyła on 9 stycznia 2012 at 15:09
  • Odpowiedz

  No proszę. Jakiś tam Jakościomierz wie i rozumie więcej niż Radni Rady Miejskiej i Burmistrz razem wzięci kto to jest ten Groch? Podpowiedzcie mam 49 lat czy mogę go znać?

 2. Szkoda ze zakład komunalny w taki sposób zlikwidowano, bo teraz jesteśmy uzależnieni od tej spółki doże cza białej,a nie wiadomo jak ceny będą sie kształtować ich uslug, poza tym nawet w banku trzeba płacić za wpłatę za smieci a wczesniej sie nie płaciło…

   • Do zatroskanych on 9 stycznia 2012 at 00:35
   • Odpowiedz

   Świat ma tylko cztery strony, czemuś taki zasmucony.
   Czemu płaczesz, czemu łkosz.
   Jak żeś wybroł, tak se mosz.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.

Optionally add an image (JPEG only)